Se incarca

Ordonanta nr. 785/2011 – Privind modificarea si completarea Ordinului nr. 634/2006

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de intocmire a documentaţiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Avand in vedere
 • prevederile art. 4 lit. a) şi c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

in temeiul art. 3 alin. (8) şi al art. 581 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 9 alin. (5) din Hotărarea Guvernului nr. 1210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare

 

Directorul General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul

ORDIN

 

Art. I. Regulamentul privind conţinutul şi modul de intocmire a documentaţiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titulatura Regulamentului privind conţinutul şi modul de intocmire a
documentaţiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciară, se modifică şi va fi
următoarea:

„Regulament privind conţinutul, modul de intocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciară”

 • 2. Articolul 11 se completează şi va avea următorul cuprins:
  Art. I1. – Definiţii:
 • a) planul cadastral de carte funciară este un document tehnic, intocmit in sistemul de coordonate stereografic 1970, care conţine limitele imobilelor şi ale construcţiilor permanente inscrise in cartea funciară, numărul cadastral şi se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială;

b) extrasul de plan cadastral de carte funciară este secţiunea din planul cadastral de carte
funciară, cu reprezentarea imobilului şi a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor
imobilului şi menţiunea datei ultimei actualizări a bazei de date grafice cu privire la imobilul in
cauză.

Extrasul de plan cadastral de carte funciară se va elibera in format analogic sau digital, avand ca suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta prin suprapunere imobilul in cauză, cat şi cele vecine, dacă acestea există in baza de date.

Extrasul de plan cadastral de carte funciară se eliberează din oficiu, ca anexă la extrasele de carte funciară pentru imobilele gestionate de sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară;

c) procesul-verbal de vecinătate este actul de constatare, incheiat intre proprietarii imobilelor
invecinate, intocmit de o persoană autorizată, prin care se exprimă acordul cu privire la identificarea
corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, in cazul in care există limite fizice;

d) persoana autorizată să execute lucrări de cadastru este persoana care realizează o
activitate de interes public, imputernicită să constate situaţia existentă la teren;

e) documentaţia cadastrală constituie actul de constatare a situaţiei reale din teren, potrivit art. 258 alin. (8) din Codul fiscal;

f) planul parcelar este reprezentarea grafică a unei tarlale care conţine limitele tuturor imobilelor din tarla şi detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar se integrează in planul cadastral după recepţia şi atribuirea numerelor cadastrale de către oficiul teritorial;

g) tarlaua este diviziunea cadastrală tehnică a unităţii administrativ-teritoriale delimitată prin detalii fixe, identificabile in teren, care nu suferă modificări in timp, cum ar fi căi de comunicaţie, ape, diguri, etc;

h) repoziţionarea este operaţiunea de modificare a coordonatelor imobilului poziţionat greşit
in planul cadastral, prin rotaţie, translaţie, modificarea geometriei anterior recepţionate şi/sau
modificarea suprafeţei imobilului;

3. Alineatul (2) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) in cazul in care documentaţia este incompletă, se intocmeşte referatul de completare cu toate datele, documentele sau informaţiile care lipsesc sau care necesită refacere/modificare, impreună cu motivaţiile corespunzătoare, conform anexei nr. 7. Nu pot fi folosite ca motivaţii: documente, date şi informaţii care nu au fost furnizate la cererea persoanei autorizate, de oficiul teritorial. Referatul de completare se inaintează compartimentului de registratură din cadrul biroului teritorial, in vederea transmiterii către persoana autorizată, pentru completare, in termenul specificat in referat, cu adresa de inaintare conform anexei nr. 8.

 • 4. Alineatul (4) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (4) Dacă documentaţia nu a fost recepţionată datorită nerespectării prevederilor cu privire la convocarea pentru lămuriri sau depăşirii termenului de 5 zile lucrătoare, calculat de la data comunicării, stabilit prin referatul de completare sau documentaţia a fost intocmită incorect, persoana care a verificat documentaţia completează nota de respingere din referatul de completare şi o transmite impreună cu documentaţia, asistentului-registrator in vederea intocmirii incheierii de respingere. Referatul de completare menţionează datele, documentele sau informaţiile cu care se completează documentaţia şi este comun pentru cadastru şi publicitate imobiliară. Referatul se emite o singură dată pentru o documentaţie de recepţie sau de recepţie şi inscriere in cartea funciară.

5. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), care va
avea următorul cuprins:

 • (41) Prin documentaţie intocmită incorect se inţelege:
 • a) integrarea incorectă a imobilului in sistemul reţelei geodezice de referinţă şi ridicarea
  punctelor de detaliu pe bază de măsurători greşite;
 • b) calcule efectuate greşit;
 • c) neconcordanţe intre detaliile topografice conţinute in planul de amplasament şi delimitare şi cele existente pe teren;

d) serviciul incorect solicitat, raportat la situaţia imobilului, astfel cum rezultă din evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară;

e) neconcordanţa intre datele imobilului inscrise in actul de proprietate: vecinătăţi, identificare cadastrală, adresa poştală şi cele ale imobilului din planul de amplasament şi delimitare;

 

 • f) conţinutul documentaţiei cadastrale este diferit de situaţia juridică a imobilului;
 • g) neconcordanţe intre datele analogice din documentaţia cadastrală şi datele digitale;
 • h) documentaţie intocmită fără executarea măsurătorilor la teren;
 • i) tipul documentaţiei nu corespunde categoriei de lucrări, in care persoana executantă este
  autorizată sau există alte incompatibilităţi ale persoanei autorizate.

6. Litera k), alineatul (1) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

k) documentele prevăzute de art. 55 alin. (1) şi (l1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 • 7. Alineatul (2) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (2) Documentaţia se intocmeşte pe suport analogic şi pe suport digital, in formate standardizate care să permită tipizarea – conform modelelor din anexele prezentate şi in formate care permit accesul şi transferul de date. Persoana autorizată care execută documentaţia cadastrală va prelua următoarele informaţii despre construcţie: anul construirii, materialele din care este realizată construcţia, dacă deţine certificat de performanţă energetică a clădirii şi dacă aceasta este dotată cu lift. Aceste date vor fi menţionate in anexa nr. 11 – „Planul de amplasament şi delimitare” la „pct. B – Date referitoare la construcţii – Menţiuni”, iar in fişierul .cp la „Construcţii – Introducere/editare clădiri – Menţiuni.”
 • 8. Alineatul (2) al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (2) Răspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren, precum şi pentru identificarea şi materializarea limitelor imobilului in concordanţă cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar revine persoanei autorizate. Persoana autorizată este obligată să execute măsurătorile la teren şi să completeze toate rubricile anexelor prevăzute de prezentul regulament.

9. La articolul 24 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) care va
avea următorul cuprins:

(4) Şeful serviciului cadastru coordonează, verifică şi controlează activitatea desfăşurată de consilierii de specialitate din cadrul oficiului teritorial. Referatele de completare şi respingere vor fi semnate de către consilier de cadastru şi de către şeful serviciului cadastru.

 • 10. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • Art. 25 (1) Dacă suprafaţa din măsurători este diferită de suprafaţa inscrisă in cartea funciară, suprafaţa din documentaţia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau de suprafaţa din actele de proprietate, atunci se va proceda astfel:

a) dacă suprafaţa din măsurători este mai mică, atunci suprafaţa din măsurători se inscrie in cartea funciară in baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei proprietarului, conform anexei nr. 5;

b) dacă suprafaţa din măsurători este mai mare cu un procent de pană Ia 2% inclusiv, atunci suprafaţa din măsurători se inscrie in cartea funciară in baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei proprietarului/proprietarilor, conform anexei nr. 5;

c) dacă suprafaţa din măsurători este mai mare cu un procent cuprins intre 2%- 5% inclusiv, atunci suprafaţa din măsurători se inscrie in cartea funciară in baza documentaţiei cadastrale, cu condiţia prezentării declaraţiei proprietarului/ proprietarilor, conform anexei nr. 5 şi a procesului-verbal de vecinătate care conţine acordul proprietarilor tuturor imobilelor invecinate, intocmit conform anexei nr. 18. in această situaţie oficiul teritorial verifică la teren corectitudinea intocmirii documentaţiei, verificare consemnată intr-o notă de constatare semnată de către consilierul de cadastru şi contrasemnată de către şeful serviciului cadastru.

d)dacă suprafaţa din măsurători este mai mare cu un procent de peste 5%, documentaţia se respinge.

(2) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică in cazul terenurilor situate in extravilan, retrocedate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste terenuri, la prima inscriere in cartea funciară, dacă suprafaţa din măsurători este mai mică decat suprafaţa din titlul de proprietate, aceasta se poate inscrie in cartea funciară in baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei proprietarului, conform anexei 5. (3) Convocarea părţilor se face după cum urmează:

a) proprietarii vecini vor fi convocaţi de către persoana autorizată prin scrisoare recomandată, conform modelului prevăzut in anexa nr. 19, cu confirmare de primire şi prin afişare la domiciliul/sediul proprietarului vecin, la locul situării imobilului, la sediul primăriei sau prin publicare intr-un ziar local, cu cel puţin 5 zile inainte de data stabilită pentru identificarea limitelor;

b) in cazul in care procesul verbal de vecinătate nu se semnează de toţi proprietarii imobilelor invecinate, documentaţia cadastrală se respinge;

c) in cazul in care una sau mai multe vecinătăţi ale parcelei sunt drumuri clasificate, căi ferate, ape, procesul-verbal de vecinătate trebuie semnat şi ştampilat de reprezentantul instituţiei care le are in administrare.

11. Litera b) a alineatului (1) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: b) dacă in urma verificărilor la teren se constată că este o suprapunere virtuală, repoziţionarea imobilului cu sau fără construcţii ori investiţii, se soluţionează astfel:

– din oficiu, de către consilierul de cadastru, fără acordul proprietarului, in situaţia in care operaţiunea de repoziţionare presupune rotaţia, translaţia, modificarea geometriei sau modificarea suprafeţei cu un procent de pană la +/- 2% inclusiv din suprafaţa imobilului existent in baza de date. Aceste prevederi se aplica in cazul in care imobilul este imprejmuit şi/sau există plan parcelar recepţionat. Procedura este iniţiată in baza referatului de constatare intocmit de consilierul de cadastru şi aprobat de şeful serviciului cadastru. Fişierul .cp este intocmit de consilierul de cadastru;

– cu acordul scris al proprietarului, in situaţia in care operaţiunea de repoziţionare presupune modificarea geometriei şi diminuarea suprafeţei cu un procent de peste 2%. Acordul proprietarului se va da in faţa persoanei autorizate sau la oficiul teritorial, in faţa persoanelor desemnate. Fişierul .cp va fi realizat de persoana autorizată care a intocmit documentaţia greşită. In caz de refuz, persoana autorizată va fi sancţionată, conform prezentului regulament, iar fişierul este intocmit de către consilierul de cadastru. Dacă proprietarul refuză să-şi exprime acordul, in baza referatului intocmit de consilier şi aprobat de şeful serviciului cadastru, se efectuează din oficiu in cartea funciară a imobilului următoarea notare: „Imobil inregistrat in planul cadastral fără formă şi localizare corectă.” Consilierul de cadastru face aceeaşi menţiune pe planul de amplasament şi delimitare din arhiva oficiului teritorial.

Referatul de constatare descrie suprapunerea virtuală, se inregistrează in registrul general de intrare şi are anexate extrase din planul cadastral de carte funciară, cu situaţia anterioară şi cea ulterioară indreptării erorii de poziţionare. In baza referatului, se notează din oficiu in cartea funciară repoziţionarea imobilului. incheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară de informare şi extrasul din planul cadastral de carte funciară se comunică tuturor persoanelor interesate, potrivit menţiunilor din cartea funciară.

 • 12. Alineatul (2) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (2) in cazul in care suprapunerea este reală, aceasta se va soluţiona pe cale amiabilă prin
  documentaţii cadastrale sau de către instanţele de judecată şi nu face obiectul prezentei
  reglementări. Dacă proprietarii refuză să-şi exprime acordul cu privire la modificarea atributelor
  imobilelor, oficiul teritorial va nota din oficiu suprapunerea in cărţile funciare, in baza incheierii de
  carte funciară, a referatului intocmit de consilierul de cadastru şi aprobat de şeful serviciului
  cadastru.

13. La articolul 27 după alineatul (2) se introduc două alineate, alineatul 21 şi alineatul
22 care vor avea următorul cuprins :

(21) in situaţia in care proprietarul imobilului doreşte să dispună de dreptul său de
proprietate pentru zona de imobil neafectată de suprapunere, in baza declaraţiei titularului dreptului,
exprimată in formă autentică, se vor intocmi documentaţii cadastrale separate, pentru fiecare lot,
afectat de suprapunere, respectiv fără suprapunere. Pentru lotul fără suprapunere se acordă număr
cadastral şi se inscrie in cartea funciară, iar pentru lotul afectat de suprapunere se va intocmi nota de
respingere.

(22) Radierea notării suprapunerii sau a menţiunii „Imobil inregistrat in planul cadastral fără
formă şi localizare corectă” se face numai in baza referatului emis de serviciul de cadastru, in sensul
că imobilele nu se mai suprapun in baza de date cadastrale sau imobilul a fost localizat corect prin
repoziţionare, ca urmare a refacerii documentaţiilor cadastrale.

 • 14. Alineatul (3) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (3) Persoanele autorizate au obligaţia să se prezinte la oficiul teritorial, la data şi ora
  convocării. Persoanele autorizate care, din motive obiective, nu pot fi prezente la data convocării la
  oficiul teritorial vor comunica in scris, motivat, imposibilitatea de prezentare cu cel puţin două zile
  inainte de data stabilită pentru intalnire.
 • 15. Articolul 27 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (1) inscrierea in evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate in incintele unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice deja inscrise in cartea funciară, se face in baza unei documentaţii cadastrale de dezmembrare a imobilului inscris in cartea funciară. Documentaţia cadastrală se va intocmi conform prevederilor art. 15 şi nu va conţine actul autentic de dezmembrare şi certificatul fiscal;

(2) Conţinutul documentaţiilor cadastrale aferente imobilelor aflate in administrarea sau in proprietatea instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională este stabilit prin protocol de colaborare.

16. După articolul 271 se introduce un nou articol, articolul 272, care va avea următorul
cuprins:

Art. 272 (1) Pentru neefectuarea măsurătorilor la teren, persoana autorizată este sancţionată cu suspendarea autorizaţiei pe 3 luni.

(2) Neprezentarea nemotivată a persoanei autorizate la convocarea oficiului teritorial este sancţionată cu suspendarea autorizaţiei pe 3 luni.

(3) Refuzul persoanei autorizate de a intocmi fişierului .cp la operaţiunea de repoziţionare care presupune modificarea geometriei şi modificarea suprafeţei, se sancţionează cu suspendarea autorizaţiei pe 3 luni.

(4) Persoana autorizată este sancţionată cu suspendarea autorizaţiei pe termen de o lună, dacă se constată că in documentaţia supusă recepţiei nu au fost completate toate rubricile anexelor prevăzute de prezentul regulament.

(5) Persoanei autorizate, sancţionată de două ori cu suspendarea autorizaţiei, i se retrage certificatul de autorizare dacă, in decurs de 12 luni de la data aplicării primei sancţiuni disciplinare, săvarşeşte o nouă abatere pentru care este prevăzută sancţiunea suspendării. Certificatul de autorizare se retrage in condiţiile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European in vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul Romaniei.

(6) Neindeplinirea demersurilor referitoare la sancţionarea persoanei autorizate de către cei desemnaţi atrage cercetarea disciplinară a acestora.

(7) Sancţiunile aplicate se aduc la cunoştinţa publicului prin afişare la sediul oficiului teritorial şi pe pagina de internet.

(8) Prin derogare de la prevederile art. 52 din Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European in vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul Romaniei, pe durata suspendării dreptului de executare a lucrărilor de specialitate, persoanele autorizate pot depune completări sau pot reface documentaţiile intocmite incorect, in termen de maxim 5 zile de la data comunicării sancţiunii, pentru cererile de recepţie şi inscriere inregistrate anterior datei comunicării sancţiunii.

17. La articolul 28 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), care va
avea următorul cuprins:

(4) Dacă in baza unei hotărari judecătoreşti definitive şi irevocabile se dispune anularea tuturor actelor care au stat la baza inscrierilor in cartea funciară a imobilului, numărul cadastral atribuit imobilului se anulează, la cerere sau din oficiu, prin incheiere, iar cartea funciară se sistează.

18. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, care va avea următorul
cuprins:

Art. 281 Documentaţiile cadastrale intocmite conform prevederilor prezentului regulament vor conţine informaţiile generale obligatorii, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin, inclusiv fotografii ale imobilului cu elemente relevante pentru identificarea acestuia şi data efectuării.

 • 19. Anexa nr. 7 se modifică şi se inlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
 • 20. Anexa nr. 10 şi anexa nr. 23 se modifică şi se inlocuiesc cu anexa nr. 3 la prezentul
 • ordin.
 • 21. Anexa nr.17 se abrogă.
 • Art. II. – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
 • Art. III. De la data intrării in vigoare a prezentului ordin, in cuprinsul intregului act normativ sintagma “inspector de cadastru” se inlocuieşte cu sintagma “consilier de cadastru”, iar sintagma „inginer – şef se inlocuieşte cu sintagma „şef serviciu cadastru”.

Art. IV – Prezentul ordin intră in vigoare in 30 de zile de la data publicării in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Director General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Mihai BUSUIOC

Art. V – Regulamentul privind conţinutul şi modul de intocmire a documentaţiilor cadastrale
in vederea inscrierii in cartea funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.634/2006, publicat in Monitorul Oficial, Partea I
nr.1048 din 29/12/2006, cu modificările şi completările aduse de Ordinul directorului general al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 134/2006, publicat in Monitorul Oficial,
Partea I nr.245 din 13/04/2009, de Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară nr.415/2009, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.675 din 08/10/2009 şi
de prezentul ordin, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o
nouă numerotare.

 

Bucureşti:

Nr.:785/11.05.2011

 

OCPI/BCPI

Nr. inregistrare

Ziua Luna Anul.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nouă la Regulament)

    • DOCUMENTAŢIE CADASTRALA
 •    Adresa imobil:

 

UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA:
Localitate/Sector
 • Tip artera
 • Denumire artera
Nr. poştal
       
Bloc Scara Etaj Apartament
 • Tarla
Parcela
           

 

 •  Tip imobil:
 • teren   2 teren cu construcţie   3 condominiu   unitate individuală
 • Proprietari:
 • (nume, prenume, CNP)
 • Persoană autorizată:
 • Autorizaţie: Seria Nr.

Număr de ordine al documentaţiei din registrul de evidenţă a lucrărilor:

• Serviciu achitat cu chitanţa nr. /data /suma /cod serviciu_

• Număr pagini documentaţie:

        • ANEXA Nr. 2 (Anexa 7 la Regulament)

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Dosar nr

Referat nr /data

La cererea nr /data de inregistrare a cererii

Domnului/Doamnei

Domiciliul/Adresa

pentru inscrierea in cartea funciară este necesar ca, in maxim 5 de zile de la data comunicării: I Cadastru

I A: Nota de completare

Analizand cererea dumneavoastră in vederea recepţiei documentaţiei cadastrale aferentă imobilului situat in:

 

 

UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ:
Localitate/Sector
 • Tip artera
 • Denumire artera
Nr. poştal
       
Bloc Scara Etaj Apartament
 • Tarla
Parcela
           

 

Vă rugăm să prezentaţi următoarele:

I B: Nota de respingere a recepţiei documentaţiei cadastrale Documentaţia cadastrală a fost respinsă din următoarele

motive: *).

Se va completa in cazul neprezentării documentelor solicitate in Nota de completare, sau cand a fost depăşit termenului limită stabilit prin referatul de completare

Consilier, Şeful serviciului cadastru

II Publicitate imobiliară
II A: Nota de completare

Vă rugăm să prezentaţi următoarele:

 

 

ILB Nota de respingere a cererii adresate oficiului/biroului teritorial

 

se completează dacă există piedici in ceea ce priveşte efectuarea inscrierii |in cartea funciară

 

Asistent-registrator,

 • ANEXA Nr. 3 (Anexa 10 şi Anexa 23 la Regulament)
 • MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil

2. Beneficiarul lucrării: numele si prenumele sau denumirea, adresa ori sediul

3. Persoana fizică/juridică autorizată: numele si prenumele sau denumirea, numărul autorizaţiei

4. Numărul lucrării in registrul propriu

 • 5. Obiectul lucrării: scurta prezentare, cu datele de localizare si identificare a imobilului care face obiectul lucrării. in cazul imobilelor, terenuri cu construcţii, se va face o scurta descriere generala a construcţiei.
 • 6. Scopul lucrării: scurta prezentare a scopului in care se executa documentaţia cadastrală (plan parcelar, prima inscriere, actualizare, dezmembrare, comasare, apartamentare, etc.)
 • 7. Amplasamentul imobilului: prezentarea locului unde este amplasat terenul, cu elemente de reperaj
 • 8. Operaţiuni topo-cadastrale efectuate: prezentarea succinta a lucrărilor topografice si cadastrale efectuate in cadrul lucrării: metodele si aparatura folosite la măsurători, sistemul de coordonate, punctele geodezice de sprijin vechi si noi folosite, starea punctelor geodezice vechi, măsurători* efectuate in reţeaua de indesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice şi GPS (format digital/analogic)*, calculul suprafeţelor (format digital/analogic)*, descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de indesire şi ridicare (format digital/analogic)*, inventar de coordonate (format digital/analogic)* şi alte descrieri necesare, in funcţie de specificul lucrării, etc.
 • 9. Situaţia juridica a imobilului, (precizări din extrasul de carte funciară, unde e cazul, aspecte deosebite cu privire la proprietate şi la sarcini sau prezentarea actului de proprietate deţinut de proprietar, situaţia Titlurilor de Proprietate, etc).

Nola: *) se vor prezenta in format analogic (ca anexe) sau in format digital, in funcţie de tipul de documentaţie

 

Data intocmirii

 

 

Persoana fizică/juridică autorizată (nume, prenume, semnătură, ştampilă)