Se incarca

Legea Nr. 78/2002 – Modificare si completare la Legea Cadastrului Nr.7/1996

Lege nr. 499 din 12/11/2004, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1069 din 17/11/2004

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 2, alineatul 2 al articolului 3 va avea următorul cuprins:
“La nivelul fiecărui judeţ şi in municipiul Bucureşti se infiinţează oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară ca unităţi cu personalitate juridică in subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea actualelor oficii judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti şi a birourilor de carte funciară de pe langă judecătorii. In circumscripţia fiecărei judecătorii se infiinţează cate un birou de carte funciară, ca unitate subordonată Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care va prelua activitatea actualelor birouri de carte funciară ale judecătoriilor.”

2. La articolul I punctul 6, litera k) a articolului 5 va avea următorul cuprins:
“k) avizează expertizele efectuate de către experţii judiciari in specialitatea topografie, geodezie şi cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, inainte de depunerea acestora la instanţele de judecată. Avizele menţionate mai sus vor fi date de către specialişti in domeniu ai oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară;”.

3. La articolul I punctul 8, articolul 9 va avea următorul cuprins:
“Art. 9. – Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se asigură integral din venituri proprii.
Veniturile proprii se constituie din:
a) incasări din servicii prestate;
b) tarife stabilite conform actelor normative;
c) inchirieri de spaţii şi aparatură;
d) donaţii şi sponsorizări primite potrivit legii;
e) dobanzi aferente disponibilităţilor din conturi şi din depozite;
f) alte venituri.
Tarifele şi incasările prevăzute la alin. 2 lit. a) şi b) nu sunt purtătoare de T.V.A., fiind incluse in cazul operaţiunilor de publicitate imobiliară in taxa notarială de timbru. Aceste tarife nu pot depăşi 30% din valoarea taxei notariale de timbru.
Taxele de publicitate imobiliară pot fi incasate de notarii publici in numele Agenţiei Naţionale şi pe chitanţierele puse la dispoziţie de către aceasta pe baza unei negocieri intre Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi care va face obiectul protocolului de colaborare.
Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale.
Veniturile incasate se virează in contul Agenţiei Naţionale deschis la Trezoreria Statului.
Agenţia Naţională poate colabora cu persoane fizice şi juridice romane sau străine de specialitate, in condiţiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului său de activitate.
Agenţia Naţională poate contracta credite bancare in condiţiile prevăzute de lege.
Agenţia Naţională intocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Excedentele anuale se reportează in anul bugetar următor.
Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională, işi va asuma intreaga responsabilitate in implementarea Proiectului cadastrului şi publicităţii imobiliare, finanţat prin imprumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), şi a celorlalte acorduri internaţionale ce implică imprumuturi nerambursabile sau garanţii de la stat, asumate anterior de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justiţiei.
Agenţia Naţională va face toate demersurile necesare amendării acordurilor de imprumut internaţionale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a Ministerului Justiţiei cu Agenţia Naţională.”

4. La articolul I punctul 10, alineatele 1-2 şi 1-3 ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:
“Ocuparea postului de registrator se va face in urma susţinerii unui concurs organizat de către Agenţia Naţională. Candidaţii trebuie să fie licenţiaţi ai unei facultăţi de drept acreditate şi să aibă o vechime de cel puţin 5 ani in activitatea juridică.
Prin excepţie de la prevederile alin. 1-2, pană la data organizării concursului, registratorii pot fi numiţi din cadrul angajaţilor birourilor de carte funciară care nu indeplinesc condiţiile de studii, dar au cel puţin 5 ani de experienţă in domeniul publicităţii imobiliare.”

5. La articolul I punctul 12, partea introductivă şi litera a) ale alineatului 1 al articolului 50 vor avea următorul cuprins:
“Art. 50. – In cazul in care registratorul admite cererea, dispune inscrierea prin incheiere, dacă inscrisul indeplineşte următoarele condiţii:
a) este incheiat in formă autentică sau emană de la o autoritate publică;”.

6. La articolul I punctul 13, alineatul 2 al articolului 52 va avea următorul cuprins:
“Incheierea de inscriere sau de respingere poate fi atacată cu plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa competentă din circumscripţia in care se află imobilul. Plangerea impotriva incheierii de inscriere se depune la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară şi se inscrie in cartea funciară. Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară este obligat să inainteze plangerea, insoţită de dosarul incheierii şi copia cărţii funciare, la instanţa competentă.”

7. La articolul I punctul 14, alineatul 1 al articolului 5-6 va avea următorul cuprins:
“Art. 5-6. – Notarul public care a intocmit actul prin care se constituie, se modifică, se transmite sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară din oficiu inscrierea in cartea funciară, in ziua intocmirii lui sau cel mai tarziu a doua zi, la biroul de carte funciară in a cărui rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă in cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moştenitor. Menţiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie cadastrală. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifică sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară, registratorul nu va efectua nici un fel de inscriere in cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.”

8. După articolul IV se introduce articolul IV-1 cu următorul cuprins:
“Art. IV-1. – In indeplinirea obligaţiilor legale referitoare la publicitatea imobiliară, măsurile care se au in vedere se stabilesc prin protocolul incheiat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din Romania.”