Se incarca

Legea Nr. 247/2005 – Privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Lege nr. 247/2005 din 19/07/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 22/07/2005

privind reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente*)

SUMARUL
Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii
şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

TITLUL I     Modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,
republicată
TITLUL II    Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din
Romania, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 501/2002
TITLUL III   Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind
restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor
aparţinand minorităţilor naţionale din Romania, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 66/2004
TITLUL IV    Modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, cu modificările şi completările
ulterioare
TITLUL V     Modificarea şi completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991
TITLUL VI    Modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
TITLUL VII   Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod
abuziv
TITLUL VIII  Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
TITLUL IX    Modificarea Codului penal
TITLUL X     Circulaţia juridică a terenurilor
TITLUL XI    Renta viageră agricolă
TITLUL XII   Modificarea şi completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare
TITLUL XIII  Accelerarea judecăţilor in materia restituirii proprietăţilor funciare
TITLUL XIV   Dispoziţii tranzitorii
TITLUL XV    Modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii
TITLUL XVI   Modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
TITLUL XVII  Modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind Statutul magistraţilor

LEGE
privind reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente

Parlamentul Romaniei adoptă prezenta lege.

TITLUL I
Modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate in mod abuziv
in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

Art. I. – Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
“Art. 1. – (1) Imobilele preluate in mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat in baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite, se restituie, in natură, in condiţiile prezentei legi.
(2) In cazurile in care restituirea in natură nu este posibilă se vor stabili măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de către entitatea investită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei indreptăţite, sau despăgubiri acordate in condiţiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.”
2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
“(21) Măsurile reparatorii prin echivalent constand in compensare cu alte bunuri sau servicii, se acordă prin decizia sau, după caz, dispoziţia motivată a entităţii investite potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării. Măsurile reparatorii in echivalent constand in despăgubiri acordate in condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, se propun a fi acordate prin decizia sau, după caz, dispoziţia motivată a entităţii investite potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării.”
3. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“a) imobilele naţionalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru naţionalizarea unor imobile, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 119/1948 pentru naţionalizarea intreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi, precum şi prin alte acte normative de naţionalizare;”
4. La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice in baza Decretului nr. 410/1948 privind donaţiunea unor intreprinderi de arte grafice, a Decretului nr. 479/1954 privitor la donaţiile făcute statului ş.a., neincheiate in formă autentică, precum şi imobilele donate statului sau altor persoane juridice, incheiate in forma autentică prevăzută de art. 813 din Codul Civil, in acest din urmă caz dacă s-a admis acţiunea in anulare sau in constatarea nulităţii donaţiei printr-o hotărare judecătorească definitivă şi irevocabilă;
d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor ca urmare a unor măsuri abuzive impuse de stat, prin care drepturile proprietarului nu puteau fi exercitate;”
5. La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:
“d1) imobilele considerate a fi fost abandonate, in baza unei dispoziţii administrative sau a unei hotărari judecătoreşti pronunţate in temeiul Decretului nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpan, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare, in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;”
6. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 4. – (1) In cazul in care restituirea este cerută de mai multe persoane indreptăţite coproprietare a bunului imobil solicitat, dreptul de proprietate se constată sau se stabileşte in cote-părţi ideale, potrivit dreptului comun.”
7. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) De prevederile prezentei legi beneficiază şi moştenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice indreptăţite.”
8. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
“(4) De cotele moştenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevăzută la Cap. III, profită ceilalţi moştenitori ai persoanei indreptăţite care au depus in termen cerere de restituire.”
9. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 5. – Nu sunt indreptăţite la restituire in natură sau la măsuri reparatorii in echivalent persoanele care au primit despăgubiri potrivit acordurilor internaţionale incheiate de Romania privind reglementarea problemelor financiare in suspensie, enumerate in anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege.”
10. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 6. – (1) Prin imobile, in sensul prezentei legi, se inţeleg terenurile, cu sau fără construcţii, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluării in mod abuziv, precum şi bunurile mobile devenite imobile prin incorporare in aceste construcţii.”
11. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
“(3) In situaţia prevăzută la alin. (2), restituirea in natură se va dispune prin decizia sau dispoziţia unităţii deţinătoare.
(4) In situaţia in care utilajele şi instalaţiile solicitate sunt evidenţiate in patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, altele decat cele prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2), după stabilirea contravalorii acestora, prin decizia entităţii implicate in privatizare se vor propune acordarea de despăgubiri in condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.”
12. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
“(3) In situaţia in care anumite imobile-terenuri libere situate in intravilan sunt solicitate de două persoane indreptăţite dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), dintre care unul este fostul proprietar, căruia i s-a preluat terenul prin măsurile abuzive aplicate in perioada ulterioară datei de 6 martie 1945, şi cel de-al doilea, persoana căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, iar ulterior acest teren a fost preluat prin măsurile abuzive arătate la art. 2 alin. (1), se va restitui in natură terenul celui dintai proprietar, iar cei care au fost improprietăriţi cu asemenea terenuri vor beneficia de celelalte măsuri reparatorii in echivalent, in condiţiile legii.
(4) In cazurile prevăzute la alin. (3) dacă restituirea in natură nu este posibilă potrivit prezentei legi, ambele persoane indreptăţite beneficiază de măsuri reparatorii in echivalent.”
13. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 8. – (1) Nu intră sub incidenţa prezentei legi terenurile situate in extravilanul localităţilor la data preluării abuzive sau la data notificării, precum şi cele al căror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut cultelor religioase preluate de stat este reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Romania, aprobată cu completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările ulterioare.”
14. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
“(3) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut comunităţilor minorităţilor naţionale preluate de stat, este reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinand minorităţilor naţionale din Romania, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66/2004.
(4) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut patrimoniului sindical preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale.”
15. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.
16. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 10. – (1) In situaţia imobilelor preluate in mod abuziv şi ale căror construcţii edificate pe acestea au fost demolate total sau parţial, restituirea in natură se dispune pentru terenul liber şi pentru construcţiile rămase nedemolate, iar pentru construcţiile demolate şi terenurile ocupate măsurile reparatorii se stabilesc prin echivalent.”
17. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) In cazul in care pe terenurile pe care s-au aflat construcţii preluate in mod abuziv s-au edificat noi construcţii, autorizate, persoana indreptăţită va obţine restituirea in natură a părţii de teren rămase liberă, iar pentru suprafaţa ocupată de construcţii noi, cea afectată servituţilor legale şi altor amenajări de utilitate publică ale localităţilor urbane şi rurale, măsurile reparatorii se stabilesc in echivalent.”
18. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:
“(31) Se restituie in natură inclusiv terenurile fără construcţii afectate de lucrări de investiţii de interes public aprobate, dacă nu a inceput construcţia acestora, ori lucrările aprobate au fost abandonate.
(32) Se restituie in natură şi terenurile pe care, ulterior preluării abuzive, s-au edificat construcţii autorizate care nu mai sunt necesare unităţii deţinătoare, dacă persoana indreptăţită achită acesteia o despăgubire reprezentand valoarea de piaţă a construcţiei respective, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare.”
19. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(4) In cazul imobilelor preluate in mod abuziv şi ale căror construcţii edificate pe acestea au fost distruse ca urmare a unor calamităţi naturale, persoana indreptăţită beneficiază de restituirea in natură pentru terenul liber. Dacă terenul nu este liber, măsurile reparatorii pentru acesta se stabilesc in echivalent.”
20. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică in mod corespunzător şi imobilelor rechiziţionate in baza Legii nr. 139/1940 şi ale căror construcţii edificate pe acestea au fost distruse in timpul războiului, dacă proprietarii nu au primit despăgubiri.”
21. La articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(6) Valoarea corespunzătoare a construcţiilor preluate in mod abuziv şi demolate se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare in funcţie de volumul de informaţii puse la dispoziţia evaluatorului.”
22. La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(7) Valoarea terenurilor, precum şi a construcţiilor nedemolate preluate in mod abuziv, care nu se pot restitui in natură, se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare.”
23. La articolul 10, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(8) In situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (4), măsurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de către entitatea investită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei indreptăţite sau despăgubiri acordate in condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.”
24. La articolul 10, alineatul (9) se abrogă.
25. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 11. – (1) Imobilele expropriate şi ale căror construcţii edificate pe acestea nu au fost demolate se vor restitui in natură persoanelor indreptăţite, dacă nu au fost instrăinate, cu respectarea dispoziţiilor legale. Dacă persoana indreptăţită a primit o despăgubire, restituirea in natură este condiţionată de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despăgubirii primite, actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei in vigoare.”
26. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) In cazul in care construcţiile expropriate au fost demolate parţial sau total, dar nu s-au executat lucrările pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie in natură cu construcţiile rămase, iar pentru construcţiile demolate măsurile reparatorii se stabilesc in echivalent. Dacă persoana indreptăţită a primit o despăgubire, restituirea in natură este condiţionată de rambursarea diferenţei dintre valoarea despăgubirii primite şi valoarea construcţiilor demolate aşa cum a fost calculată in documentaţia de stabilire a despăgubirilor, actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei in vigoare.”
27. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) In cazul in care construcţiile expropriate au fost integral demolate şi lucrările pentru care s-a dispus exproprierea ocupă terenul parţial, persoana indreptăţită poate obţine restituirea in natură a părţii de teren rămase liberă, pentru cea ocupată de construcţii noi, autorizate, cea afectată servituţilor legale şi altor amenajări de utilitate publică ale localităţilor urbane şi rurale, măsurile reparatorii stabilindu-se in echivalent. Dispoziţiile art. 10 alin. (3), (31), (32) şi (4) se vor aplica in mod corespunzător.”
28. La articolul 11, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(5) Valoarea construcţiilor expropriate şi demolate se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare in funcţie de volumul de informaţii puse la dispoziţia evaluatorului.”
29. La articolul 11, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(6) Valoarea construcţiilor expropriate, care nu se pot restitui in natură şi a terenurilor aferente acestora se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare.”
30. La articolul 11, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(8) In situaţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), măsurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de către entitatea investită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei indreptăţite sau despăgubiri acordate in condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.”
31. La articolul 11, alineatul (9) se abrogă.
32. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 12. – (1) In situaţia imobilelor deţinute de stat, de o organizaţie cooperatistă, sau de orice altă persoană juridică dintre cele prevăzute la art. 20 alin. (1), (2) şi (3), dacă persoana indreptăţită a primit o despăgubire, restituirea in natură este condiţionată de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despăgubirii primite, actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit.”
33. La articolul 12, alineatele (2)-(4) se abrogă.
34. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Contractele de locaţiune pentru imobilele restituite in natură avand destinaţiile arătate in anexa nr. 2 lit. b) pct. 2 care face parte integrantă din prezenta lege, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 3 ani cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, iar contractele de locaţiune pentru imobilele restituite in natură avand destinaţiile arătate in anexa nr. 2 lit. b) pct. 1, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 1 an cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului.”
35. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 14. – (1) Dacă imobilul restituit prin procedurile administrative prevăzute de prezenta lege sau prin hotărare judecătorească face obiectul unui contract de locaţiune, concesiune, locaţie de gestiune sau asociere in participaţiune, noul proprietar se va subroga in drepturile statului sau ale persoanei juridice deţinătoare, cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, dacă aceste contracte au fost incheiate potrivit legii.”
36. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.
37. La articolul 16, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 16. – (1) In situaţia imobilelor avand destinaţiile arătate in anexa nr. 2 lit. a) care face parte integrantă din prezenta lege, necesare şi afectate exclusiv şi nemijlocit activităţilor de interes public, de invăţămant, sănătate, ori social-culturale, foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora, li se restituie imobilul in proprietate cu obligaţia de a-i menţine afectaţiunea pe o perioadă de pană la 3 ani, pentru cele arătate la pct. 3, 4, din anexa nr. 2 lit. a) sau, după caz, de pană la 5 ani de la data emiterii deciziei sau a dispoziţiei, pentru cele arătate la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 2 lit. a).
(2) In acest interval plata cheltuielilor de intreţinere aferente imobilului respectiv revine deţinătorilor.
(3) Proprietarii vor intra in posesia bunurilor imobile restituite in termen de cel mult 5 ani de la redobandirea dreptului de proprietate.
(4) In cazul in care proprietarul pune la dispoziţie un alt imobil corespunzător, care respectă normele şi cerinţele legale incidente desfăşurării in condiţii adecvate a activităţii prevăzute la alin. (1), utilizatorul este obligat ca, in termen de 90 de zile, să procedeze la eliberarea acestuia.”
38. La articolul 16, alineatul (5) se abrogă.
39. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 17. – (1) Locatarii imobilelor avand destinaţiile arătate in anexa nr. 2 lit. a) şi lit. b) pct. 1, care face parte integrantă din prezenta lege, au drept de preemţiune la cumpărarea acestora.”
40. La articolul 18, litera c) se abrogă.
41. La articolul 18, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“d) imobilul a fost instrăinat cu respectarea dispoziţiilor legale.”
42. După articolul 18, se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:
“Art. 181. – (1) In situaţia imobilelor-construcţii care fac obiectul notificărilor formulate potrivit procedurilor prevăzute la cap. III şi cărora le-au fost adăugate, pe orizontală şi/sau verticală, in raport cu forma iniţială, noi corpuri a căror arie desfăşurată insumează peste 100% din aria desfăşurată iniţial şi dacă părţile nu convin altfel, foştilor proprietari li se acordă sau, după caz, propun măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de către entitatea investită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei indreptăţite, sau despăgubiri acordate in condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.
(2) In situaţia imobilelor-construcţii care fac obiectul notificărilor formulate potrivit procedurilor prevăzute la cap. III şi cărora le-au fost adăugate, pe orizontală şi/sau verticală, in raport cu forma iniţială, corpuri suplimentare de sine-stătătoare, foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora, li se restituie, in natură, suprafaţa deţinută in proprietate la data trecerii in proprietatea statului.
(3) Deţinătorul suprafeţei adăugate imobilului preluat are drept de preemţiune la cumpărarea suprafeţei restituite fostului proprietar sau, după caz, moştenitorului acestuia, dispoziţiile art. 17 fiind aplicabile in aceste situaţii indiferent de calitatea deţinătorului.
(4) Noul proprietar al suprafeţei restituite in proprietate potrivit alin. (2) are un drept de preemţiune la cumpărarea suprafeţei adăugate imobilului după trecerea acestuia in proprietatea statului, dispoziţiile art. 17 alin. (2) şi (3) fiind aplicabile in mod corespunzător.”
43. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) In cazul in care imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţă, trecute in proprietatea statului, cu modificările ulterioare, persoana indreptăţită are dreptul la măsuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piaţă corespunzătoare a intregului imobil, teren şi construcţii, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare. Dacă persoanele indreptăţite au primit despăgubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, ele au dreptul la diferenţa dintre valoarea incasată, actualizată cu indicele inflaţiei, şi valoarea corespunzătoare a imobilului.”
44. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) In cazurile prevăzute la alin. (2) măsurile reparatorii prin echivalent constau in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de către entitatea investită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei indreptăţite, sau despăgubiri acordate in condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.”
45. La articolul 19, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
“(41) In situaţia imobilelor prevăzute la alin. (2), măsurile reparatorii in echivalent se acordă sau, după caz, se propun prin dispoziţia motivată a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti.”
46. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 20. – (1) Imobilele – terenuri şi construcţii – preluate in mod abuziv, indiferent de destinaţie, care sunt deţinute la data intrării in vigoare a prezentei legi de o regie autonomă, o societate sau companie naţională, o societate comercială la care statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale este acţionar ori asociat majoritar, de o organizaţie cooperatistă sau de orice altă persoană juridică de drept public, vor fi restituite persoanei indreptăţite, in natură, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată a organelor de conducere ale unităţii deţinătoare.”
47. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
“(21) După emiterea deciziei de restituire in natură a imobilelor, organele de conducere ale societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1) şi (2), vor proceda, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, la reducerea capitalului social cu valoarea bunului imobil restituit şi la recalcularea patrimoniului. Cota de participaţie a statului sau a autorităţii administraţiei publice ori, după caz, a organizaţiei cooperatiste se va diminua in mod corespunzător cu valoarea bunului imobil restituit.”
48. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) In cazul imobilelor deţinute de unităţile administrativ-teritoriale restituirea in natură sau prin echivalent către persoana indreptăţită se face prin dispoziţia motivată a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti ori, după caz, a preşedintelui Consiliului Judeţean.”
49. La articolul 20, alineatul (4) se abrogă.
50. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
“(41) Sub sancţiunea nulităţii absolute, pană la soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisă instrăinarea, concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea in participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, precum şi orice inchiriere sau subinchiriere in beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile – terenuri şi/sau construcţii notificate potrivit prevederilor prezentei legi.”
51. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 22. – Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ori, după caz, ale calităţii de asociat sau acţionar al persoanei juridice, precum şi, in cazul moştenitorilor, cele care atestă această calitate şi, după caz, inscrisurile care descriu construcţia demolată şi orice alte inscrisuri necesare evaluării pretenţiilor de restituire decurgand din prezenta lege, pot fi depuse pană la data soluţionării notificării.”
52. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:
“Art. 221. – (1) In absenţa unor probe contrare, existenţa şi, după caz, intinderea dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus in executare măsura preluării abuzive.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1) şi in absenţa unor probe contrare, persoana individualizată in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus in executare măsura preluării abuzive este presupusă că deţine imobilul sub nume de proprietar.”
53. La articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
“(41) Proprietarii cărora, prin procedurile administrative prevăzute de prezenta lege, le-au fost restituite in natură imobilele solicitate vor incheia cu deţinătorii actuali ai acestora un protocol de predare-preluare, in mod obligatoriu, in termen de 30 de zile de la data rămanerii definitive a deciziei/dispoziţiei de restituire, termen după care, dacă protocolul nu a fost semnat, se va incheia in prezenţa executorului judecătoresc un proces-verbal de constatare unilaterală a preluării imobilului.”
54. La articolul 23, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(6) Prevederile alin. (1)-(5) sunt aplicabile şi dispoziţiilor emise de primari ori, după caz, de preşedinţii consiliilor judeţene potrivit art. 20 alin. (3).”
55. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 24. – (1) Dacă restituirea in natură nu este posibilă, deţinătorul imobilului sau, după caz, entitatea investită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, este obligată ca, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată, in termenul prevăzut la art. 23 alin. (1) să acorde persoanei indreptăţite in compensare alte bunuri sau servicii ori să propună acordarea de despăgubiri in condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, in situaţiile in care măsura compensării nu este posibilă sau aceasta nu este acceptată de persoana indreptăţită.”
56. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi in cazul imobilelor instrăinate de persoanele juridice prevăzute la art. 20 alin. (1), (2) şi (3).”
57. La articolul 24, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
58. La articolul 24, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:
“(31) Decizia sau, după caz, dispoziţia motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire in natură, poate fi atacată de persoana care se pretinde indreptăţită la secţia civilă a tribunalului in a cărui circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare sau, după caz, al entităţii investite cu soluţionarea notificării, in termen de 30 de zile de la comunicare.
(32) In cazul in care dispoziţia motivată de soluţionare a cererii de restituire in natură este atacată in justiţie de persoana indreptăţită, in funcţie de probele de la dosar, entitatea care a emis dispoziţia va adopta o poziţie procesuală raportată la acestea. De asemenea, entitatea care a emis dispoziţia, va decide, motivat, de la caz la caz, dacă va exercita căile de atac prevăzute de lege, in cazul soluţiilor date de instanţele de judecată.”
59. La articolul 24, alineatele (6), (7) şi (8) se abrogă.
60. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 27. – (1) Pentru imobilele evidenţiate in patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, altele decat cele prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2), persoanele indreptăţite au dreptul la despăgubiri in condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, corespunzătoare valorii de piaţă a imobilelor solicitate.”
61. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins:
“(11) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi in cazul in care imobilele au fost instrăinate.”
62. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) In situaţia imobilelor prevăzute la alin. (1) şi (11), măsurile reparatorii in echivalent se propun de către instituţia publică care efectuează sau, după caz, a efectuat privatizarea, dispoziţiile art. 24 alin. (1) fiind aplicabile in mod corespunzător.”
63. La articolul 27 alineatul (3), teza a II-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
“In acest caz, măsurile reparatorii in echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de către entitatea investită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei indreptăţite sau despăgubiri acordate in condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.”
64. La articolul 27, alineatul (4) se abrogă.
65. Articolul 28 se abrogă.
66. Articolul 29 se abrogă.
67. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 32. – (1) Persoanele arătate la art. 3 alin. (1) lit. b) au dreptul la despăgubiri in condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.”
68. La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Măsurile reparatorii prin echivalent prevăzute la alin. (1) se vor propune, după stabilirea valorii recalculate a acţiunilor, prin decizia motivată a instituţiei publice implicate in privatizarea societăţii comerciale care a preluat patrimoniul persoanei juridice sau, după caz, prin ordin al ministrului finanţelor publice, in cazul in care societatea comercială care a preluat patrimoniul persoanei juridice naţionalizate nu mai există, nu poate fi identificată, ori nu a existat o asemenea continuitate.”
69. La articolul 32, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(4) Recalcularea valorii acţiunilor se face in baza valorii activului net din ultimul bilanţ contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Naţională a Romaniei prin Ordinul nr. 3 din 27 aprilie 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001 şi a indicelui inflaţiei stabilit de Institutul Naţional de Statistică şi a prevederilor Legii nr. 303/1947, pentru recalcularea patrimoniului societăţilor pe acţiuni, in cazul in care bilanţul este anterior acesteia.”
70. La articolul 32, alineatele (7) şi (8) se abrogă.
71. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 33. – (1) In situaţia imobilelor-construcţii demolate, notificarea formulată de persoana indreptăţită se soluţionează potrivit art. 10 sau 11 prin dispoziţia motivată a primarului unităţii administrativ-teritoriale in a cărei rază s-a aflat imobilul, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti.”
72. La articolul 33, alineatul (2) se abrogă.
73. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 41. – Incălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, contravenţională, civilă sau penală.”
74. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi emiterea deciziei sau a dispoziţiei conţinand propunerea de acordare a despăgubirilor in condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, intocmită in lipsa inscrisurilor prevăzute la alin. (1) şi (2).”
75. După articolul 45 se introduc trei noi articole, articolele 451, 452 şi 453 cu următorul cuprins:
“Art. 451. – (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege atrage răspunderea contravenţională a autorităţii administraţiei publice centrale sau locale, a instituţiei sau, după caz, a societăţii, regiei autonome ori a organizaţiei cooperatiste căreia ii incumbă aceste obligaţii.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) tergiversarea nejustificată a soluţionării notificării persoanei indreptăţite;
b) incălcarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (2) teza a II-a;
c) incălcarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (3);
d) incălcarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (41);
e) incălcarea interdicţiei de instrăinare, prevăzută la art. 20 alin. (41).
(3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei. Faptele prevăzute la alin. (2) lit. e) se sancţionează cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.
(4) In cazul regiilor autonome, societăţilor comerciale prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2), organizaţiilor cooperatiste, ministerelor şi altor instituţii publice centrale, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revin Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia.
(5) In cazul autorităţilor administraţiei publice locale situate pe raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, constatarea contravenţiilor revine prefectului judeţului, respectiv prefectului municipiului Bucureşti, iar aplicarea sancţiunilor revine Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
(6) Activitatea prefectului judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzută la alin. (5) este supusă controlului Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia. In măsura in care acesta constată neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute la alin. (5) va propune ministrului administraţiei şi internelor măsurile corespunzătoare.
Art. 452. – Dispoziţiile art. 451 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 453. – Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (41) atrage obligaţia deţinătorului căruia ii revine această obligaţie de a plăti noului proprietar o sumă calculată pe zi de intarziere, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilului restituit.”
76. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) Sub sancţiunea nulităţii absolute, este interzisă instrăinarea in orice mod a imobilelor dobandite in baza Legii nr. 112/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pană la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acţiunilor formulate de persoanele indreptăţite foşti proprietari sau, după caz, moştenitori ai acestora, potrivit art. 50.”
77. Anexa la Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se renumerotează şi devine anexa nr. 1.
78. După anexa nr. 1, se introduce anexa nr. 2 cu următorul cuprins:

“ANEXA Nr. 2

a) Lista imobilelor ce intră sub incidenţa art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată
1. Imobile ocupate de unităţi şi instituţii de invăţămant din sistemul de stat (grădiniţe, şcoli, licee, colegii, şcoli profesionale, şcoli postliceale, instituţii de invăţămant superior)
2. Imobile ocupate de unităţi sanitare şi de asistenţă medico-sociale din sistemul public (creşe, cămine-spital pentru bătrani, spitale, centre de plasament, case de copii)
3. Imobile ocupate de instituţii publice (administraţii financiare, trezorerii, ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, parchete, judecătorii, tribunale, curţi de apel, sedii de poliţie şi inspectorate judeţene, sedii vamale, arhive naţionale, direcţii judeţene, case de asigurări de sănătate, primării, prefecturi, consilii locale şi judeţene, inspectorate şcolare)
4. Imobile ocupate de instituţii culturale (teatre, opere, biblioteci, muzee)
b) Lista imobilelor ce intră sub incidenţa art. 13 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată
1. Imobile ocupate de sedii ale partidelor politice legal inregistrate
2. Imobile ocupate de sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate in Romania şi imobile ocupate de personalul acestora.”
Art. II. – (1) Deciziile sau dispoziţiile ori, după caz, ordinele conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale, avand ca obiect acordarea de măsuri reparatorii in echivalent pentru imobilele prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările aduse de prezentul titlu, emise pană la data intrării in vigoare a prezentei legi, şi nevalorificate, pot fi atacate la secţia civilă a tribunalului in a cărui circumscripţie teritorială se află sediul unităţii deţinătoare, in termen de 12 luni de la data intrării in vigoare a prezentei legi.
(2) Hotărarea pronunţată de prima instanţă poate fi atacată cu recurs la curtea de apel.
Art. III. – Actele juridice de instrăinare avand ca obiect imobile cu destinaţia de locuinţă, incheiate după 14 februarie 2001 cu nerespectarea interdicţiei prevăzute de art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, şi care nu au fost atacate in instanţă in condiţiile art. 46 alin (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, pot fi atacate la secţia civilă a tribunalului in a cărui rază teritorială se află imobilul notificat in termen de 12 luni de la data intrării in vigoare a prezentului titlu sau, după caz, de la data luării la cunoştinţă a incheierii contractului.
Art. IV. – (1) In cazul in care, la data intrării in vigoare a prezentei legi, societatea comercială prevăzută la art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările aduse prin prezentul titlu, şi-a incetat activitatea ca persoană juridică, competenţa de soluţionare a cererii de restituire revine entităţii care a exercitat, in numele statului, calitatea de acţionar la respectiva societate comercială.
(2) In situaţia prevăzută la alin. (1) dispoziţiile art. 27 alin. (1), (11) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările aduse prin prezentul titlu, se vor aplica in mod corespunzător.
Art. V. – (1) Notificările nesoluţionate pană la data intrării in vigoare a prezentului titlu, avand ca obiect construcţii de orice fel, situate in extravilanul localităţilor, aparţinand exploataţiilor agricole şi care au fost trecute in proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii in proprietatea statului, se vor inainta in vederea soluţionării, in termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică in mod corespunzător şi pentru terenurile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată.
Art. VI. – Imobilele instrăinate cu incălcarea prevederilor legale, obiect al unor acte juridice desfiinţate prin hotărari judecătoreşti definitive şi irevocabile, notificate potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, se restituie in natură.
Art. VII. – Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dandu-se textelor o nouă renumerotare.

TITLUL II
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile
care au aparţinut cultelor religioase din Romania

Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Romania, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatele (1), (2), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 1. – (1) Imobilele care au aparţinut cultelor religioase din Romania şi au fost preluate in mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul roman, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, altele decat lăcaşele de cult, aflate in proprietatea statului, a unei persoane juridice de drept public sau in patrimoniul unei persoane juridice din cele prevăzute la art. 11, se retrocedează foştilor proprietari, in condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Sunt imobile, in sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, construcţiile existente in natură, impreună cu terenurile aferente lor, situate in intravilanul localităţilor, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluării in mod abuziv, precum şi terenurile aflate la data preluării abuzive in intravilanul localităţilor, nerestituite pană la data intrării in vigoare a prezentei legi. Adăugirile aduse construcţiilor se preiau cu plată, numai dacă acestea nu depăşesc 50% din aria desfăşurată actuală. In caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerandu-se imobil nou in raport cu cel preluat. Nu se includ in această categorie lucrările de reparaţii curente, capitale, consolidări, modificări ale compartimentării iniţiale, imbunătăţiri funcţionale şi altele asemenea.
(6) In cazul in care imobilele retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes public din invăţămant sau sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligaţia de a menţine afectaţiune pe o perioadă de pană la 5 ani de la data emiterii deciziei. In această perioadă noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii in cuantumul stabilit prin hotărare a Guvernului. In acest interval plata cheltuielilor de intreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.
(7) O dată cu imobilele retrocedate in natură se restituie şi bunurile mobile, dacă acestea au fost preluate impreună cu imobilul respectiv şi dacă acestea mai există la data depunerii cererii de retrocedare. Deţinătorul actual al imobilului, la solicitarea şi in prezenţa reprezentantului cultului religios care a depus cererea de retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor mobile existente in imobil, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de retrocedare. In cazul nerespectării acestui termen se va urma procedura prevăzută la art. 46 alin. (2)-(4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată.”
2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) Regimul juridic al imobilelor care au destinaţia de lăcaş de cult va fi reglementat prin lege specială.”
3. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21), (22), (23) şi (24), cu următorul cuprins:
“(21) In cazul in care terenul este ocupat parţial, persoana indreptăţită poate obţine restituirea in natură a părţii de teren rămase libere, pentru cea ocupată de construcţii noi, pentru cea necesară in vederea bunei utilizări a acestora şi pentru cea afectată unor amenajări de utilitate publică, măsurile reparatorii stabilindu-se in echivalent. In cazul in care terenul este ocupat in totalitate, pentru acesta se vor stabili măsuri reparatorii in echivalent. De asemenea, se retrocedează in natură terenurile pe care s-au ridicat construcţii uşoare sau demontabile.
(22) Valoarea terenurilor care nu pot fi retrocedate in natură se stabileşte potrivit valorii de circulaţie la momentul emiterii deciziei, stabilită potrivit standardelor intenţionale de evaluare.
(23) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (21) in care nu se poate dispune retrocedarea in natură, se vor acorda măsuri reparatorii in echivalent potrivit legii speciale care va reglementa tipul şi procedura de acordare a despăgubirilor.
(24) In situaţia in care imobilul retrocedat prin decizia Comisiei speciale de retrocedare se află in domeniul public al statului sau al unei unităţi administrativ-teritoriale, acesta urmează a fi scos din domeniul public, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, in termen de 30 de zile de la data rămanerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare.”
4. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11 cu următorul cuprins:
“Art. 11. – (1) Imobilele – terenuri şi construcţii – preluate in mod abuziv, indiferent de destinaţie, care sunt deţinute la data intrării in vigoare a prezentei legi de o regie autonomă, o societate sau companie naţională, o societate comercială la care statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale este acţionar ori asociat majoritar, vor fi restituite solicitantului, in natură, prin decizia organelor de conducere ale unităţii deţinătoare. Cota de participare a statului sau a autorităţii administraţiei publice centrale sau locale se va diminua in mod corespunzător cu valoarea imobilului retrocedat, procedandu-se la reducerea capitalului social şi la recalcularea patrimoniului.
(2) In situaţiile prevăzute la alin. (1) Comisia specială de retrocedare va transmite cererea de retrocedare unităţii deţinătoare, care are obligaţia de a o soluţiona in termen de 60 de zile de la data completării dosarului.
(3) Prevederile alin. (2), (21), (22) şi (7) ale art. 1 se aplică in mod corespunzător.
(4) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (21) in care nu se poate dispune retrocedarea in natură, se vor acorda măsurile reparatorii in echivalent prevăzute de legea specială sau compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de către unitatea deţinătoare prevăzută la alin. (1), cu acordul persoanei indreptăţite.
(5) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi in cazul in care statul sau o autoritate publică centrală sau locală acţionar sau asociat minoritar al unităţii care deţine imobilul, dacă valoarea acţiunilor sau părţilor sociale deţinute este mai mare sau egală cu valoarea corespunzătoare a imobilului a cărui restituire in natură este cerută.
(6) Deciziile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate la secţia civilă a tribunalului in a cărui circumscripţie teritorială se află sediul unităţii deţinătoare, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.”
5. La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“c) un reprezentant din partea Cancelariei Primului Ministru, respectiv preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care va avea calitatea de preşedinte al comisiei;
e) un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice.”
6. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Cancelaria Primului Ministru, prin Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.”
7. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
“(41) Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum şi persoanele din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care asigură secretariatul tehnic al acesteia, beneficiază de indemnizaţie de şedinţă reprezentand 50% din salariul de incadrare sau, după caz, din indemnizaţia lunară; intr-o lună se poate acorda o singură indemnizaţie, indiferent de numărul şedinţelor de lucru.”
8. La articolul 2, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(5) Comisia specială de retrocedare sau, după caz, unitatea deţinătoare prevăzută la art. 11 va analiza documentaţia prezentată de solicitanţi pentru fiecare imobil şi va dispune, prin decizie motivată, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele religioase, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază ca aceasta nu este intemeiată sau va propune acordarea măsurilor reparatorii in echivalent, in condiţiile stabilite prin legea specială. In situaţia in care imobilul este inscris in Lista monumentelor istorice, in decizia de retrocedare se va menţiona că proprietarul are drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.
(6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestaţie la instanţa de contencios administrativ in a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărarea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.”
9. La articolul 2, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
“(7) Ministerele, prefecturile, primăriile, serviciile de cadastru şi birourile de carte funciară, precum şi celelalte instituţii publice au obligaţia de a furniza, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare şi/sau a solicitantului retrocedării, in termen de 30 de zile, informaţii privind situaţia juridică a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, in vederea fundamentării deciziilor.
(8) In cazul in care deţinătorul bunului imobil solicitat nu este cunoscut, primăria in a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare, este obligată să identifice unitatea deţinătoare şi să comunice, in termen de 30 de zile, elementele de identificare a acesteia.”
10. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) şi (23) cu următorul cuprins:
“(21) Pentru stabilirea dreptului de proprietate solicitantul poate depune inceputuri de dovadă scrisă, declaraţii de martori autentificate, expertize extrajudiciare, precum şi orice acte care, coroborate, intemeiază prezumţia existenţei dreptului de proprietate al acestuia asupra imobilului, la data preluării abuzive.
(22) In absenţa unor probe contrare, existenţa şi, după caz, intinderea dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus in executare măsura preluării abuzive.
(23) In aplicarea prevederilor alin. (22) şi in absenţa unor probe contrare, persoana individualizată in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus in executare măsura preluării abuzive este presupusă că deţine imobilul sub nume de proprietar.”
11. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 4. – (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobandeşte pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare, a unităţii deţinătoare prevăzute la art. 11 sau a hotărarii judecătoreşti rămase definitive, după caz.”
12. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
“(21) In cazul contractelor de locaţiune care au ca obiect spaţii cu altă destinaţie decat aceea de locuinţă noul proprietar se va subroga in drepturile fostului locator, cu renegocierea clauzelor privind chiria, pe o perioadă de maximum 5 ani potrivit dispoziţiilor cuprinse la art. 5 alin. (2), dacă aceste contracte au fost incheiate cu respectarea legii.”
13. La articolul 4, alineatul (3) se abrogă.
14. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(4) Litigiile legate de eventualele imbunătăţiri aduse imobilelor care se retrocedează in condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă de către foştii deţinători, precum şi cele legate de aplicarea alin. (21) al art. 4, vor fi soluţionate in condiţiile legii.”
15. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(5) Măsurile reparatorii in echivalent se vor acorda potrivit legii speciale care va reglementa tipul şi procedura de acordare a despăgubirilor.”
16. După articolul 4, se introduc două noi articole, articolele 41 şi 42, cu următorul cuprins:
“Art. 41. – (1) In cazul in care imobilele ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă au fost instrăinate legal după data de 22 decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea măsurilor reparatorii in echivalent potrivit art. 4 alin. (5).
(2) Actele juridice de instrăinare a imobilelor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt lovite de nulitate absolută dacă au fost incheiate cu incălcarea dispoziţiilor imperative ale legilor in vigoare la data instrăinării.
(3) In cazul acţiunilor formulate potrivit dispoziţiilor cuprinse la alin. (2) procedura de retrocedare incepută in temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă este suspendată pană la soluţionarea acelor acţiuni prin hotărare judecătorească definitivă şi irevocabilă. Persoana indreptăţită va inştiinţa de indată Comisia specială de retrocedare.
(4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi in cazul acţiunilor in curs de judecată, persoana indreptăţită putand alege calea acestei ordonanţe de urgenţă, renunţand la judecarea cauzei sau solicitand suspendarea cauzei.
Art. 42. – (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, pană la soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este interzisă instrăinarea, schimbarea destinaţiei, ipotecarea sau grevarea sub orice formă a imobilelor pentru care au fost depuse cereri de retrocedare in condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Solicitanţilor le revine obligaţia de a inştiinţa in scris deţinătorul actual despre existenţa cererilor de retrocedare depuse in condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.”
17. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 5. – (1) Proprietarii care vor redobandi dreptul de proprietate asupra imobilelor in temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă vor incheia cu deţinătorii actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare, in mod obligatoriu, in termen de 60 de zile de la data rămanerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau, după caz, a unităţii deţinătoare prevăzute la art. 11, termen după care, dacă protocolul nu a fost semnat, se va incheia in prezenţa executorului judecătoresc un proces-verbal de constatare unilaterală a preluării imobilului.
(2) Proprietarii vor intra in posesia bunurilor imobile solicitate in termen de cel mult 5 ani de la redobandirea dreptului de proprietate, in cazul imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (6) şi la art. 4 alin. (2) şi (21).”
18. Articolul 51 se renumerotează şi va deveni articolul 54.
19. După articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 51, 52 şi 53, cu următorul cuprins:
“Art. 51. – (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage răspunderea contravenţională a instituţiei sau, după caz, a conducătorului instituţiei căreia ii incumbă respectarea acestor obligaţii.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (24);
b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (7);
c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2) de către unitatea deţinătoare;
d) necomunicarea sau comunicarea in mod eronat a informaţiilor solicitate potrivit art. 2 alin. (7) şi (8);
e) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1);
f) incălcarea interdicţiei de instrăinare prevăzute la art. 42 alin. (1).
(3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(4) Fapta prevăzută la alin. (2) lit. f) se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.
(5) Neincheierea de către deţinătorul actual a protocolului de predare-preluare, potrivit art. 5 alin. (1), atrage obligaţia acestuia de a plăti noului proprietar o sumă, calculată pe zi de intarziere, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilului.
Art. 52. – (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 51 alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor in ceea ce priveşte ministerele, prefecturile, unităţile deţinătoare prevăzute la art. 11 se fac de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia.
(2) In cazul autorităţilor administraţiei publice locale situate pe raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti constatarea contravenţiilor revine prefectului judeţului, respectiv Prefectului municipiului Bucureşti, iar aplicarea sancţiunilor revine Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
(3) Activitatea prefectului judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzută la alin. (2) este supusă controlului Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia. In măsura in care acesta constată neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzătoare a acestor obligaţii va propune ministrului administraţiei şi internelor măsurile corespunzătoare.
Art. 53. – Dispoziţiile art. 51 şi art. 52 se vor completa cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”
Art. II. – Termenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor aparţinand cultelor religioase, prevăzut la art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările ulterioare, este de 6 luni de la data intrării in vigoare a prezentei legi.
Art. III. – Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la acţiune prevăzut la art. 41 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se prescrie in termen de 6 luni de la data intrării in vigoare a prezentei legi.
Art. IV. – (1) Cererile de retrocedare avand ca obiect terenuri situate in extravilanul localităţilor la data preluării abuzive, precum şi construcţii de orice fel, situate in extravilanul localităţilor, aparţinand exploataţiilor agricole şi care au fost trecute in proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploatarea forestieră la data trecerii in proprietatea statului, se vor inainta de către Comisia specială de retrocedare, in vederea soluţionării, in termen de 60 de zile, comisiilor comunale orăşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1), curge de la data la care Comisia specială de retrocedare primeşte situaţia juridică din care reiese că imobilul respectiv era sau este situat in extravilan.
Art. V. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Romania, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o nouă numerotare.
Art. VI. – Pe data intrării in vigoare a prezentei legi se abrogă art. VI alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2004, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004.

TITLUL III
Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999
privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor
cetăţenilor aparţinand minorităţilor naţionale din Romania

Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinand minorităţilor naţionale din Romania, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolele 1-5 se abrogă.
2. La articolul 6, alineatele (1), (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:
“Art. 6. – (1) Imobilele care au aparţinut comunităţilor minorităţilor naţionale din Romania şi care au fost preluate in mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul roman, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, in perioada 6 septembrie 1940 – 22 decembrie 1989, se restituie foştilor proprietari in condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Sunt imobile, in sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, construcţiile existente in natură, impreună cu terenurile aferente lor, situate in intravilanul localităţilor, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluării in mod abuziv, precum şi terenurile aflate la data preluării abuzive in intravilanul localităţilor, nerestituite pană la data intrării in vigoare a prezentei legi. Adăugirile aduse construcţiilor se preiau cu plată, numai dacă acestea nu depăşesc 50% din aria desfăşurată actuală. In caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerandu-se imobil nou in raport cu cel preluat. Nu se includ in această categorie lucrările de reparaţii curente, capitale, consolidări, modificări ale compartimentării iniţiale, imbunătăţiri funcţionale şi altele asemenea.
(5) In cazul in care imobilele restituite sunt afectate unor activităţi de interes public din invăţămant sau sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligaţia de a menţine afectaţiunea pe o perioadă de pană la 5 ani de la data emiterii deciziei. In această perioadă noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii in cuantumul stabilit prin hotărare a Guvernului. In acest interval plata cheltuielilor de intreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.”
3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art 7. – (1) Comisia specială de retrocedare sau, după caz, unitatea deţinătoare va analiza documentaţia prezentată de solicitanţi pentru fiecare imobil şi va dispune, prin decizie motivată, restituirea imobilelor solicitate, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază că aceasta nu este intemeiată sau va propune acordarea măsurilor reparatorii in echivalent, in condiţiile stabilite prin legea specială.
(2) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ in a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărarea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
(3) Ministerele, prefecturile, primarii, serviciile de cadastru şi birourile de carte funciară, precum şi celelalte instituţii publice au obligaţia de a furniza, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare şi/sau a solicitantului retrocedării, in termen de 30 zile, informaţii privind situaţia juridică a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, in vederea fundamentării deciziilor.
(4) In situaţia in care imobilul este inscris in Lista cuprinzand monumentele istorice, in decizia de retrocedare se va menţiona că proprietarul are drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.”
4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 8. – Prevederile art. 1 alin. (21)-(24) şi (7), art. 11, art. 2 alin. (41), (7) şi (8), art. 3 alin. (2), (21)-(23), art. 4, art. 41, art. 42, art. 5, art. 51-53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Romania, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică in mod corespunzător.”
Art. II. – De la data intrării in vigoare a prezentei legi curge un nou termen de 6 luni pentru depunerea cererilor de restituire, in condiţiile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinand minorităţilor naţionale din Romania, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66/2004.
Art. III. – Dreptul la acţiune prevăzut la art. III din Titlul II din prezenta lege se aplică in mod corespunzător.
Art. IV. – (1) Cererile de restituire avand ca obiect terenuri situate in extravilanul localităţilor la data preluării abuzive, precum şi construcţii de orice fel, situate in extravilanul localităţilor, aparţinand exploataţiilor agricole şi care au fost trecute in proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii in proprietatea statului, se vor inainta de către Comisia specială de retrocedare, in vederea soluţionării, in termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1), curge de la data la care Comisia specială de retrocedare primeşte situaţia juridică din care reiese că imobilul respectiv era sau este situat in extravilan.
Art. V. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinand minorităţilor naţionale din Romania, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare, va fi republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o nouă numerotare.

TITLUL IV
Modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Art. I. – Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică in mod corespunzător şi in ceea ce priveşte suprafeţele preluate de cooperativele agricole de producţie in baza unor legi speciale sau in orice mod de la membrii cooperatori.”
2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
“(21) Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de producţie de la persoanele fizice, fără inscriere in cooperativele agricole de producţie sau de către stat, fără nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.”
3. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, după incheierea integrală a reconstituirii drepturilor de proprietate, trec in domeniul privat al comunei, oraşului sau al municipiului, urmand a fi puse la dispoziţia celor care doresc să intemeieze sau să dezvolte exploataţii agricole, prin inchiriere, concesionare sau vanzare, in condiţiile legii sau puse la dispoziţie pentru obiective de interes social.”
4. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
“(21) In cazul instrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data instrăinării, dovedite prin orice mijloc de probă.”
5. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) Suprafaţa terenurilor prevăzute in alin. (1), aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, nu poate fi mai mare decat cea prevăzută in actul de atribuire provenit de la cooperativa de producţie, consiliul popular sau primăria din localitatea respectivă.”
6. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Foştii proprietari vor fi compensaţi cu o suprafaţă de teren echivalentă in intravilan sau, in lipsă, in extravilan, acceptată de ei, iar, dacă nu mai există teren, se vor acorda despăgubiri.”
7. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) In toate cazurile in care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia locală ia act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini, le consemnează in documentele constatatoare, intocmind planurile parcelare şi inaintează documentaţia comisiei judeţene sau prefectului pentru validare şi, respectiv, eliberarea titlurilor de proprietate.”
8. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:
“(21) Proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor categorii de proprietari şi moştenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64.
(22) In cazurile in care s-au emis titluri de proprietate in mod abuziv altor persoane decat foştii proprietari iar aceştia deţineau la acel moment adeverinţe de proprietate şi aveau posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu incălcarea legii, dacă acestea nu au intrat in circuitul civil. Dacă respectivele titluri de proprietate au intrat in circuitul civil prin acte de vanzare-cumpărare sau in alt mod, fostul proprietar se va adresa justiţiei pentru constatarea nulităţii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.”
9. La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
“(41) Primarul va afişa lunar suprafaţa constituită sau reconstituită, numele beneficiarilor, amplasamentul, planurile parcelare, precum şi suprafaţa rămasă in rezerva comisiei locale.”
10. La articolul 52, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) Prevederile art. 274 din Codul de procedură civilă sunt aplicabile.”
11. Articolul 60 se abrogă.
12. La articolul 92, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I şi clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de imbunătăţiri funciare, precum şi a celor plantate cu vii şi livezi, prin extinderea intravilanului localităţilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin ordin al directorului Direcţiei Agricole şi de Dezvoltare Rurală, cu avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.”
13. La articolul 92, alineatul (5) se abrogă.
14. Articolul 108 se abrogă.
15. Articolul 109 se abrogă.

16. După articolul 110, se introduc trei noi articole, articolele 1101, 1102 şi 1103 cu următorul cuprins:
“Art. 1101. – Constituie contravenţii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate următoarele fapte:
a) fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene de aplicare a prezentei legi de a impiedica in orice mod sau de a intarzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele indreptăţite, precum şi eliberarea titlului de proprietate fără indeplinirea condiţiilor legale;
b) neafişarea datelor menţionate in art. 27 alin. (41) de către primar in termen de 10 zile de la sfarşitul lunii precedente;
c) afişarea de către primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, care nu corespund realităţii.
Art. 1102. – Contravenţiile prevăzute la art. 1101 se sancţionează astfel:
a) cea de la litera a) cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;
b) cele de la literele b) şi c) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
Art. 1103. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 1101 şi art. 1102 se fac de către imputerniciţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi de către prefect sau imputerniciţii acestuia, in cazul membrilor comisiilor locale.”
Art. II. – Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar au obligaţia ca in termen de cel mult 120 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi să inainteze Agenţiei Domeniilor Statului documentele necesare intocmirii protocoalelor de predare-primire cu această instituţie privind terenurile care au fost preluate direct de la societăţile comerciale din portofoliul Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi de la staţiunile de cercetare, institute şi unităţi de invăţămant.

TITLUL V
Modificarea şi completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Articol unic. – Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul III alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins;
“Art. III. – (1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data incheierii actului juridic, următoarele acte emise cu incălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei legi:
a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea persoanelor care nu erau indreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:
(i) actele de reconstituire in favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren in proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri;
(ii) actele de reconstituire şi constituire in favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale foştilor proprietari, solicitate de către aceştia, in termen legal, libere la data solicitării, in baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 şi a prezentei legi, precum şi actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public in acest scop;
(iii) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate in favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost inscrişi in cooperativa agricolă de producţie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;
(iv) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise după eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris in registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni sau, după caz, intabulat in cartea funciară, precum şi actele de instrăinare efectuate in baza lor;
(v) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate in măsura in care au depăşit limitele de suprafaţă stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;
(vi) actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au deţinut anterior in proprietate astfel de terenuri.”
2. La articolul III, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) Actele administrative prin care au fost trecute in domeniul public sau privat al statului sau al localităţilor terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată işi suspendă efectele cu privire la aceste terenuri pană la soluţionarea cererii de către comisia de fond funciar, cu excepţia terenurilor intrate deja in circuitul civil. După validarea cererii de reconstituire, terenul trece in rezerva comisiei de fond funciar in vederea punerii in posesie.”
3. La articolul III, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi de alte persoane care justifică un interes legitim, iar soluţionarea cererilor este de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.”
4. La articolul III, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu următorul cuprins:
“(21) Nulitatea absolută, in sensul prezentei legi, va putea fi invocată şi in litigiile in curs.
(22) Nulitatea absolută nu operează asupra titlurilor obţinute de foştii proprietari pe alte amplasamente dacă la intrarea in vigoare a prezentei legi şi-au găsit vechile amplasamente de care au fost deposedaţi atribuite legal altor persoane conform Legii nr. 18/1991.
(23) Foştii proprietari pot reveni la vechiul amplasament şi atunci cand persoanele puse in posesie pe aceste terenuri renunţă in favoarea lor la titlurile de proprietate deja eliberate.
(24) In cazul unor instrăinări succesive ale terenurilor, cel care a vandut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat să remită preţul actualizat fostului proprietar rămas fără teren.”

TITLUL VI
Modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

Art. I. – Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 1. – Persoanelor fizice şi persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru terenurile forestiere, in termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate in condiţiile prevăzute de prezenta lege. Dispoziţiile acestei legi se aplică şi in cazul restituirii construcţiilor accesorii terenurilor agricole şi silvice.”
2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 2. – (1) In aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, de comun acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmează să fie retrocedate intr-un singur amplasament.”
3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha de familie şi cea adusă in cooperativa agricolă de producţie sau preluată prin legi speciale ori in orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.”
4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 4. – (1) Pentru terenurile din extravilanul localităţilor, foste proprietăţi ale persoanelor fizice şi juridice, care au trecut in proprietatea statului şi pe care se găsesc instalaţii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioraţii, pe care se desfăşoară activităţi miniere de exploatare sau operaţiuni petroliere de dezvoltare-explorare şi exploatare, se restituie, in condiţiile legii, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora suprafeţe echivalente constituite din rezerva existentă la comisiile locale, iar in situaţia in care aceste suprafeţe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeaşi localitate sau din alte localităţi, acceptate de foştii proprietari. In cazurile in care compensarea nu este posibilă se vor acorda despăgubiri foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, in condiţiile legii.”
5. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc nouă alineate noi, alineatele (11)-(19), cu următorul cuprins:
“(11) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice, inclusiv cooperative piscicole sau alte forme asociative prevăzute la art. 26 alin. (1), pe care s-au aflat, la data deposedării, amenajări piscicole, sere sau plantaţii de hamei, de duzi, plantaţii viticole sau pomicole, in prezent proprietatea statului, restituirea se face pe vechile amplasamente, cu obligaţia de a le menţine destinaţia şi, acolo unde este cazul, unitatea şi funcţionalitatea.
(12) Pentru terenurile menţionate mai sus, pe care s-au efectuat de către stat investiţii, neamortizate pană la intrarea in vigoare a prezentei legi, foştii proprietari pot opta pentru reconstituirea pe vechiul amplasament, cu obligaţia de a plăti statului, in termen de 10 ani, contravaloarea neamortizată a investiţiei, dacă aceasta reprezintă mai mult de 30% din valoarea totală a investiţiei la data intrării in vigoare a acestei legi, sau să primească terenuri pe alte amplasamente, acceptate de aceştia, de aceeaşi categorie de folosinţă cu terenul pe care l-au predat ori despăgubiri.
(13) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investiţiile au fost vandute cu respectarea legii, foştii proprietari pot opta pentru alt amplasament, acceptat de aceştia, sau pentru despăgubiri plătite fie de către investitor, fie de către stat.
(14) In cazul opţiunii pentru despăgubiri plătite de investitori, foştii proprietari vor conveni cu investitorii, in termen de 3 luni de la data intrării in vigoare a acestei legi sau de la data validării cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, preţul terenului, care nu poate fi mai mic decat valoarea sa de piaţă, şi termenul de plată, care nu poate fi mai mare de 3 ani.
(15) Acordul va fi inregistrat la comisia judeţeană care a validat cererea de reconstituire şi devine titlu executoriu pentru plata preţului dacă investitorul nu işi respectă obligaţia de plată in termenul convenit. Din momentul inregistrării acordului, opţiunea părţilor este definitivă şi părţile nu mai pot opta pentru alte forme de reconstituire şi, respectiv, despăgubire. Proprietarii se vor putea adresa statului, in condiţiile dispoziţiilor legale privind acordarea de despăgubiri de către acesta, doar pentru acoperirea valorii investiţiilor preluate de stat o dată cu terenul pe care l-au avut in proprietate.
(16) Pană la efectuarea plăţii, proprietarul investiţiei va plăti fostului proprietar al terenului o sumă, convenită de părţi, care nu poate fi mai mică decat redevenţa plătită statului la momentul acordului şi nu va putea instrăina in nici un mod investiţia sa, sub sancţiunea nulităţii absolute.
(17) Proprietarii investiţiilor dobandesc dreptul de proprietate asupra terenului in momentul achitării integrale a contravalorii terenului.
(18) In situaţia in care nu se optează pentru despăgubiri plătite de către investitor, sau in situaţia in care fostul proprietar şi investitorul nu ajung la un acord in termenul menţionat la alin. (14), fostul proprietar va primi teren pe alt amplasament, acceptat de acesta, sau despăgubiri de la stat, atat pentru teren cat şi pentru investiţiile dovedite la data preluării terenului, in condiţiile legii.
(19) In cazul realizării acordului prevăzut la alin. (14), pentru investiţiile dovedite la data preluării terenului, fostul proprietar primeşte despăgubiri de la stat, in condiţiile legii.”
6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) In cazul in care investiţiile pentru care suprafaţa de teren a fost preluată de stat nu au fost executate sau se află in stadiu de proiect, suprafaţa preluată se restituie, la cerere, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, pe vechiul amplasament.”
7. La articolul 6, alineatele (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(11) Titlurile de proprietate obţinute anterior intrării in vigoare a Legii nr. 18/1991 şi existenţa liberă a vechilor amplasamente fac dovada absolută a proprietăţii, obligand comisiile de fond funciar să procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.
(12) Consemnările efectuate intre anii 1945 şi 1990 in registrele agricole, cererile de intrare in fostele cooperative agricole de producţie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neinsoţite de titlurile de proprietate, au valoare declarativă cu privire la proprietate.”
8. La articolul 6, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (13) şi (14), cu următorul cuprins:
“(13) In situaţia in care nu mai există inscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficientă in reconstituirea dreptului de proprietate cand aceasta se face pe vechile amplasamente şi cand martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau moştenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.
(14) Orice probă dovedind dreptul de proprietate al foştilor proprietari poate fi inlăturată numai printr-o probă de aceeaşi forţă produsă de către deţinătorul actual al terenului sau de către terţi, tăgăduind dreptul de proprietate.”
9. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Dispoziţiile art. 12 şi art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind restabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum şi dispoziţiile procedurale prevăzute la art. 51-59 din aceeaşi lege se aplică in mod corespunzător la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi.”
10. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:
“(21) In situaţia in care anumite suprafeţe sunt revendicate de două persoane, dintre care una este fostul proprietar, căruia i s-a preluat terenul prin măsurile abuzive aplicate in perioada anilor 1945-1990, şi cea de a doua, persoana căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar in limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul in natură ambilor solicitanţi. In cazul in care resursele sunt insuficiente, se va atribui in natură terenul persoanei care deţinea actele de proprietate in anul 1990, iar cei care au fost improprietăriţi cu asemenea terenuri vor fi despăgubiţi in condiţiile legii.
(22) Diferenţele intre suprafeţele inscrise in titlurile de proprietate, in registrele agricole, in cererile de intrare in cooperativă, in actele de donaţie către stat, in arhivele statului din perioada 1945-1990 şi situaţia de fapt la data punerii in posesie se corectează in favoarea foştilor proprietari.”
11. Articolul 61 se abrogă.
12. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 7. – Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 4, 5 şi 23, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele in cauză au deja un titlu emis in condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.”
13. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 8 – Persoanelor fizice cărora li s-a reconstituit proprietatea pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 hectare de familie şi suprafaţa preluată de stat prin legi speciale, dar nu mai mult de 50 de hectare, pe mai multe loturi decat au deţinut inainte de preluare, la cerere, dacă este posibil, li se comasează terenurile in loturi mai mari sau intr-un singur lot, de aceeaşi categorie de folosinţă cu cel preluat, inclusiv din terenurile proprietate de stat, eliberandu-se un nou titlu de proprietate, după revocarea celui iniţial de comisia judeţeană de fond funciar.”
14. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 9. – (1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele şi staţiunile de cercetare, destinate cercetării şi producerii de seminţe, de material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă, răman in administrarea acestora, cu excepţia terenurilor agricole preluate de la foştii proprietari şi solicitate de persoanele indreptăţite la reconstituire. Terenurile din perimetrele staţiunilor, institutelor şi centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedării se vor delimita in sole compacte, incepand de la marginea perimetrului, conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Terenurile agricole care au aparţinut cu titlu de proprietate Academiei Romane, universităţilor, instituţiilor de invăţămant superior cu profil agricol şi unităţilor de cercetare in 1945, revin in proprietatea acestora.”
15. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
“(11) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi terenurilor folosite la data intrării in vigoare a prezentei legi de unităţile de invăţămant cu profil agricol sau silvic. Suprafeţele care răman in administrarea instituţiilor de invăţămant vor fi delimitate prin hotărare a Guvernului in termen de 90 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi.
(12) Pentru suprafeţele de teren care se restituie pe vechiul amplasament persoanelor indreptăţite in condiţiile alin. (1) şi (11) unităţile de cercetare şi invăţămant vor primi in administrare suprafeţe de teren corespunzătoare din proprietatea statului.”
16. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
“(4) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care au aparţinut Academiei Romane se face prin comasarea terenurilor de către Agenţia Domeniilor Statului, la cererea Academiei Romane, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale foştilor proprietari şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Romane, cu completările ulterioare.”
17. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 12. – (1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale din unităţile administrativ-teritoriale pe care se află terenurile, impreună cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, sau in sole situate in vecinătatea localităţilor, acceptate de foştii proprietari, cu asigurarea accesului la lucrările de hidroamelioraţii, acolo unde ele există.”
18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
“Art. 13. – Prefectul, in calitatea sa de preşedinte al comisiei judeţene, va intocmi şi va inainta lunar Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor un raport privind situaţia aplicării prevederilor legii, cu propuneri de măsuri, inclusiv de angajare a răspunderii pentru primarii care intarzie sau impiedică in orice mod reconstituirea dreptului de proprietate in termenele şi in condiţiile stabilite de lege.”
19. Articolele 15, 19 şi 20 se abrogă.
20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
“Art. 22. – Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea in posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate, in cazul persoanelor fizice, se fac de către comisiile locale şi comisiile judeţene sau de prefect, in conformitate cu prevederile art. 12 şi art. 51-59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 169/1997, cu prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi Sancţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 1.172/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor prezentei legi.”
21. La articolul 23, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
“(12) Unităţile de cult prevăzute la alin. (1), dacă au avut in proprietate suprafeţe mai mari decat cele retrocedate pană la intrarea in vigoare a prezentei legi, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru intreaga suprafaţă deţinută in 1945.”
22. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 24. – (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenţa dintre suprafaţa primită prin aplicarea legilor fondului funciar şi cea avută in proprietate, persoanelor fizice şi juridice sau, după caz, moştenitorilor acestora, se face pe vechile amplasamente.”
23. La articolul 24, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:
“(11) In cazul in care validarea s-a făcut pe alt amplasament decat cel avut in proprietate iar pentru respectiva suprafaţă nu s-a făcut punerea in posesie, titlul de proprietate se emite pe numele fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia.
(12) Terenurile din ariile naturale protejate, constituite şi declarate astfel potrivit legii, arboretele constituite ca unităţi – sursă pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajele, culturile de plante – mamă pentru producţia de butaşi, inscrise in catalogul naţional al materialelor de bază, se restituie foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, cu obligaţia de a le păstra destinaţia şi de a le asigura administrarea prin structuri silvice autorizate. Fostul proprietar poate opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul forestier proprietate de stat.
(13) In cazul terenurilor defrişate după data de 1 ianuarie 1990 fostul proprietar poate opta pentru restituirea pe vechiul amplasament.
(14) In cazul in care pe vechiul amplasament se află păduri incadrate in grupa I funcţională conform prevederilor Legii nr. 26/1996 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, fostul proprietar sau moştenitorii acestuia trebuie să respecte destinaţia acestora şi să permită lucrările de intervenţie necesare sau pot opta pentru restituirea unui alt teren, situat in apropierea vechiului amplasament.”
24. La articolul 24, alineatele (2), (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(2) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente terenurile atribuite foştilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere in posesie.
(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) punerea in posesie se va face pe alte terenuri, situate in apropierea vechilor amplasamente, acceptate de proprietar.
(4) Unităţile şi subunităţile silvice din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, precum şi ceilalţi deţinători actuali ai terenurilor forestiere solicitate de foştii proprietari sau de moştenitorii lor, vor pune la dispoziţie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafeţele de teren pentru care cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost validate, pe categorii de deţinători prevăzute in prezenta lege, in condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3). Trecerea efectivă a terenurilor in proprietatea privată se va face cu ocazia punerii in posesie, potrivit prezentei legi.
(5) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va lua măsuri ca fiecare ocol silvic să delimiteze perimetrele cu terenuri ce răman in proprietatea statului de terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate privată.”
25. La articolul 24, alineatele (31) şi (32) se abrogă.
26. La articolul 24, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
“(6) Terenurile proprietate de stat, administrate de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, destinate activităţii de cercetare, răman in administrarea acestuia, cu excepţia terenurilor forestiere preluate de la foştii proprietari şi solicitate de persoanele indreptăţite la reconstituire. Terenurile forestiere destinate cercetării care fac obiectul retrocedării se vor delimita in trupuri compacte, incepand de la marginea perimetrului.”
27. La articolul 25, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 25. – (1) Reconstituirea dreptului de proprietate şi punerea in posesie a titularilor, in cazul terenurilor forestiere, precum şi eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale şi, respectiv, comisiile judeţene, in condiţiile şi cu procedura stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 169/1997, de Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin hotărarea Guvernului nr. 1.172/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prezentei legi.
(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Dacă nu a fost emis incă un titlu de proprietate pentru suprafaţa de teren forestier primită prin aplicarea legilor fondului funciar, se va emite un singur titlu pentru intreaga suprafaţă rezultată din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 169/1997 şi a prezentei legi.”
28. La articolul 26, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 26. – (1) Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi faneţelor, obşti de moşneni in devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, cu menţiunea la titular, după caz: “obşte de moşneni”, “obşte de răzeşi”, “composesorat”, “păduri grănicereşti”, alte asociaţii şi forme asociative cu denumirea localităţii respective.
(2) Formelor asociative li se va restitui in intregime suprafaţa avută in proprietate.
(3) Titlul de proprietate va fi insoţit de o schiţă de amplasament a suprafeţei de teren forestier care a aparţinut obştii de moşneni, obştii de răzeşi, composesoratului şi altora asemenea, ce urmează a fi restituit.”
29. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
“(31) Punerea in posesie in cazul suprafeţelor reconstituite pe raza mai multor comune se face de către comisiile locale sub coordonarea şi cu avizul oficiilor judeţene ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, iar in cazul suprafeţelor reconstituite pe raza mai multor judeţe de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Titlul de proprietate se va emite de comisia judeţeană in a cărei rază teritorială se afla sediul formei asociative.”
30. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 27. – Administrarea şi exploatarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege se face in conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislaţia statului roman in perioada anilor 1921-1946, in măsura in care nu contravin legislaţiei in vigoare.”
31. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 28 – (1) In vederea organizării administrării terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege şi a determinării responsabilităţilor cu privire la administrarea lor, persoanele indreptăţite se vor reorganiza, in baza acestei legi, in formele asociative iniţiale.
(2) In termen de 90 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecătoriei in a cărei rază teritorială sunt situate terenurile recunoaşterea formelor asociative de administrare şi de exploatare a terenurilor forestiere.
(3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecătoriei, o dată cu cererea, un statut in formă autentică sau certificată de avocat, in care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de administrare a terenurilor forestiere, in condiţiile legii, drepturile şi obligaţiile membrilor, răspunderi, sancţiuni, modul de dizolvare, precum şi alte prevederi specifice.
(4) Prin hotărare judecătorească formele asociative de administrare in comun, constituite in condiţiile şi cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, redobandesc calitatea de persoană juridică. Hotărarea judecătorească va fi inscrisă intr-un registru special ţinut de judecătorie.
(5) Suprafeţele forestiere aflate in proprietate comună, conform naturii acestora, răman in proprietate indiviză pe toată durata existenţei lor.
(6) Membrii formelor asociative aflaţi in devălmăşie sau indiviziune nu pot instrăina propriile cote-părţi unor persoane din afara acestora.
(7) Terenurile acestor forme asociative nu pot fi instrăinate in nici un mod, in intregime sau in parte.
(8) In cazul dizolvării formelor asociative proprietatea indiviză a acestora va trece in proprietatea publică a consiliilor locale in raza cărora se află terenurile respective.”
32. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
“Art. 29. – (1) In aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere şi eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, mănăstirii, instituţiei de cultură şi invăţămant, Academiei Romane in limita suprafeţelor pe care le-au avut in proprietate, chiar dacă terenurile sunt situate pe raza mai multor localităţi sau judeţe.
(2) Centrele eparhiale, protoieriile, mănăstirile, schiturile, parohiile, filiile şi alte structuri ale unităţilor de cult dobandesc, prin reconstituire, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere.”
33. La articolul 29, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu următorul cuprins:
“(32) Diferenţa de suprafaţă neatribuită se reconstituie in forma şi structura de proprietate existentă la momentul naţionalizării terenurilor forestiere de către regimul comunist; reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au aparţinut Academiei Romane se face prin comasarea terenurilor de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, la cererea Academiei Romane, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale foştilor proprietari şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001.”
34. La articolul 291, alineatul (4) se abrogă.
35. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 30. – In aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 169/1997, precum şi a prezentei legi, cetăţenii romani au aceleaşi drepturi, indiferent dacă la data inregistrării cererii aveau domiciliul in ţară sau in străinătate.”
36. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 31. – (1) Construcţiile de pe terenurile forestiere care se retrocedează prin efectul prezentei legi şi care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii in proprietatea statului se restituie foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora.
(2) In cazul in care astfel de bunuri imobile nu mai există, se vor acorda despăgubiri.
(3) Construcţiile de pe terenurile forestiere, inclusiv cele de corectare a torenţilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vanătoare, pepinierele, alte amenajări silvice, instalaţii sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate in curs de execuţie, amplasate in suprafeţele care fac obiectul retrocedării, trec in proprietatea persoanelor fizice sau juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică cu condiţia deţinerii in proprietate a suprafeţelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, in proprietate individuală sau in asociere cu alte persoane fizice sau juridice.
(5) Bunurile prevăzute la alin. (3) trec in proprietate privată cu obligaţia păstrării destinaţiei acestora, exploatarea şi intreţinerea acestora fiind efectuate de către ocolul silvic care asigură administrarea pădurii.
(6) In situaţia in care persoanele cărora li se reconstituie dreptul de proprietate nu indeplinesc condiţia prevăzută la alin. (4) reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente, stabilite cu acordul proprietarilor.
(7) Sediile ocoalelor, silvice trec in proprietatea persoanelor juridice sau fizice dacă suprafaţa care se retrocedează acestora, individual sau in asociere, este mai mare decat jumătate din suprafaţa administrată de respectivul ocol silvic anterior retrocedării.
(8) Obiectivele realizate ca urmare a finanţărilor din imprumuturile aprobate prin Ordonanţa Guvernului nr. 28/1999, Ordonanţa Guvernului nr. 97/2000 şi Legea nr. 400/2003 trec in proprietate privată in condiţiile de la alin. (3) şi (4).
(9) Obiectivele aflate in curs de realizare finanţate din imprumuturile menţionate la alin. (8) trec in proprietate privată după finalizarea lucrărilor aflate in curs şi punerea in funcţiune, cofinanţarea şi rambursarea asigurandu-se prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.”
37. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 33. – (1) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi foştii proprietari cărora li s-au respins cererile sau li s-au modificat sau anulat adeverinţele de proprietate, procesele-verbale de punere in posesie sau titlurile de proprietate prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se consideră a fi depuse in termen chiar dacă acestea au fost depuse la alte comisii decat cele competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, inştiinţand despre acest lucru şi persoanele indreptăţite. Persoanele fizice şi persoanele juridice, care nu au depus in termenele prevăzute de Legea nr. 169/1997 şi de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare, pot formula astfel de cereri in termen de 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi. In cazul formelor asociative prevăzute la art. 26 alin. (1) din lege aflate in curs de constituire, cererea poate fi formulată de comitetul ad-hoc de iniţiativă.
(2) In situaţia in care după depunerea cererilor de reconstituire s-au administrat probe care atestă alte terenuri ce au aparţinut petenţilor in proprietate, ele se restituie acestora pe vechile amplasamente, dacă sunt libere.”
38. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 35. – Ocoalele silvice şi actualii deţinători răspund de paza şi protecţia vegetaţiei forestiere de pe terenurile solicitate de foştii proprietari şi după punerea in posesie, pană la formarea structurilor proprii de pază sau administrare ori pană la incheierea unor contracte de administrare şi pază cu un ocol silvic. Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de timp cuprins intre punerea in posesie şi crearea structurilor proprii, respectiv incheierea de contracte de pază şi administrare, vor fi suportate de către stat.”
39. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 36. – Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietărire, cu ocazia aplicării Legii nr. 187/1945 pentru infăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată li se vor acorda terenurile respective in limita suprafeţelor disponibile sau despăgubiri.”
40. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 37. – Persoanelor fizice ale căror terenuri au intrat in componenţa fostelor cooperative agricole de producţie şi, ca urmare a comasărilor, nu li s-a reconstituit dreptul de proprietate in condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, li se reconstituie dreptul de proprietate in condiţiile prezentei legi, pe vechile amplasamente, in perimetrul societăţilor comerciale cu capital de stat, dacă acestea nu au fost atribuite in conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege.”
41. Articolul 39 se abrogă.
42. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 40. – Pentru suprafeţele de pe care s-a exploatat masă lemnoasă in perioada dintre validarea cererilor de retrocedare şi punerea in posesie a proprietarilor, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva va acorda acestora beneficiul realizat, după deducerea cheltuielilor de exploatare, şi va suporta cheltuielile de impădurire a suprafeţelor neregenerate.”
43. După articolul 41, se introduce articolul 42 cu următorul cuprins:
“Art. 42. – Cererile sau acţiunile in justiţie, cererile accesorii şi incidente, precum şi intabularea titlurilor de proprietate rezultate din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru şi de timbru judiciar.”
Art. II. – (1) Se infiinţează in cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor o direcţie pentru coordonarea şi controlul aplicării legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare de către instituţiile administraţiei de stat şi comisiile de fond funciar, asigurand aplicarea unitară de către acestea a reglementărilor in domeniu.
(2) In cadrul direcţiei vor activa 40 de persoane preluate prin transfer de la alte instituţii şi autorităţi publice, conduse de un vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale cu rang de subsecretar de stat.
(3) Cele 40 de posturi prevăzute la alin. (2), impreună cu bugetele aferente, se preiau la Cancelaria Primului Ministru. Numărul de posturi al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor se va suplimenta cu numărul de posturi preluate de la alte instituţii şi autorităţi publice, astfel incat numărul maxim de posturi va fi de 131, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
Art. III. – Persoanele fizice şi persoanele juridice pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferenţele de suprafaţă ce pot fi restituite conform prezentei legi in termen de 60 de zile de la intrarea acesteia in vigoare.
Art. IV. – Guvernul va modifica, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi, Regulamentul aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 1.172/2001, cu modificările ulterioare.
Art. V. – Despăgubirile acordate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, vor urma procedura şi se vor supune dispoziţiilor privind acordarea despăgubirilor din Titlul VII.
Art. VI. – Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se va republica, dandu-se textelor o nouă numerotare.

TITLUL VII
Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor
preluate in mod abuziv

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

   Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează sursele de finanţare, cuantumul şi procedura de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite in natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Romania, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinand minorităţilor naţionale din Romania, aprobată cu modificări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare.
(2) Dispoziţiile prezentului titlu sunt aplicabile şi despăgubirilor propuse prin decizia motivată a conducătorului instituţiei publice implicate in privatizare sau, după caz, prin ordinul ministrului finanţelor publice, in temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 10/2001.
(3) Despăgubirile acordate in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, vor urma procedura şi se vor supune dispoziţiilor privind acordarea despăgubirilor din această lege.
Art. 2. – Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordării de despăgubiri in conformitate cu prevederile prezentei legi se infiinţează organismul de plasament colectiv in valori mobiliare denumit Fondul “Proprietatea”, conform prevederilor Capitolului II.
Art. 3. – In inţelesul prezentului titlu, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) titluri de despăgubire sunt certificate emise de Cancelaria Primului Ministru, prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, in numele şi pe seama statului roman, care incorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului roman, corespunzător despăgubirilor acordate potrivit prezentei legi şi care urmează a fi exersate prin conversia in acţiuni emise de Fondul “Proprietatea”; “titlurile de despăgubire” nu pot fi vandute sau cumpărate inainte de conversia lor in acţiuni emise de Fondul “Proprietatea”;
b) Fondul “Proprietatea” este acea entitate destinată realizării plăţii prin echivalent a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul roman in perioada de referinţă a actelor normative prevăzute la art. 1 alin. (1) şi a celor aferente pretenţiilor rezultate din aplicarea art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată;
c) entitatea investită cu soluţionarea notificării este, după caz, unitatea deţinătoare sau persoana juridică abilitată de lege să soluţioneze o notificare cu privire la un bun care nu se află in patrimoniul său (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Finanţelor Publice, alte autorităţi publice centrale sau locale implicate);
d) evaluator este persoana fizică sau juridică cu experienţă semnificativă in domeniu, competentă in evaluare pe piaţa proprietăţilor imobiliare, care cunoaşte, inţelege şi poate pune in aplicare in mod corect acele metode şi tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări credibile in conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, şi care este membru al unei asociaţii naţionale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate publică avand calitatea de evaluator independent;
e) Standardele Internaţionale de Evaluare sunt standardele editate de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC – International Valuation Standards Committee);
f) oferta de capital disponibil este oferta de privatizare prin restituire lansată şi derulată, in total sau in parte, pană la data prezentei legi, de oricare dintre entităţile implicate in procesul de privatizare şi destinată exclusiv persoanelor indreptăţite, să beneficieze de măsura reparării prejudiciului creat prin acţiuni sau titluri de valoare nominală, acordată in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată;
g) titlu de valoare nominală nevalorificat este orice titlu de valoare nominală emis de Ministerul Finanţelor Publice pană la data prezentei legi, neutilizat de către deţinător sau dobanditorul subsecvent inregistrat al acestora in cadrul procesului de privatizare in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, şi care se converteşte de drept in titluri de despăgubire la data depunerii sale la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, după procedura prevăzută in prezenta lege; la data intrării in vigoare a prezentei legi incetează puterea circulatorie a titlurilor de valoare nominală nevalorificate.
Art. 4. – Principiile de acordare a titlurilor de participare la fond sunt următoarele:
a) acordarea unor despăgubiri juste şi echitabile in raport cu practica jurisdicţională internă şi internaţională avand ca obiect cauze prin care s-au stabilit despăgubiri pentru imobile preluate in mod abuziv de statul roman;
b) neplafonarea prin lege a despăgubirilor acordate conform prevederilor prezentei legi.
Art. 5. – (1) Titlurile de despăgubire au următorul regim juridic şi caracteristici:
a) drepturile stabilite prin titlurile de despăgubire se pot transmite numai prin succesiune, potrivit prevederilor legii civile romane;
b) prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele indreptăţite potrivit legii, titularii iniţiali aflaţi in evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, sau moştenitorii legali ai acestora, nu sunt venituri impozabile;
c) au o durată limitată de existenţă şi circulaţie, respectiv pană la conversia in acţiuni emise de Fondul “Proprietatea”;
d) vor fi emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor.
(2) In termen de cel mult 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, titlurile de valoare nominală nevalorificate vor fi imobilizate de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, şi convertite in titluri de despăgubire.CAPITOLUL II
Fondul “Proprietatea”

Art. 6. – (1) In termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se va constitui, prin Hotărarea Guvernului Romaniei, Fondul “Proprietatea”, organism de plasament colectiv in valori mobiliare, infiinţat sub forma unei societăţi de investiţii financiare, care va funcţiona in conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.
(2) Hotărarea Guvernului privind infiinţarea Fondului “Proprietatea” va conţine in mod explicit cadrul juridic aplicabil funcţionării respectivei societăţi comerciale, precum şi actul constitutiv al acesteia.
Art. 7. – Fondul “Proprietatea” va funcţiona sub forma unei societăţi de investiţii, deţinută iniţial in intregime de statul roman, in calitate de acţionar unic, pană la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoanele fizice despăgubite potrivit prezentei legi sau/şi deţinătoare de titluri de despăgubire, după caz.
Art. 8. – Pană la finalizarea procedurilor de despăgubire, Ministerul Finanţelor Publice va reprezenta statul roman ca acţionar al Fondului “Proprietatea” şi va exercita toate drepturile care decurg din această calitate.
Art. 9. – (1) La constituire, capitalul social iniţial al Fondului “Proprietatea” va fi format din următoarele active:
a) acţiunile deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la societăţi comerciale, conform anexei;
b) acţiunile deţinute de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării in Industrie la diverse societăţi comerciale, conform anexei;
c) acţiunile deţinute de Ministerul Finanţelor Publice la diverse societăţi comerciale, conform anexei;
d) acţiunile deţinute de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului la diverse societăţi comerciale, conform anexei;
e) acţiunile deţinute de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei la diverse societăţi comerciale, conform anexei;
f) alte tipuri de active stabilite prin Hotărarea de Guvern de infiinţare a Fondului.
(2) La Fondul “Proprietatea” se vor vira, pe măsura incasării:
a) Sumele rezultate din recuperarea creanţelor Romaniei provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată inainte de 31 Decembrie 1989, reglementate in baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea in vederea recuperării creanţelor Romaniei provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată la 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, după deducerea cheltuielilor cuvenite agenţilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 15 lei pentru un dolar SUA, ale căror credite nu au fost preluate la datoria publică in baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de către stat şi băncile comerciale a pierderilor inregistrate in anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante;
b) Sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, reglementate conform Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională in baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, republicată;
c) Sumele rezultate din vanzarea către investitorul strategic a 4% din acţiunile S.C. B.C.R. S.A.;
d) Sumele rezultate din tranzacţionarea prin bursele din Romania sau străinătate a primelor 3% din acţiunile S.C. RomTelecom S.A.
Art. 10. – Capitalul social al Fondului “Proprietatea” va fi dimensionat, la constituire şi pe parcursul existenţei acestuia, dacă va fi cazul, corespunzător valorii estimate a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite in natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Romania, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinand minorităţilor naţionale din Romania, aprobată cu modificări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare, a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11. – Pană la constituirea Fondului “Proprietatea”, entităţile menţionate la art. 9 au obligaţia de a iniţia procedurile legale necesare pentru iniţierea, derularea şi incheierea de oferte publice secundare de vanzare pentru pachete de acţiuni de minim 5%, emise de societăţile comerciale, prevăzute in anexa care face parte integrantă din prezentul titlu şi care nu fac obiectul unei strategii de privatizare către un investitor strategic, aprobată de Guvernul Romaniei, precum şi pentru admiterea acestora la tranzacţionare pe piaţa operată de Bursa de Valori Bucureşti.
Art. 12. – (1) Pană la desemnarea unei societăţi de administrare, Fondul “Proprietatea” va fi administrat de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit hotărarii de Guvern de infiinţare a fondului.
(2) Pentru desemnarea societăţii de administrare a fondului, Ministerul Finanţelor Publice va organiza, in termen de 4 luni de la data intrării in vigoare a prezentei legi, o licitaţie internaţională. Caietul de sarcini al achiziţiei va fi aprobat prin hotărare de guvern.
(3) Capitalul social iniţial al Fondului “Proprietatea”, va fi impărţit in acţiuni, care vor fi transmise cu titlu gratuit către titularii titlurilor de despăgubire sau după caz, dobanditorilor ulteriori ai acestora, precum şi către persoanele despăgubite prin decizii emise ulterior infiinţării fondului. Acţiunile vor fi distribuite prin conversia titlurilor de despăgubire, respectiv prin compensarea valorii despăgubirii, după un algoritm de calcul stabilit prin ordin al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.
(4) In termen de 30 de zile de la constituire, Fondul “Proprietatea” va iniţia procedura legală necesară pentru admiterea acţiunilor acestuia la tranzacţionare pe piaţa operată de Bursa de Valori Bucureşti, astfel incat dobanditorii acestora să poată dispune de acţiuni, prin vanzare, in orice moment, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, a legislaţiei aplicabile pieţei de capital şi a reglementărilor emise sau aprobate de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

CAPITOLUL III
Măsuri instituţionale

Art. 13. – (1) Pentru analizarea şi stabilirea cuantumului final al despăgubirilor care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi, se constituie in subordinea Cancelariei Primului Ministru, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, denumită in continuare Comisia Centrală, care are, in principal, următoarele atribuţii:
a) dispune emiterea deciziilor referitoare la acordarea de titluri de despăgubire;
b) ia alte măsuri legale, necesare aplicării prezentei legi.
(2) Comisia Centrală este formată din 7 membri şi are următoarea componenţă:
a) preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;
b) doi reprezentanţi ai Cancelariei Primului-Ministru;
c) doi reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului;
d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Justiţiei.
(3) Componenţa nominală a Comisiei Centrale se stabileşte prin decizie a primului-ministru, in termen de 15 zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi.
(4) Lucrările Comisiei Centrale sunt conduse de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
(5) Secretariatul Comisiei Centrale se asigură de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, din subordinea Cancelariei Primului Ministru.
(6) Comisia Centrală are la dispoziţia sa o listă de evaluatori autorizaţi. Condiţiile de inscriere in listă se stabilesc de către Comisia Centrală prin decizie, şi vor fi afişate pe site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
(7) Comisia Centrală, va desemna in mod aleatoriu evaluatorul care va efectua raportul de evaluare.
Art. 14. – (1) Comisia Centrală funcţionează pe baza prevederilor prezentei legi şi a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. Regulamentul Comisiei Centrale se aprobă prin decizie a primului-ministru, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi.
(2) Pentru indeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Centrală emite decizii sub semnătura preşedintelui acesteia. Comisia Centrală va lucra in şedinţă in prezenţa a minim 5 membri şi va decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi.
(3) Comisia Centrală funcţionează pană la emiterea tuturor titlurilor de plată a despăgubirilor.

CAPITOLUL IV
Măsuri anticorupţie

Art. 15. – in scopul evitării unor posibile fraude sau tentative de corupere a personalului implicat in aplicarea prezentei legi se stabilesc următoarele măsuri:
a) mandatul membrilor Comisiei Centrale va fi de 4 ani cu posibilitatea inlocuirii a cel puţin 4 dintre membrii desemnaţi o dată la 2 ani;
b) mandatul preşedintelui este de 4 ani cu posibilitatea reinnoirii mandatului;
c) inlocuirea membrilor Comisiei Centrale şi, după caz, a preşedintelui acesteia se face prin decizie a Primului Ministru, după prezentarea şi aprobarea rapoartelor individuale cu privire la indeplinirea atribuţiilor acestora;
d) membrii Comisiei Centrale beneficiază de indemnizaţie de şedinţă reprezentand 50% din salariul de incadrare sau, după caz, din indemnizaţia lunară; intr-o lună se poate acorda o singură indemnizaţie, indiferent de numărul şedinţelor de lucru;
e) salariaţii care desfăşoară lucrările de secretariat vor beneficia de spor de dificultate care poate fi de pană la 50% din salariul de incadrare; stabilirea acestui spor se face individual de Comisia Centrală la propunerea preşedintelui;
f) limitele minime şi maxime ale pedepselor aplicabile infracţiunilor săvarşite in legătură cu activităţile prevăzute de prezenta lege, se majorează cu jumătate.

CAPITOLUL V
Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor

Art. 16. – (1) Deciziile/dispoziţiile emise de entităţile investite cu soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinele conducătorilor administraţiei publice centrale investite cu soluţionarea notificărilor şi in care s-au consemnat sume care urmează a se acorda ca despăgubire, insoţite, după caz, de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii şi intreaga documentaţie aferentă acestora, inclusiv orice inscrisuri care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana indreptăţită şi/sau regăsite in arhivele proprii, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, pe judeţe, conform eşalonării stabilite de aceasta, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi.
(2) Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată care nu au fost soluţionate in sensul arătat la alin. (1) pană la data intrării in vigoare a prezentei legi, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, insoţite de deciziile/dispoziţiile emise de entităţile investite cu soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinelor conducătorilor administraţiei publice centrale conţinand propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, după caz, de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii şi de intreaga documentaţie aferentă acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana indreptăţită şi/sau regăsite in arhivele proprii, in termen de 10 zile de la data adoptării deciziilor/dispoziţiilor sau, după caz, a ordinelor.
(3) In termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi, Biroul Central constituit prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1329/2003 va proceda la predarea, pe bază de proces-verbal de predare-primire, către Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentaţiilor depuse de către titularii deciziilor/dispoziţiilor motivate prin care s-a stabilit ca măsură reparatorie acordarea de titluri de valoare nominală şi care nu au fost soluţionate pană la data intrării in vigoare a prezentei legi.
(4) Pe baza situaţiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedează la analizarea dosarelor prevăzute la alin. (1) şi (2) in privinţa verificării legalităţii respingerii cererii de restituire in natură.
(5) Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor prevăzute la alin. (1) şi (2), in care, in mod intemeiat cererea de restituire in natură a fost respinsă, după care acestea vor fi transmise, evaluatorului sau societăţii de evaluatori desemnate, in vederea intocmirii raportului de evaluare.
(6) După primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată va efectua procedura de specialitate, şi va intocmi raportul de evaluare pe care il va transmite Comisie Centrale. Acest raport va conţine cuantumul despăgubirilor in limita cărora vor fi acordate titlurile de despăgubire.
(7) In baza raportului de evaluare Comisia Centrală va proceda fie la emiterea deciziei reprezentand titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.
(8) Dispoziţiile alin. (1)-(2) şi (7) se aplică in mod corespunzător şi deciziilor/ordinelor emise in temeiul art. 6 alin. (4) şi art. 32 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, in care s-au consemnat/propus sume care urmează a se acorda ca despăgubire.
(9) In cazul prevăzut la alin. (8) titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pană la concurenţa sumei reprezentand cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse.
Art. 17. – Deciziile prin care se dispune emiterea titlurilor de despăgubire pot fi individuale, caz in care se referă la o singură persoană despăgubită, sau cumulate, pe şedinţă de lucru, caz in care se referă la mai multe persoane despăgubite, pe bază de listă alfabetică a titularilor de drept.
Art. 18. – După constituirea Fondului “Proprietatea”, deciziile individuale sau colective se vor transmite prin grija Secretariatului Comisiei Centrale, in termen de 10 zile de la emitere, la societatea de administrare a Fondului “Proprietatea” şi la entitatea de depozitare şi inregistrare a acţiunilor Fondului.

CAPITOLUL VI
Căi de atac in justiţie

Art. 19. – Deciziile adoptate de către Comisia Centrală pot fi atacate cu contestaţie in condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, in contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Contestaţia suspendă exerciţiul dreptului de dispoziţie asupra titlului de despăgubire al titularului. Despre contestaţii se va face menţiune in evidenţele ţinute de entitatea care indeplineşte funcţii de registru şi depozitare pentru Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor.
Art. 20. – (1) Competenţa de soluţionare revine Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel in a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Dacă reclamantul domiciliază in străinătate, cererea se adresează instanţei reşedinţei sale din ţară sau, după caz, la instanţa domiciliului reprezentantului acestuia din Romania, iar dacă nu are nici reşedinţă in Romania şi nici reprezentant cu domiciliul in Romania, cererea se adresează Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel Bucureşti.
(2) Hotărarea pronunţată de prima instanţă poate fi atacată cu recurs. Recursul suspendă executarea.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 21. – (1) Dacă, pe baza constatărilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta stabileşte că imobilul pentru care s-a stabilit plata de despăgubiri este restituibil in natură, prin decizie motivată va proceda la restituirea acestuia.
(2) Decizia de restituire in natură astfel emisă urmează regimul juridic prevăzut de art. 23 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată.
Art. 22. – (1) In cazul in care statul şi persoanele indreptăţite au obligaţii reciproce de plată şi, respectiv, restituire, a unor despăgubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute in proprietatea statului, cu modificările ulterioare, ori a altor acte normative anterioare prin care s-au acordat despăgubiri şi, respectiv, a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, la cererea persoanei indreptăţite, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor se va dispune compensarea acestora.
(2) In cazul prevăzut la alin. (1), cele două obligaţii reciproce de plată se vor compensa pană la concurenţa celei mai mici dintre ele.
(3) Pentru a dispune măsura compensării, vor fi avute in vedere, referatul aprobat de conducătorul entităţii investite cu soluţionarea notificării, prin care se constată ca posibilă restituirea in natură a imobilului şi decizia/dispoziţia emisă de entitatea investită cu soluţionarea notificării, a cererii de retrocedare sau, după caz, ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale sau locale investite cu soluţionarea notificărilor, prin care s-au acordat sau, după caz, propus despăgubiri.
(4) Asupra măsurii compensării, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor va decide numai după ce a fost urmată procedura prevăzută la art. 16 alin. (3)-(6), pe baza raportului intocmit de evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată care va conţine cuantumul despăgubirilor in limita cărora vor fi acordate titlurile de plată. Suma reprezentand despăgubirea incasată va fi actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei in vigoare, sau după caz, prin aplicarea indicelui de inflaţie, pentru situaţiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute in proprietatea statului, cu modificările ulterioare.
(5) In situaţia de la alin. (4), titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pană la concurenţa sumei reprezentand cuantumul despăgubirilor, după deducerea sumei reprezentand despăgubirea incasată, actualizată, stabilite potrivit alin. (4).
(6) Dispoziţiile alin. (1)-(3) şi alin. (5), se aplică in mod corespunzător şi in cazul in care se invocă o creanţă constatată printr-o decizie/ordin emise in temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 republicată, in care s-au consemnat/propus sume care urmează a se acorda ca despăgubire.
(7) In cazul prevăzut la alin. (6) titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pană la concurenţa sumei reprezentand cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse, după deducerea sumei reprezentand despăgubirea incasată, actualizată potrivit alin. (4).
(8) In cazul in care suma reprezentand despăgubirea incasată, actualizată, este mai mare decat despăgubirea stabilită potrivit alin. (4) sau, după caz, cea consemnată/propusă in decizia/ordinul emise in temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, după dispunerea compensării, se va inştiinţa entitatea investită cu soluţionarea notificării avand ca obiect restituirea in natură a imobilului, despre suma rămasă de restituit de către persoana indreptăţită.
Art. 23. – (1) In cazul in care, in decizia/dispoziţia sau ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale ori după caz propunerea motivată a entităţii investite cu soluţionarea notificării, de acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent, sunt individualizate mai multe persoane şi cotele aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despăgubire se acordă individual potrivit cotei corespunzătoare.
(2) In cazul in care, in decizia/dispoziţia sau ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale ori, după caz, propunerea motivată a entităţii investite cu soluţionarea notificării de acordare a măsurilor reparatorii, sunt individualizate mai multe persoane fără a se fi stabilit cotele aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despăgubire se acordă pe numele tuturor beneficiarilor.
(3) In cazul in care persoanele individualizate in decizia/dispoziţia sau ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale ori, după caz, propunerea motivată a entităţii investite cu soluţionarea notificării de acordare a măsurilor reparatorii prezintă un act autentic de partaj voluntar sau, după caz, o hotărare judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care s-au stabilit cotele cuvenite fiecăruia, titlul de despăgubire se acordă individual, potrivit cotei convenite ori stabilite.
Art. 24. – (1) In termen de 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi, procesele-verbale incheiate de prefecturi prin care s-au consemnat sume care urmează a se acorda ca despăgubire vor fi reanalizate şi, in situaţia in care potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, restituirea in natură nu este posibilă dar se constată că notificanţii sunt indreptăţiţi la acordarea de despăgubiri, dosarul intocmit va fi inaintat Secretariatului Comisiei Centrale, insoţit de situaţia juridică actuală a imobilului şi de ordinul conţinand propunerea motivată a prefectului de acordare a despăgubirilor.
(2) Prevederile art. 16 alin. (2) se aplică in mod corespunzător.
Art. 25. – (1) In termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi, notificările inregistrate la prefecturi şi pentru care nu au fost incheiate procese-verbale se vor inainta entităţilor investite potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată cu soluţionarea acestora.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică in mod corespunzător şi in situaţiile in care, in urma reanalizării proceselor-verbale incheiate de prefecturi prin care sunt consemnate sume care urmează a se acorda ca despăgubire se constată că potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, restituirea in natură este posibilă, ori notificanţii nu sunt indreptăţiţi la acordarea de despăgubiri.
Art. 26. – (1) La data intrării in vigoare a prezentei legi, orice ofertă de capital disponibil emisă in temeiul Hotărarii Guvernului nr. 498/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră inchisă.
(2) După inchiderea ofertei, entitatea implicată in privatizare, emitentă a ofertei prevăzute la alin. (1), va proceda la atribuirea/alocarea acţiunilor, după care va elibera titularului deciziei de restituire prin acordarea de acţiuni ori al titlurilor de valoare nominală subscrise, o adeverinţă/un certificat de acţionar care va indica titularul acestora, numărul acţiunilor şi datele de identificare a societăţii comerciale.
(3) In termen de 10 zile de la data atribuirii/alocării acţiunilor, entitatea implicată in privatizare, emitentă a ofertei prevăzute la alin. (1), va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista beneficiarilor măsurilor prevăzute la alin. (2), a titlurilor de valoare nominală, a deciziilor/dispoziţiilor ori, după caz, a ordinelor in baza cărora au fost acordate/alocate acţiunile, fiind menţionat distinct şi emitentul acestora.
(4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzător pentru orice altă ofertă de capital disponibil, inchisă inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi. In acest caz, termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data intrării in vigoare a prezentei legi.
Art. 27. – (1) Nu fac obiectul prezentei legi acţiunile acordate/alocate in cadrul unei oferte de capital disponibil emisă in temeiul Hotărarii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) In situaţia in care, in urma ofertei de capital disponibil, au fost alocate/atribuite acţiuni intr-un cuantum inferior celor prevăzute in deciziile/dispoziţiile emise de entităţile investite cu soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinele conducătorilor administraţiei publice centrale investite cu soluţionarea notificărilor, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor va proceda la emiterea titlului de despăgubire, după parcurgerea procedurii prevăzute de prezenta lege, pentru diferenţa pană la concurenţa sumelor stabilite de evaluatori sau societăţile de evaluare desemnate.
Art. 28. – (1) In termen de 10 zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista tuturor titularilor titlurilor de valoare nominală, a deciziilor/dispoziţiilor ori, după caz, a ordinelor in baza cărora au fost emise, fiind menţionat distinct şi emitentul acestora.
(2) Dacă titlul de valoare nominală a fost emis pe numele reprezentanţilor persoanelor indreptăţite inscrise in decizia/dispoziţia de restituire in echivalent, se va face această menţiune.
Art. 29. – (1) Titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanţelor Publice in temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, pană la data intrării in vigoare a prezentei legi şi nevalorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil emisă in temeiul Hotărarii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se convertesc şi prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, in titlu de despăgubire.
(2) Titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanţelor Publice in temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, pană la data intrării in vigoare a prezentei legi, valorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil emisă in temeiul Hotărarii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu fac obiectul prezentei legi.
(3) In situaţia in care titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanţelor Publice in temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, pană la data intrării in vigoare a prezentei legi, au fost valorificate parţial in cadrul unei oferte de capital disponibil emisă in temeiul Hotărarii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare, decizia Comisiei Speciale pentru Stabilirea Despăgubirilor prin care se dispune convertirea acestora in titlu de plata a despăgubirii se va emite numai pentru titlurile de valoare nominală deţinute de solicitant şi nevalorificate.
(4) In cazurile prevăzute la alin. (1) şi (3), Comisia Specială pentru Stabilirea Despăgubirilor va decide după primirea cererilor persoanelor indreptăţite, la care vor fi anexate, in original, titlurile de valoare nominală nevalorificate.
(5) Cererile prevăzute la alin. (4) se vor depune la Secretariatul Comisiei Speciale pentru Stabilirea Despăgubirilor, după constituirea acesteia.
Art. 30. – Actele care au stat la baza emiterii titlurilor de despăgubire au regim de arhivare permanent şi se depun la incetarea activităţii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor la Cancelaria Primului Ministru.
Art. 31. – In termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Guvernul va emite norme metodologice de aplicarea legii, la propunerea Cancelariei Primului-Ministru şi a Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 32. – (1) Comisia Centrală are sigiliu propriu şi işi va desfăşura activitatea la sediul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
(2) Fondurile necesare funcţionării Comisiei Centrale şi a secretariatului acestuia se vor asigura prin bugetul Cancelariei Primului Ministru.
(3) Onorariile evaluatorilor sau a societăţilor de evaluare se vor achita din bugetul Cancelariei Primului-Ministru la cererea Secretariatului Comisiei Centrale.
Art. 33. – La data intrării in vigoare a prezentului titlu se abrogă art. 30, şi art. 34-40 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, şi art. 3 al Titlului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2004.

ANEXĂ

Descrierea activelor ce vor fi transferate la Fondul “Proprietatea”

1. De la Ministerul Economiei şi Comerţului şi OPSPI se vor transfera următoarele participării:
1.1. – 15% din CN Transelectrica Bucureşti S.A.
1.2. – 15% din SNTGN Transgaz S.A.
1.3. – 10% din S.C. Petrom S.A.
1.4. – 15% din SNGN Romgaz S.A.
1.5. – 12% din S.C. DGN Distrigaz Sud S.A.
1.6. – 12% din S.C. DGN Distrigaz Nord S.A.
1.7. – 20% din S.C. Hidroelectrica S.A.
1.8. – 20% din SN Nuclearelectrica S.A.
1.9. – 12% din S.C. Electrica Moldova S.A.
1.10. – 12% din S.C. Electrica Oltenia S.A.
1.11. – 12% din S.C. Electrica Dobrogea S.A.
1.12. – 12% din S.C. Electrica Muntenia Nord S.A.
1.13. – 12% din S.C. Electrica Muntenia Sud S.A.
1.14. – 12% din S.C. Electrica Banat S.A.
1.15. – 12% din S.C. Electrica Transilvania Nord S.A.
1.16. – 12% din S.C. Electrica Transilvania Sud S.A.
1.17. – 15% din S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.
1.18. – 15% din S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.
1.19. – 15% din S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.
1.20. – 10% din S.C. Oil Terminal S.A.
1.21. – 10% din S.C. Conpet S.A.
1.22. – 100% din creanţa deţinută de statul roman la Krivoirog
2. De la Ministerul Finanţelor Publice se vor transfera următoarele:
2.1. – 20% din Compania Naţională Loteria Romană S.A.
2.2. – 20% din Compania Naţională Imprimeria Naţională S.A.
2.3. – 9,9% din S.C. CEC S.A.
2.4. – sumele obţinute din valorificarea creanţelor externe deţinute de statul roman asupra următoarelor ţări: Sudan, Siria, Mozambic, Libia, Republica Guineea, Republica Centrafricană, Congo, Nigeria, Somalia, Tanzania, Irak, Republica Democrată Congo, Republica Democrată Coreeană, Cuba, Republica Mongolia şi Sudan
3. De la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiei se vor transfera următoarele participaţii:
3.1. – 20% din S.C. Romtelecom S.A.
3.2. – 25% din Compania Naţională Poşta Romană S.A.
4. De la Ministerul Transporturilor, Construcţiei şi Turismului se vor transfera următoarele participaţii:
4.1. – 20% din Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” S.A.
4.2. – 20% din Societatea de Administrare Active Feroviare “SAAF” S.A.
4.3. – 20% din Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” S.A.
4.4. – 20% din Compania Naţională “Aeroportul Internaţional Henri Coandă” S.A.
4.5. – 20% din Societatea Naţională “Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu” S.A.
4.6. – 20% din Societatea Naţională “Aeroportul Internaţional Constanţa” S.A.
4.7. – 20% din Societatea Naţională “Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” S.A.
4.8. – 20% din Compania Naţională “Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. Constanţa
4.9. – 20% din Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi
4.10. – 20% din Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu
5. De la Agenţia de Valorificare a Activelor Statului se vor transfera următoarele participaţii:
5.1. – 37,808% din S.C. Electroconstrucţia Elco Piteşti S.A.
5.2. – 70% din S.C. Bemo Beiuş S.A.
5.3. – 18,249% din S.C. Diverprest Oradea S.A.
5.4. – 1,682% din S.C. Fabrica de Scule Raşnov S.A.
5.5. – 10,947% din S.C. Mecon Braşov S.A.
5.6. – 79,052% din S.C. Nitrosere Făgăraş S.A.
5.7. – 79,052% din S.C. Pensiunea Păstrăvărie Floarea Reginei (Edelweiss Hotel) S.A.
5.8. – 70% din S.C. Carom Asigurări Bucureşti S.A.
5.9. – 17,365% din S.C. Centrofarm Bucureşti S.A.
5.10. – 12,124% din S.C. FECNE Bucureşti S.A.
5.11. – 9,769% din S.C. Gerovital Cosmetics Bucureşti S.A.
5.12. – 6,519% din S.C. Laromet Bucureşti S.A.
5.13. – 68,322% din S.C. Prestări Servicii Bucureşti S.A.
5.14. – 78,972% din S.C. Primcom Bucureşti S.A.
5.15. – 70% din S.C. Procas Bucureşti S.A.
5.16. – 15,172% din S.C. Romatel Bucureşti S.A.
5.17. – 35,449% din S.C. Romconsuc Bucureşti S.A.
5.18. – 100% din S.C. Societatea de Strategie pentru Piaţa de Gros S.A.
5.19. – 20% din Societatea Naţională de Petrol şi Gaze Petrogaz Bucureşti S.A.
5.20. – 42,795% din S.C. Telerom Proiect Bucureşti S.A.
5.21. – 30,652% din S.C. Tricodava Bucureşti S.A.
5.22. – 20% din S.C. World Trade Center CCIB Bucureşti S.A.
5.23. – 33,000% din S.C. Bat Service Buzău S.A.
5.24. – 48,035% din S.C. Cerealcom Buzău S.A
5.25. – 5,354% din S.C. Comcereal Fundulea S.A.
5.26. – 45,374% din S.C. Autopilotaj (şcoala de şoferi amatori) Reşiţa S.A.
5.27. – 5,963% din S.C. Bega Minerale Industriale (expl. min. Aghireş) Aghireşu S.A.
5.28. – 11,364% din S.C. Comcereal Cluj-Napoca S.A.
5.29. – 4,330% din S.C. Electroconstrucţia Elco Cluj-Napoca S.A.
5.30. – 39,999% din S.C. Turdapan Turda S.A.
5.31. – 8,194% din S.C. Big Trade Constanţa S.A.
5.32. – 54,545% din S.C. Conex Cordial Constanţa S.A.
5.33. – 6,632% din S.C. Coral Mod Mangalia S.A.
5.34. – 7,108% din S.C. Restaurant Cherhana Constanţa S.A.
5.35. – 2,684% din S.C. Şantierul Naval Constanţa S.A.
5.36. – 46,914% din S.C. Vitacom Sf. Gheorghe S.A.
5.37. – 4,755% din S.C. Mechel Targovişte S.A.
5.38. – 21,599% din S.C. Mechim Titu S.A.
5.39. – 6,144% din S.C. Oţelinox Targovişte S.A.
5.40. – 67,700% din S.C. Multiprestservice Craiova S.A.
5.41. – 7,378% din S.C. Retizoh Craiova S.A.
5.42. – 5,560% din S.C. Semrom Oltenia Craiova S.A.
5.43. – 37,675% din S.C. Alcom Galaţi S.A.
5.44. – 5,144% din S.C. Cerealcom Giurgiu – Giurgiu S.A.
5.45. – 10,031% din S.C. Comcereal Miercurea Ciuc S.A.
5.46. – 6,153% din S.C. Comixt Miercurea Ciuc S.A.
5.47. – 59,998% din S.C. Astoria Deva S.A.
5.48. – 95,148% din S.C. Comtom Tomeşti S.A.
5.49. – 13,821% din S.C. Familial Restaurant Iaşi S.A.
5.50. – 21,568% din S.C. Fortus Iaşi S.A.
5.51. – 30,429% din S.C. Frigocarne Iaşi S.A.
5.52. – 9,850% din S.C. Danubiana Popeşti Leordeni S.A.
5.53. – 3% din S.C. Petrom Aviation Bucureşti S.A.
5.54. – 12,324% din S.C. Studiourile Media Pro Buftea S.A.
5.55. – 37,389% din S.C. A Con Baia Mare S.A.
5.56. – 39,599% din S.C. Comar Baia Mare S.A.
5.57. – 9,638% din S.C. Marlin Ulmeni S.A.
5.58. – 40,617% din S.C. Forsev Drobeta Turnu-Severin S.A.
5.59. – 10,076% din S.C. Mecanoenergetica Gura-Văii Drobeta Turnu-Severin S.A.
5.60. – 38,869% din S.C. Severnav Drobeta Turnu-Severin S.A.
5.61. – 7,691% din S.C. Azomureş Targu Mureş S.A.
5.62. – 7,967% din S.C. Carbid-fox Tarnăveni S.A.
5.63. – 69,949% din S.C. Comsig Sighişoara S.A.
5.64. – 8,744% din S.C. Grand Targu Mureş S.A.
5.65. – 17,489% din S.C. Salubriserv Targu Mureş S.A.
5.66. – 7,176% din S.C. Zamur Targu Mureş S.A.
5.67. – 15,996% din S.C. Commetex Piatra Neamţ S.A.
5.68. – 18,171% din S.C. Alro Slatina S.A.
5.69. – 7,559% din S.C. Chimtex Balş S.A.
5.70. – 1,690% din S.C. Ciocirlia Ploieşti S.A.
5.71. – 15,429% din S.C. Palace Sinaia S.A.
5.72. – 2,586% din S.C. Petrotel Lukoil Ploieşti S.A.
5.73. – 5,106% din S.C. Elcond Zalău S.A.
5.74. – 20,029% din S.C. Antrepriza Construcţii Barbu Satu Mare S.A.
5.75. – 22,521% din S.C. Bentoflux Satu Mare S.A
5.76. – 42,611% din S.C. Mioriţa Satu Mare S.A.
5.77. – 6,814% din S.C. Resib Sibiu S.A.
5.78. – 39,999% din S.C. Transilvania – Corn S.A.
5.79. – 7,622% din S.C. Cetatea Suceava S.A.
5.80. – 71,896% din S.C. Alcom Timişoara S.A.
5.81. – 2,804% din S.C. Bega Pam Timişoara S.A.
5.82. – 15,620% din S.C. Remat Timiş Timişoara S.A.
5.83. – 5,131% din S.C. Piese-auto Tulcea S.A.

TITLUL VIII
Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 67, se introduce articolul 671 cu următorul cuprins:
“Art. 671. – Impozitul pe venituri din investiţii nu se aplică pentru prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul “Proprietatea”, realizate de către persoanele fizice sau juridice cărora le-au fost emise aceste acţiuni in condiţiile legii privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv sau, după caz, moştenitorii legali sau testamentari ai acestora.”
2. La articolul 250 alineatul (1), după punctul 11 se introduc trei puncte noi, punctele 12, 13 şi 14, cu următorul cuprins:
“12. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
13. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Romania, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
14. clădirile restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinand minorităţilor naţionale din Romania, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”
3. La articolul 250, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
“(21) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (1) pct. 12-14 se aplică pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.”
4. La articolul 257, după litera n) se introduc trei noi litere, literele o), p) şi r), cu următorul cuprins:
“o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;
p) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;
r) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.”
5. La articolul 258, alineatul (6) se modifică.
6. La articolul 258, după alineatul (6) se introduc două alineate noi, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
“(7) Inregistrarea in registrul agricol a terenurilor, a proprietarilor acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se fac numai pe bază de documente, potrivit normele metodologice prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii.
(8) Inscrierea datelor in registrul agricol privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor, precum şi a titularului dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza declaraţiei făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, se poate face numai dacă se prezintă şi lucrarea tehnică de cadastru inregistrată la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară ori act incheiat in formă autentică.”
7. La articolul 295, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 295. – (1) Impozitele şi taxele locale precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestora, constituie venituri la bugetele locale ale autorităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia veniturilor realizate in condiţiile art. 258 alin. (6) care constituie venit la bugetul de stat.”
Art. II. – Modificările prevăzute la art. I pct. 5-7 din prezentul titlu intră in vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

TITLUL IX
Modificarea Codului Penal

Articol unic. – Codul penal al Romaniei, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 44, alineatul 21 va avea următorul cuprins:
“Se prezumă că este in legitimă apărare, şi acela care săvarşeşte fapta pentru a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violenţă, viclenie, efracţie sau prin alte asemenea mijloace, intr-o locuinţă, incăpere, dependinţă sau loc imprejmuit ori delimitat prin semne de marcare.”
2. La articolul 220, alineatele 1, 2, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
“Ocuparea, in intregime sau in parte, fără drept, a unui imobil aflat in posesia altuia, fără consimţămantul acestuia sau fără aprobare prealabilă primită in condiţiile legii, ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat se pedepseşte cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
Dacă fapta prevăzută in alin. 1 se săvarşeşte prin violenţă sau ameninţare ori prin desfiinţarea semnelor de hotar, a reperelor de marcare, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.
Dacă fapta prevăzută in alin. 2 se săvarşeşte de două sau mai multe persoane impreună, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 15 ani.
Impăcarea părţilor inlătură răspunderea penală.”

TITLUL X
Circulaţia juridică a terenurilor

Art. 1. – Terenurile proprietate privată, indiferent de destinaţia şi titularul lor, sunt şi răman in circuitul civil. Ele pot fi instrăinate şi dobandite liber prin oricare din modurile prevăzute de lege, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
Art. 2. – (1) Terenurile cu sau fără construcţii, situate in intravilan şi extravilan, indiferent de destinaţia sau de intinderea lor, pot fi instrăinate şi dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.
(2) In cazul in care prin acte juridice intre vii se constituie un drept real asupra unui teren cu sau fără construcţie, indiferent de destinaţia sau intinderea acestora, dispoziţiile alin. (1) se aplică in mod corespunzător.
Art. 3. – Cetăţenii străini şi apatrizii precum şi persoanele juridice străine pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in Romania in condiţiile prevăzute de legea specială.
Art. 4. – Cu excepţia litigiilor privind reconstituirea dreptului de proprietate privată şi legalitatea titlului de proprietate, conform legilor fondului funciar, existenţa unui litigiu privitor la un teren cu sau fără construcţii nu impiedică instrăinarea acestuia şi nici constituirea altor drepturi reale sau de creanţă, după caz.
Art. 5. – (1) Instrăinările realizate sub orice formă, in temeiul prezentei legi, nu validează titlurile de proprietate ale instrăinătorilor şi dobanditorilor, dacă acestea erau lovite de nulitate, ca urmare a incălcării dispoziţiilor legale in vigoare la data incheierii lor.
(2) In situaţia in care după incheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să incheie contractul, partea care şi-a indeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărare care să ţină loc de contract.
Art. 6. – Instrăinările efectuate in scopul comasării parcelelor şi loturilor de teren, prin constituirea unor corpuri de proprietate mai mari care să cuprindă suprafeţe continue, indiferent de destinaţia lor, precum şi instrăinările efectuate de către persoanele indreptăţite să obţină renta viageră agricolă, pot fi efectuate şi pe baza schiţelor care au stat la baza titlurilor de proprietate emise cu ocazia aplicării legilor fondului funciar şi sunt scutite de taxa de timbru şi de timbrul judiciar.
Art. 7. – Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile dreptului comun.
Art. 8. – Pe data intrării in vigoare a prezentei legi se abrogă art. 9 din Legea arendării nr. 16/1994, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 102 din 4 martie 1998, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66/2002, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

TITLUL XI
Renta viageră agricolă

CAPITOLUL I
Definiţie şi caracteristici

Art. 1. – Prezenta lege instituie renta viageră agricolă in scopul concentrării suprafeţelor agricole in exploataţii eficiente impuse de necesitatea modernizării agriculturii Romaniei şi compatibilizării acesteia cu agricultura din ţările membre ale Uniunii Europene.
Art. 2. – Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care instrăinează sau arendează terenurile aflate in proprietatea sa, avand siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat.
Art. 3. – Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul in lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol instrăinat şi echivalentul in lei a 50 euro/an pentru fiecare hectar arendat.
Art. 4. – Plata in lei se face prin raportarea la media cursului calculat de BNR din primul trimestru al anului in care plata trebuie efectuată.
Art. 5. – Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa instrăinată sau arendată.
Art. 6. – Renta viageră agricolă se plăteşte intr-o singură rată anuală in primul trimestru al anului următor celui pentru care aceasta este datorată.
Art. 7. – Renta viageră agricolă este personală, netransmisibilă şi incetează la data decesului rentierului agricol. In cazul arendării, renta viageră agricolă incetează in termen de 30 de zile de la data incetării contractului de arendă, dacă in acest interval rentierul agricol nu face dovada incheierii unui nou contract de arendă.
Art. 8. – După decesul rentierului, moştenitorii vor incasa ultima rată scadentă la data decesului, in cel mult 3 luni după deces pe baza certificatului de moştenitor şi al carnetului de rentier agricol.

CAPITOLUL II
Rentierul agricol

Art. 9. – Rentierul agricol este persoana fizică in varstă de peste 62 de ani care deţine in proprietate pană la 10 hectare de teren agricol şi care instrăinează prin acte intre vii sau arendează terenuri agricole după intrarea in vigoare a prezentului titlu, primind de la Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă carnetul de rentier agricol.
Art. 10. – Pentru a deveni rentier pot fi instrăinate sau arendate numai terenurile care după anul 1990 nu au făcut obiectul altei instrăinări prin acte intre vii.
Art. 11. – Dovada instrăinării se face prin actul de instrăinare, incheiat in formă autentică, iar dovada arendării se face prin contractul de arendă intocmit cu respectarea Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 12. – Proprietarii căsătoriţi pot deveni rentieri agricoli şi prin instrăinarea şi arendarea terenurilor agricole care sunt bunuri comune dacă cel puţin unul dintre ei are varsta de 62 de ani. In acest caz, carnetul de rentier agricol se eliberează pe numele soţului care intruneşte condiţiile prevăzute la art. 9.
Art. 13. – Rentierul agricol poate rămane proprietar pe o suprafaţă de teren agricol de pană la 0,5 hectare pentru folosinţa personală.

CAPITOLUL III
Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă

Art. 14. – (1) Se infiinţează Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă ca direcţie in cadrul Agenţiei Domeniilor Statului.
(2) Oficiul conduce, organizează şi coordonează activitatea de aplicare a prevederilor din prezentul titlu.
Art. 15. – (1) In fiecare judeţ se organizează birouri ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă.
(2) Birourile ţin evidenţa rentierilor agricoli din judeţul respectiv, eliberand carnetul de rentier agricol.
Art. 16. – Atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă şi ale birourilor judeţene se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
Art. 17. – (1) Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
(2) Plata rentei viagere agricole se efectuează prin birourile judeţene de rentă viageră agricolă pe baza carnetului de rentier agricol.
Art. 18. – In termen de 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului titlu, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrului finanţelor publice se vor aproba normele metodologice de aplicare a acestuia.

TITLUL XII
Modificarea şi completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a
publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare

Art. I. – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 1. – (1) Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul ţării.”
2. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Prin imobil, in sensul prezentei legi, se inţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, aparţinand aceluiaşi proprietar.”
3. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
“(4) Prin parcelă se inţelege suprafaţa de teren cu aceeaşi categorie de folosinţă.
(5) Sistemul de evidenţă al cadastrului general are ca finalitate inscrierea in registrul de publicitate imobiliară.”
4. La articolul 2, litera b) se abrogă.
5. La articolul 2 alineatul (2), literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“a) identificarea, descrierea şi inregistrarea in documentele cadastrale, a imobilelor prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
c) identificarea şi inregistrarea tuturor proprietarilor şi a altor deţinători legali de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciară cu caracter definitiv;
d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate.”
6. La articolul 3, alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(2) La nivelul fiecărui judeţ şi in municipiul Bucureşti se infiinţează oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite in continuare oficii teritoriale, ca unităţi cu personalitate juridică in subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea actualelor oficii judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti şi a birourilor de carte funciară.
(7) Directorul general indeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile ordonatorului principal de credite, prin emiterea de ordine cu caracter individual şi normativ. Ordinele cu caracter normativ se publică in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, şi reprezintă Agenţia Naţională pe plan intern şi internaţional.”
7. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
“(21) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, se infiinţează birouri de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite in continuare birouri teritoriale, in subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de organizare şi funcţionare, numărul precum şi arondarea birourilor teritoriale pe unităţi administrativ-teritoriale, se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.”
8. La articolul 5, literele a1), b), c), d), e), f), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“a1) controlează executarea lucrărilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul intregii ţări;
b) elaborează regulamente şi norme, promovează tehnici, procedee şi metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene conform progreselor ştiinţifice şi tehnice in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi publicităţii imobiliare;
c) autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe teritoriul Romaniei, in condiţiile legii speciale care reglementează infiinţarea uniunii profesionale a acestora;
d) organizează şi administrează fondul naţional de geodezie şi cartografie, precum şi baza de date a sistemului de cadastru general;
e) asigură, in condiţiile legii, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea in stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale;
f) avizează conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice destinate uzului public;
j) participă la organizarea şi coordonarea măsurătorilor in vederea aplicării legilor funciare;
k) avizează tehnic expertizele efectuate de către experţii judiciari in specialitatea topografie, geodezie şi cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instanţelor de judecată. Avizele menţionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial in baza unui regulament comun, elaborat de Agenţia Naţională şi Ministerul Justiţiei;”
9. La articolul 5, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:
“e1) asigură executarea şi actualizarea hărţilor oficiale;”
10. La articolul 5, după litera n) se introduce o nouă literă, litera n1), cu următorul cuprins:
“n1) asigură formarea şi specializarea personalului de specialitate in publicitate imobiliară prin intermediul Institutului Naţional al Registratorilor; structura, organizarea şi modul de administrare ale institutului se stabilesc şi se aprobă prin hotărare de Guvern, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.”
11. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(2) Recepţia lucrărilor, executate de persoanele fizice şi juridice autorizate in condiţiile art. 5 lit. c), se realizează de către Agenţia Naţională, sau de oficiile teritoriale, după caz.
(3) In cadrul oficiilor teritoriale funcţionează baza de date a cadastrului.”
12. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   “Art. 7. – Instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi al siguranţei naţionale pot executa, cu mijloace proprii, lucrările de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie şi cartografie necesare apărării ţării şi păstrării ordinii publice, conform normelor tehnice ale Agenţiei Naţionale.”
13. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 8. – Datele geodezice şi cartografice interesand apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională se păstrează, după caz, de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Informaţii Externe şi persoanele juridice din sectorul de apărare.”
14. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Tarifele şi incasările prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) nu sunt purtătoare de T.V.A. şi se deduc din taxa notarială de timbru, fiind incluse in cazul operaţiunilor de publicitate imobiliară in taxa notarială de timbru, pentru actele translative ale dreptului de proprietate sau constitutive ale dezmembrămintelor acestuia; aceste tarife nu pot depăşi 80% din valoarea taxei notariale de timbru.”
15. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
“(31) In cazul serviciilor de publicitate imobiliară pentru care nu se percepe taxă de timbru, tarifele se vor stabili prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.”
16. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
“(41) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliară pot fi incasate şi de alte instituţii sau persoane, in baza protocoalelor de colaborare incheiate cu Agenţia Naţională.”
17. La articolul 9, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (13) şi (14), cu următorul cuprins:
“(13) Cadastrul general se realizează pe baza planului anual propus de Agenţia Naţională impreună cu ministerele interesate şi aprobat de Guvern; sumele destinate introducerii lucrărilor de cadastru general reprezintă subvenţii de la bugetul de stat prevăzute in bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi virate in contul Agenţiei Naţionale cu unică destinaţie.
(14) Organele şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale precum şi alte persoane fizice şi juridice interesate, care au fonduri disponibile pentru introducerea lucrărilor de cadastru general in afara planului anual aprobat de Guvern, vor incheia un acord de colaborare cu Agenţia Naţională privind caietul de sarcini, modalităţile de verificare, recepţie, şi inscriere in sistemul de publicitate imobiliară şi folosirea acestor informaţii.”
18. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(2) In cadrul funcţiei economice a cadastrului general se evidenţiază elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor şi calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacţii imobiliare.
(3) Funcţia juridică a cadastrului general se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate şi prin inscrierea in cartea funciară.”
19. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 11. – (1) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale – comună, oraş şi municipiu – lucrările tehnice de cadastru constau in:
a) stabilirea, potrivit legii, a hotarelor unităţii administrativ-teritoriale şi a limitelor intravilane componente;
b) identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, in lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar şi determinarea formei şi dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale;
c) consemnarea litigiilor de hotare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
d) intocmirea documentelor tehnice cadastrale.
(2) Delimitarea şi marcarea hotarelor administrative ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) precum şi limitele intravilanelor localităţilor se face de către comisia stabilită in acest scop prin ordinul prefectului; regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de delimitare se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.”
20. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 12. – (1) Documentele tehnice ale cadastrului general, care se vor intocmi la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, sunt:
a) registrul cadastral al imobilelor;
b) indexul alfabetic al proprietarilor;
c) registrul cadastral al proprietarilor;
d) planul cadastral şi anexele la partea I a cărţii funciare.
(2) Deţinătorii de imobile sunt obligaţi să permită accesul specialiştilor pentru executarea lucrărilor de cadastru general, să admită, in condiţiile legii, amplasarea, pe sol sau pe construcţii, a semnelor şi semnalelor geodezice şi să asigure protecţia şi conservarea acestora.
(3) Baza de date poate fi redactată şi arhivată şi sub formă de inregistrări, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor, avand aceleaşi efecte juridice şi forţă probantă echivalentă cu cea a inscrisurilor in baza cărora au fost inregistrate.
(4) Primarii localităţilor au obligaţia sa inştiinţeze deţinătorii imobilelor, in scris, prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate, să permită accesul specialiştilor pentru executarea lucrărilor de cadastru sau, după caz, să se prezinte personal pentru a da lămuriri privitoare la imobile şi a participa la identificarea şi marcarea limitelor acestora. Dacă deţinătorii imobilelor nu se prezintă, identificarea limitelor se face in lipsa acestora.
(5) După finalizarea lucrărilor de teren, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, datele obţinute se prelucrează, se inregistrează in documentele tehnice ale cadastrului, se recepţionează şi se introduc in baza de date cadastrale. Datele definitorii ale fiecărui imobil se transmit de către oficiul teritorial, consiliului local, care are obligaţia să le aducă la cunoştinţa deţinătorilor prin inştiinţare scrisă şi prin afişare la sediul primăriei.
(6) Contestaţiile cu privire la exactitatea datelor comunicate, insoţite de documente doveditoare, pot fi prezentate de deţinători, in scris, in termen de 60 de zile de la inştiinţarea scrisă, oficiului teritorial care le va soluţiona in termen de 30 de zile. Cei nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiilor de către oficiul teritorial pot face plangere la judecătoria in a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor.
(7) Inscrierea in cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea cadastrului general pe un teritoriu administrativ şi expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, in baza unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.”
21. La articolul 13, alineatele (4) şi (5) se abrogă.
22. La articolul 13, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 13. – (1) Planul cadastral conţine reprezentarea grafică a datelor din registrele cadastrale, referitoare la imobilele din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale – comune, oraşe şi municipii – şi se păstrează la oficiul teritorial.
(2) Registrele, planurile cadastrale şi anexele la partea I a cărţii funciare vor sta la baza completării sau, după caz, a intocmirii din oficiu a cărţilor funciare, la finalizarea măsurătorilor cadastrale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. O copie a acestora se păstrează in arhiva oficiilor teritoriale. Un exemplar din planurile şi registrele cadastrale se transmite cu titlul gratuit la consiliile locale.
(3) Planurile, registrele cadastrale şi anexele la partea I a cărţii funciare se ţin la zi, in concordanţă cu documentaţiile cadastrale intocmite pentru inscrierea actelor şi faptelor juridice, in baza cererilor şi comunicărilor făcute potrivit legii.”
23. La articolul 14, alineatul (1) se abrogă.
24. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale din subordine au obligaţia de a furniza, la cerere, organelor abilitate, evidenţele necesare stabilirii valorii de impunere.”
25. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 15. – Completarea, modernizarea şi menţinerea in stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale necesare intocmirii şi ţinerii la zi a planurilor cadastrale şi hărţilor topografice se realizează sub coordonarea Agenţiei Naţionale.”
26. Articolul 16 se abrogă.
27. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 17. – Oficiul teritorial controlează, avizează şi recepţionează după caz, lucrările de geodezie, topografie, cadastru şi cartografie.”
28. Articolul 18 se abrogă.
29. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 19. – Modul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei şi cartografiei se stabileşte prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, cu consultarea uniunii profesionale infiinţată prin lege specială.”
30. La articolul 20, alineatele (11)-(15) şi (3) se abrogă.
31. La articolul 20, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(2) Una sau mai multe parcele alăturate, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinand aceluiaşi proprietar, formează imobilul definit la art. 1 alin. (3), se identifică printr-un număr cadastral unic şi se inscrie intr-o carte funciară.
(4) Cărţile funciare intocmite şi numerotate pe teritoriul administrativ al fiecărei localităţi alcătuiesc, impreună, registrul cadastral de publicitate imobiliară al acestui teritoriu, ce se ţine de către biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial in a cărui raza teritorială de activitate este situat imobilul respectiv.
(5) Acest registru se intregeşte cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicand numărul cadastral al imobilelor şi numărul de ordine al cărţilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor şi cu o mapă in care se păstrează cererile de inscriere, impreună cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse inscrierii.”
32. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:
“Art. 201. – (1) Activitatea de publicitate imobiliară in cadrul oficiilor teritoriale este indeplinită de registratori de carte funciară, denumiţi in continuare registratori, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, in urma unui concurs organizat de aceasta.
(2) Numărul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileşte prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
(3) In cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliară este in responsabilitatea unui registrator-şef iar in cadrul birourilor teritoriale in responsabilitatea unui registrator coordonator, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, in urma unui concurs.
(4) Poate fi numită registrator persoana care indeplineşte in mod cumulativ următoarele condiţii:
a) are cetăţenia romană şi are capacitatea drepturilor civile;
b) este licenţiat in drept;
c) nu are antecedente penale;
d) se bucură de o bună reputaţie;
e) cunoaşte limba romană;
f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei;
g) a indeplinit timp de 5 ani funcţia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani funcţia de notar, judecător, procuror, avocat, consilier juridic sau altă funcţie de specialitate juridică.
(5) Absolvenţii Institutului Naţional al Registratorilor au prioritate la ocuparea posturilor vacante de registratori. Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de registratori se va face numai dacă acestea nu au fost ocupate de absolvenţii Institutului.
(6) Pană la data organizării concursului, registratorii pot fi numiţi din cadrul angajaţilor serviciilor de publicitate imobiliară care, deşi nu indeplinesc condiţiile de studii, au cel puţin 5 ani de experienţă in domeniul publicităţii imobiliare.
(7) Registratorul răspunde pentru activitatea sa in condiţiile legii.
(8) In cadrul Agenţiei Naţionale funcţionează Direcţia de publicitate imobiliară care organizează, coordonează şi controlează activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale, in vederea respectării legilor şi reglementărilor in materie.”
33. La articolul 21 alineatul (1) litera A, literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“a) numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului;
b) suprafaţa imobilului, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile;
c) planul imobilului cu vecinătăţile, descrierea imobilului şi inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil in parte, constituie anexa la partea I, intocmită conform regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.”
34. La articolul 21 alineatul (1) litera A, litera d) se abrogă.
35. La articolul 22, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 22. – (1) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciară pe baza actului prin care s-a constituit ori s-au transmis in mod valabil.
(2) Drepturile reale se sting numai prin inscrierea radierii lor din cartea funciară, cu consimţămantul titularului dreptului; acest consimţămant nu este necesar dacă dreptul se stinge prin moartea titularului dreptului sau prin implinirea termenului arătat in inscriere; dacă dreptul ce urmează să fie radiat este grevat in folosul unei persoane, radierea se va face cu păstrarea dreptului acestei persoane.
(3) Hotărarea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau, in cazurile prevăzute de lege, actul autorităţii administrative, vor inlocui acordul de voinţă cerut in vederea inscrierii drepturilor reale, dacă sunt opozabile titularilor.”
36. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 27. – (1) Inscrierile in cartea funciară işi vor produce efectele de opozabilitate faţă de terţi de la data inregistrării cererilor; ordinea inregistrării cererilor va determina rangul inscrierilor.
(2) Dacă mai multe cereri de inscriere a drepturilor reale au fost depuse deodată la biroul teritorial, ele vor primi provizoriu acelaşi rang, urmand ca instanţa să hotărască asupra rangului fiecăreia.
(3) Dacă au fost depuse deodată mai multe cereri avand ca obiect inscrierea mai multor drepturi de ipotecă asupra aceluiaşi imobil, ele vor primi acelaşi rang.”
37. La articolul 28, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
“(3) Titularul drepturilor dobandite prin modurile enumerate, nu poate insă dispune de ele, decat după ce acestea au fost inscrise in prealabil in cartea funciară.
(4) Inscrierile sunt de trei feluri:
a) intabularea, avand ca obiect inscrierea definitivă a drepturilor reale;
b) inscrierea provizorie a drepturilor reale sub condiţia justificării ulterioare;
c) notarea, avand ca obiect, inscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor de atac in justiţie, precum şi a măsurilor de indisponibilizare, in legătură cu imobilele din cartea funciară.”
38. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 29. – (1) Cel care s-a obligat să strămute sau să constituie in folosul altuia un drept real asupra unui imobil, este dator să-i predea toate inscrisurile necesare pentru inscrierea acelui drept.
(2) Dacă un drept inscris in cartea funciară se stinge, titularul este obligat să predea celui indreptăţit inscrisurile necesare radierii.
(3) In situaţia in care cel obligat nu predă inscrisurile, persoana interesată va putea solicita instanţei să dispună inscrierea in cartea funciară. Hotărarea instanţei de judecată va suplini consimţămantul la inscriere al părţii care are obligaţia de a preda inscrisurile necesare inscrierii.
(4) Dreptul la acţiunea in prestaţie tabulară este imprescriptibil.
(5) Acţiunea in prestaţie tabulară se va indrepta şi impotriva terţului dobanditor inscris in cartea funciară, dacă sunt intrunite cumulativ următoarele condiţii:
a) actul juridic in baza căruia se solicită prestaţia tabulară să fie incheiat anterior celui in baza căruia a fost inscris dreptul terţului in cartea funciară;
b) terţul să fi dobandit imobilul cu titlu gratuit sau, dacă l-a dobandit cu titlu oneros, să fie de rea credinţă.”
39. Articolul 31 se abrogă.
40. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 32. – (1) Inscrierea provizorie devine opozabilă terţilor cu rangul determinat de cererea de inscriere, sub condiţie şi in măsura justificării ei.
(2) Inscrierea provizorie poate fi cerută in următoarele situaţii:
a) cand dreptul real ce se cere a fi inscris este afectat de o condiţie suspensivă;
b) cand se solicită intabularea unui drept real in temeiul unei hotărari judecătoreşti ce nu a rămas irevocabilă;
c) dacă se dobandeşte un drept tabular care, anterior, a fost inscris provizoriu;
d) dacă debitorul a consemnat sumele pentru care a fost inscrisă ipoteca ori privilegiul imobiliar;
e) dacă pentru soluţionarea cererii sunt necesare inscrisuri suplimentare, care nu aduc insă atingere fondului dreptului ce se cere a fi inscris şi nu fundamentează noi capete de cerere.
(3) In acest din urmă caz, solicitantul va fi inştiinţat pentru a depune intr-un termen stabilit, după caz, de registrator, inscrisurile necesare, sub sancţiunea radierii inscrierii provizorii. Dacă inscrisurile vor fi depuse in termenul fixat, se va proceda la justificarea inscrierii provizorii, printr-o incheiere dată de registratorul de carte funciară.
(4) Justificarea inscrierii provizorii se va face in temeiul consimţămantului celui in contra căruia s-a efectuat inscrierea provizorie, a unei hotărari judecătoreşti irevocabile ori a incheierii registratorului de carte funciară, in situaţia ultimului caz de inscriere provizorie menţionat.
(5) Justificarea radierii dreptului de ipotecă se va face in baza consimţămantului dat in formă autentică al titularului dreptului de ipotecă ori in temeiul unei hotărari judecătoreşti definitivă şi irevocabilă.”
41. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art 34. – (1) Cuprinsul cărţii funciare, in afara ingrădirilor şi excepţiilor legale, se consideră exact numai in folosul acelei persoane care, in virtutea unui act juridic cu titlu legal, a dobandit cu bună-credinţă un drept real inscris in cartea funciară.
(2) Dobanditorul este considerat de bună-credinţă dacă, la data inregistrării cererii de inscriere a dreptului in folosul său, nu a fost notată nici o acţiune prin care se contestă cuprinsul cărţii funciare, sau dacă din titlul transmiţătorului şi din cuprinsul cărţii funciare nu reiese vreo neconcordanţă intre aceasta şi situaţia juridică reală.”
42. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 35. – Efectul de opozabilitate al inscrierilor este inoperant cu referire la:
a) suprafaţa terenurilor, destinaţia, categoria de folosinţă, valoarea sau alte asemenea aspecte;
b) restricţii aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinătate, expropriere sau prin prevederi legale privind protecţia ecologică, sistematizarea localităţilor şi alte asemenea aspecte.”
43. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:
“Art. 351. – (1) In cazul in care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, in privinţa inscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia.
(2) Prin rectificare se inţelege radierea, indreptarea sau menţionarea inscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei inscrieri in cartea funciară.
(3) Prin modificare se inţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului care poartă asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decat la cererea titularului dreptului de proprietate.
(4) Rectificarea inscrierilor in cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă prin declaraţie autentică, fie in caz de litigiu prin hotărare judecătorească definitivă şi irevocabilă.
(5) Erorile materiale săvarşite cu prilejul inscrierilor in cartea funciară pot fi indreptate la cerere sau din oficiu.
(6) Procedura de rectificare a inscrierilor in cartea funciară, a modificărilor şi cea de indreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al Agenţiei Naţionale.”
44. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 38. – Acţiunea in rectificare, intemeiată pe nevalabilitatea inscrierii, a titlului ce a stat la baza acesteia sau pe greşita calificare a dreptului inscris, se va putea indrepta şi impotriva terţelor persoane care şi-au inscris un drept real, dobandit cu bună credinţă şi prin act juridic cu titlu oneros, bazandu-se pe cuprinsul cărţii funciare, in termen de trei ani de la data inregistrării cererii de inscriere formulată de dobanditorul nemijlocit al dreptului a cărui rectificare se cere, afara de cazul cand dreptul material la acţiunea de fond nu s-a prescris.”
45. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 40. – Actele şi faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea şi capacitatea persoanelor in legătură cu imobilele cuprinse in cartea funciară, vor putea fi inscrise la cerere, cu efect de opozabilitate pentru terţe persoane.”
46. La articolul 43, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 43. – (1) Orice persoană poate cerceta cartea funciară şi celelalte evidenţe care alcătuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliară, cu excepţia evidenţelor care privesc siguranţa naţională.
(2) La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe cărţile funciare, planuri sau inscrisuri, cu dovada plăţii tarifelor legale.
(4) Mapa inscrisurilor privind inscrierea atacată poate fi cercetată de către instanţa de judecată şi organele de cercetare penală, in condiţiile legii.”
47. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 44. – (1) Imobilul inscris in cartea funciară se poate modifica prin alipiri, dezlipiri sau prin mărirea sau micşorarea intinderii acestuia.
(2) Imobilul se modifică prin dezlipiri, dacă se desparte o parcelă de un imobil. Dezlipirea unui imobil sau a unei părţi dintr-un imobil, se face impreună cu sarcinile care grevează imobilul. Imobilul grevat cu sarcini nu poate fi alipit la un alt imobil, ci va forma, in caz de dezlipire, un imobil separat.”
48. Articolului 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 45. – (1) In caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dacă o parcelă trece dintr-o carte funciară in alta, sau reinscrieri, dacă, dezlipindu-se o parcelă, aceasta se va trece in aceeaşi carte funciară ca un imobil de sine stătător.
(2) Dacă se transcrie o parte din parcelă intr-o altă carte funciară, se va forma un imobil distinct cu număr cadastral nou, iar restul se inscrie in vechea carte funciară, cu menţionarea noului număr cadastral şi a suprafeţei imobilului, iar dacă toate imobilele inscrise intr-o carte funciară au fost transcrise, aceasta se va inchide şi nu va mai putea fi redeschisă pentru noi inscrieri.”
49. Articolului 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 46. – Mai mulţi proprietari nu pot fi inscrişi in aceeaşi carte funciară decat dacă se găsesc in cazul coproprietăţii, caz in care se va arata partea indiviză a fiecărui proprietar.”
50. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 47. – (1) Dacă un imobil cu construcţie – condominiu -, din care unele părţi sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se intocmeşte o carte funciară colectivă pentru intreaga construcţie, şi cate o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală care poate fi reprezentată din apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decat cea de locuinţă; prin asimilare, poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, in condiţiile in care se poate delimita proprietatea comună.
(2) Dreptul de proprietate comună forţată şi perpetuă pe părţile comune ale unui imobil se valorifică numai impreună cu dreptul de proprietate exclusivă care poartă asupra acestuia sau a unei părţi determinate din acesta.”
51. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 48. – (1) Imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, se vor inscrie in cărţi funciare speciale ale unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege.
(2) Cărţile funciare speciale se ţin de către birourile teritoriale ale oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară.”
52. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 49. – (1) Cererea de inscriere in cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi insoţită de inscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui inscriere se cere; copia legalizată se va păstra in mapa biroului de cadastru şi publicitate imobiliară.
(2) In cazul hotărarii judecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu menţiunea că este definitivă şi irevocabilă.
(3) Cererile de inscriere se vor inregistra de indată in registrul de intrare, cu menţionarea datei şi a numărului care rezultă din ordinea cronologică a depunerii lor.
(4) Dacă mai multe cereri au fost depuse deodată la acelaşi birou teritorial, drepturile de ipotecă şi privilegiile vor avea acelaşi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmand ca prin judecată să se hotărască asupra rangului şi asupra radierii incheierii nevalabile.
(5) Inscrierile in cartea funciară se efectuează la cererea părţilor interesate, cu excepţia cazurilor in care legea prevede inscrierea din oficiu; cererea de inscriere se indreaptă la biroul unde se află cartea funciară in care urmează să se facă inscrierea.
(6) Intabularea sau inscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care, potrivit inscrisului original, hotărarii judecătoreşti sau hotărarii autorităţii administrative, urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobandească sau să stingă un drept tabular.
(7) Inscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute:
a) de mandatarul general al celui indrituit;
b) de oricare dintre titularii aceluiaşi drept.
(8) Creditorul a cărui creanţă certă şi exigibilă este dovedită printr-un inscris sau printr-o hotărare judecătorească, ori in cazurile anume prevăzute de lege printr-o decizie a autorităţii administrative, va putea cere instanţei, in numele şi in folosul debitorului său, inscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini.
(9) Debitorul care a plătit valabil creanţa ipotecară a unui cesionar neinscris in cartea funciară poate cere radierea ipotecii, dacă infăţişează inscrisul original al cesiunii şi chitanţa doveditoare a plăţii.”
53. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 50. – (1) In cazul in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, dacă inscrisul indeplineşte următoarele condiţii:
a) este incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;
b) indică numele părţilor;
c) individualizează imobilul printr-un identificator unic;
d) este insoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este intocmit in limba romană;
e) este insoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului.
(2) Incheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numărului cadastral al imobilului şi al cărţii funciare, precum şi a părţii cărţii funciare in care urmează a se face inscrierea. De asemenea, se vor indica poziţiile ce au fost radiate şi numele celui in favoarea sau impotriva căruia s-au făcut inscrierile, indiferent de felul lor.
(3) In cazul in care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibilă, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentaţii cadastrale intocmite şi recepţionate conform prevederilor prezentei legi.”
54. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 51. – Dacă se constată că cererea de inscriere in cartea funciară nu intruneşte condiţiile legale, se va respinge printr-o incheiere motivată. Despre respingerea cererii se va face menţiune in registrul de intrare, in dreptul inregistrării acesteia precum şi in cartea funciară.”
55. La articolul 52, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 52. – (1) Incheierea se comunică celui care a cerut inscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul in cauză, in termen de 15 de zile de la pronunţarea incheierii, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data inregistrării cererii.
(2) Incheierea de inscriere sau de respingere poate fi atacată cu plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plangerea impotriva incheierii se depune la biroul teritorial şi se va inscrie din oficiu in cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să inainteze plangerea judecătoriei in a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, insoţită de dosarul incheierii şi copia cărţii funciare.
(3) Hotărarea pronunţată de judecătorie poate fi atacată cu apel.
(4) Hotărarea judecătorească definitivă şi irevocabilă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului.”
56. La articolul 52, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
“(5) Inscrierea făcută in temeiul acestei hotărari judecătoreşti işi produce efectele de la inregistrarea cererii de inscriere la biroul teritorial.
(6) In cazul respingerii plangerii prin hotărare judecătorească definitivă şi irevocabilă, notările făcute se radiază din oficiu.”
57. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 53. – (1) Inscrierile şi radierile efectuate in cărţile funciare nu pot fi rectificate decat pe baza hotărarii instanţei judecătoreşti definitivă şi irevocabilă sau pe cale amiabilă, in baza unei declaraţii date in formă autentică, de titularul tabular, respectiv de titular, in baza unei documentaţii cadastrale.”
58. La articolul 54, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 54. – (1) In cazul in care o carte funciară urmează a fi intocmită ori completată prin inscrierea unui imobil care nu a fost cuprins in nici o altă carte funciară, precum şi in cazul in care o carte funciară a fost distrusă, pierdută ori a devenit nefolosibilă, in tot sau in parte, din diferite cauze, intocmirea, completarea şi reconstituirea, după caz, se face de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesaţi, pe baza unei incheieri. In acest scop se folosesc toate inscrisurile şi documentaţiile tehnice existente, privitoare la imobilele in cauză, precum şi situaţia dreptului de proprietate.”
59. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 55. – (1) Erorile materiale săvarşite cu prilejul inscrierilor sau radierilor se pot indrepta, prin incheiere motivată, de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia persoanei interesate.”
60. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 56. – (1) Notarul public care a intocmit actul privitor la un drept tabular este obligat să ceară din oficiu inscrierea in cartea funciară la biroul teritorial in a cărei rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă in cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moştenitor. Menţiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie cadastrală. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifică sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua nici un fel de inscriere in cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.”
61. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 561, cu următorul cuprins:
“Art. 561. – (1) Dreptul de proprietate dobandit prin construire se va putea inscrie in cartea funciară pe baza unui certificat eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul, prin care se atestă, cand este cazul, faptul că proprietarul a edificat construcţiile in conformitate cu autorizaţia de construire eliberată potrivit legii, precum şi a unei documentaţii cadastrale.
(2) Ipoteca se poate inscrie numai asupra unui imobil in intregul său, sau asupra cotei părţi aparţinand unui coproprietar. Dacă ipoteca s-a constituit asupra unei părţi din construcţie, ea va fi inscrisă atat asupra acesteia cat şi asupra cotei corespunzătoare din părţile comune indivize.
(3) Ipoteca constituită asupra unui bun viitor se poate intabula in condiţiile legii privind creditul ipotecar pentru investiţiile imobiliare, dacă in prealabil a fost notată existenţa autorizaţiei de construire şi notarea procesului-verbal de recepţie parţială.
(4) In toate cazurile cand prin lege se acordă un privilegiu imobiliar sau o ipotecă legală pentru garantarea vreunui drept sau creanţe, acestea se vor inscrie din oficiu in cartea funciară, cu excepţia situaţiei in care părţile renunţă in mod expres la acest beneficiu; inscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regulă, in temeiul inscrisului din care rezultă creanţa privilegiată sau care conferă dreptul de a lua o inscripţie ipotecară.
(5) Privilegiile sau ipotecile legale se vor inscrie pentru suma prevăzută in inscris; dacă creanţa nu este determinată, pentru suma maximă arătată in cerere, precum şi cuantumul dobanzii. In toate cazurile, privilegiile se inscriu şi capătă rang numai in condiţiile determinate de legea care le-a instituit, iar in lipsa vreunei menţiuni in această lege, ele primesc rang potrivit dispoziţiilor legale privitoare la inscrierea ipotecilor.
(6) Cand in inscrisul doveditor al vanzării se invederează că preţul nu a fost plătit ori nu a fost plătit in intregime, privilegiul pentru garantarea preţului datorat se inscrie din oficiu, in folosul vanzătorului.
(7) Dacă vanzarea a fost desfiinţată, privilegiul se va radia din oficiu.
(8) Dispoziţiile alin. (4) se vor aplica in mod corespunzător in cazul schimbului sau impărţelii, pentru diferenţa de valoare datorată in bani.
(9) Privilegiul pentru garantarea preţului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus impărţelii se va inscrie in temeiul actului de adjudecare.
(10) Dacă ipoteca creanţei novate a fost rezervată pentru garantarea noii creanţe, aceasta se va inscrie, in rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, in temeiul inscrisului care face dovada novaţiunii.
(11) Cel subrogat in drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere inscrierea strămutării dreptului de ipotecă sau privilegiului in temeiul inscrisurilor ce dovedesc subrogarea.”
62. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Toate documentele de evidenţă şi publicitate imobiliară se preiau şi se conservă de către birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale in a căror rază de activitate se află imobilele.”
63. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 59. – Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil incheiat anterior intrării in vigoare a prezentei legi, netranscris in registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni or, după caz, neinscris in cartea funciară, işi produce efectele la data inscrierii in cartea funciară, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnătură privată, valabil incheiat, va fi luat in considerare dacă are dată certă anterioară intrării in vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.”
64. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 60. – (1) In regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare sau, după caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din Vechiul Regat in cărţi de publicitate funciară, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cărţile funciare sau, după caz, in cărţile de publicitate funciară, vor continua să fie făcute in aceste cărţi, cu respectarea şi in condiţiile dispoziţiilor prezentei legi.
(2) In regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, pană la deschiderea cărţii funciare, privilegiile şi ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor şi veniturilor sale, punerea in mişcare a acţiunii penale, precum şi acţiunile pentru apărarea drepturilor reale privitoare la imobilele neinscrise in cartea funciară vor continua să fie inscrise in vechile registre de publicitate imobiliară.
(3) In cazul inscrierii unei construcţii, a dezmembrării sau alipirii unui corp funciar inscris intr-o carte funciară intocmită in baza Decretului-lege nr. 115/1938, precum şi pentru inscrierea imobilelor dobandite in temeiul legilor funciare, pentru imobilul desprins se va deschide o nouă carte funciară, potrivit prevederilor prezentei legi.”
65. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 61. – (1) Actele şi faptele juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ, pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, se vor inscrie in cate o carte funciară. In aceleaşi condiţii, se vor inscrie şi titlurile de proprietate emise in temeiul legilor funciare. La cererea de inscriere se va ataşa documentaţia cadastrală la care se referă inscrierea, intocmită de o persoana fizică sau juridică autorizată de Agenţia Naţională sau de oficiile teritoriale, după caz. Conţinutul documentaţiei cadastrale şi modul de intocmire al acesteia se stabilesc de către Agenţia Naţională.”
66. La articolul 61, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
67. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 62. – Modul de inscriere a imobilelor aparţinand instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi al siguranţei naţionale se va stabili de către aceste organe, impreună cu Agenţia Naţională.”
68. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 65. – (1) Agenţia Naţională intocmeşte, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale.
(2) Persoanele autorizate privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografIei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, vor proceda, in baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale.”
69. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 66. – (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională, este imputernicit să controleze activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice, care desfăşoară activităţi pe teritoriul Romaniei in domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) folosirea in documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau construcţii, altele decat cele inscrise in documentele cadastrale realizate in condiţiile prezentei legi;
b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de execuţie pentru realizarea lucrărilor de cadastru, a celor geodezice, topografice şi fotogrammetrice, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi persoanelor juridice din sectorul de apărare;
c) refuzul de a pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale sau instituţiilor subordonate a documentaţiilor de specialitate utilizabile la lucrările de cadastru de către cei care le deţin, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi persoanelor juridice din sectorul de apărare;
d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu bună ştiinţă a datelor, documentelor şi informaţiilor de specialitate elaborate sau aflate in administrarea Agenţiei Naţionale ori unităţilor subordonate fără acordul acestora, după caz;
e) executarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetecţie fără avizele de execuţie eliberate de Agenţia Naţională sau de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, după caz;
f) realizarea şi verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, fără autorizaţie legală;
g) nerespectarea sau incălcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor şi standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, precum şi din domeniul publicităţii imobiliare;
h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la intocmirea, evidenţa, multiplicarea şi păstrarea datelor şi documentelor cu caracter secret;
i) intocmirea de acte translative de proprietate fără extras de carte funciară.
(3) Faptele prevăzute la lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. c)-i) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei şi/sau suspendarea autorizaţiei.
(4) Amenzile se aplică persoanelor fizice şi juridice, după caz, şi se vor actualiza prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, pe baza indicilor de inflaţie stabiliţi de Institutul Naţional de Statistică.”
70. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 67. – (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către Agenţia Naţională, prin imputerniciţii săi.
(2) Contravenţiilor prevăzute in prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, mărcilor de nivelment şi a semnalelor din reţeaua geodezică naţională, amplasate in subsol, pe sol sau pe construcţii sau impiedicarea unor măsuri de conservare a acestor bunuri, constituie infracţiune de distrugere şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal.
(4) De asemenea, constituie infracţiune de tulburare de posesie şi se pedepseşte, potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal, modificarea cu intenţie a materializărilor limitelor de proprietate, infiinţarea sau mutarea semnelor de hotar şi a reperelor de marcare a limitelor de zonă a căii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, căilor navigabile, delimitărilor de hotare cadastrale, silvice, geologice şi miniere, fără aprobarea prevăzută de lege.”
71. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 68. – (1) In termen de 10 zile de la data definitivării lucrărilor de introducere sau intreţinere a cadastrului general pe o unitate administrativ-teritorială – comună, oraş sau municipiu, oficiul teritorial transmite birourilor teritoriale documentele tehnice cadastrale de pe teritoriul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, in vederea intocmirii din oficiu a cărţilor funciare ale imobilelor.
(2) Oficiile teritoriale şi birourile teritoriale realizează, păstrează şi asigură conservarea copiilor de siguranţă de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie şi publicitate imobiliară, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice.”
72. După articolul 68 se introduce articolul 681 cu următorul cuprins:
“Art. 681. – Sistemele informaţionale specifice domeniilor de activitate se realizează de către autorităţile publice centrale care răspund de domeniile respective.”
73. Articolul 70 se abrogă.
74. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 71. – (1) Informaţiile referitoare la reţeaua geodezică naţională, hărţile oficiale, cadastrul general şi publicitatea imobiliară sunt informaţii publice şi reprezintă bun proprietate publică a statului şi sunt in administrarea Agenţiei Naţionale prin unităţile subordonate. Aceste informaţii se pot consulta şi sunt accesibile oricăror persoane fizice sau juridice contra cost, cu excepţia informaţiilor privind siguranţa naţională.
(2) Informaţiile menţionate mai sus pot fi consultate gratuit de către autorităţile publice centrale şi locale in vederea realizării proiectelor de interes naţional.”
75. Partea introductivă a alineatului (2) al articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) La data finalizării lucrărilor de cadastru general şi a registrelor de publicitate imobiliară pentru intreg teritoriul administrativ al unei unităţi administrativ-teritoriale işi incetează aplicabilitatea, pentru teritoriul respectiv, următoarele dispoziţii legale:”
Art. II. – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o nouă numerotare.TITLUL XIII
Accelerarea judecăţilor in materia restituirii proprietăţilor funciare

Art. 1. – In scopul accelerării judecării plangerilor, contestaţiilor şi a altor litigii apărute in urma aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 16/1997, cu modificările şi completările ulterioare, numite in continuare procese funciare, procedura in faţa instanţelor judecătoreşti se va efectua conform prevederilor acestui titlu, care se vor completa cu cele ale Codului de procedură civilă.
Art. 2. – (1) Judecarea proceselor funciare se face de urgenţă şi cu precădere, inclusiv in perioada vacanţelor judecătoreşti. Termenele de judecată acordate de instanţă nu vor putea fi mai mari de 15 zile, cu excepţia cazului cand părţile sunt de acord cu acordarea unui termen mai lung.
(2) In cadrul instanţelor judecătoreşti procesele funciare se vor soluţiona de către complete specializate.
Art. 3. – (1) Cu excepţia citării părţii pentru primul termen de judecată sau pentru primul termen ulterior repunerii cauzei pe rol, precum şi a comunicării hotărarilor judecătoreşti prin care se soluţionează procesul in curs, oricare dintre părţi poate indeplini, prin intermediul executorului judecătoresc, procedura de citare sau de comunicare a cererilor ori inscrisurilor către cealaltă parte.
(2) In acest caz, partea nu poate, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 118 alin. (3) din Codul de procedură civilă, să ceară amanarea judecării cauzei pentru pregătirea apărării sau pentru a lua la cunoştinţă de cererile ori inscrisurile comunicate, dacă dovada citării ori a comunicării făcute cu cel puţin 5 zile inainte de termenul de judecată este depusă la acel termen.
Art. 4. – (1) Pentru propunerea şi administrarea probelor vor fi aplicate următoarele reguli:
a) expertiza tehnică nu va fi incuviinţată decat dacă partea solicitantă depune in şedinţa publică respectivă obiectivele de expertiză solicitate;
b) proba cu martori nu va fi incuviinţată decat dacă partea depune la termenul la care admiterea probei urmează a fi pusă in discuţie numele şi adresa complete ale martorilor propuşi;
c) proba cu interogatoriu nu va fi incuviinţată decat dacă partea care propune această probă pune la dispoziţie la termenul la care se dezbate admisibilitatea acestei probe lista intrebărilor la care trebuie să răspundă cealaltă parte.
(2) Martorii nu vor fi citaţi in vederea audierii, prezentarea lor la termenul de judecată fiind in sarcina părţii care i-a propus.
(3) Raportul de expertiză tehnică va putea fi comunicat de către expert, concomitent cu depunerea la instanţă, şi direct părţilor in proces, cu respectarea termenelor procedurale.
(4) Nedepunerea raportului de expertiză, din culpa expertului tehnic, cu mai puţin de 7 zile inainte de termenul de judecată acordat in acest scop, atrage obligarea sa la plata unei amenzi civile, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, chiar dacă instanţa nu i-a pus in vedere anterior posibilitatea aplicării unei asemenea sancţiuni. In situaţia in care expertul dovedeşte că nedepunerea expertizei la termen nu se datorează culpei sale, acesta va fi exonerat de la plata amenzii, cu condiţia depunerii raportului la termenul de judecată stabilit. Dacă intarzierea depăşeşte termenul fixat de instanţă, expertul va putea fi obligat şi la plata unei amenzi cominatorii către stat de cel puţin 100.000 lei/zi de intarziere, incepand cu ziua următoare termenului de judecată.
(5) Expertizele extrajudiciare prezentate de către părţi in cadrul proceselor funciare au aceeaşi valoare probantă ca şi expertizele ordonate de către instanţa de judecată, cu condiţia ca acestea să fie efectuate de către experţi autorizaţi de către Ministerul Justiţiei.
Art. 5. – (1) Hotărarile pronunţate de instanţele judecătoreşti in procesele funciare in primă instanţă sunt supuse numai recursului. Hotărarile definitive şi irevocabile susceptibile de inscriere in cartea funciară sunt comunicate din oficiu de către instanţa de judecată birourilor de carte funciară.
(2) Prin derogare de la art. 264 din Codul de procedură civilă, motivarea hotărarilor pronunţate in cadrul proceselor funciare trebuie făcută in maxim 7 zile de la pronunţare.
(3) Punerea in executare a hotărarilor judecătoreşti pronunţate in procesele funciare este scutită de la plata taxelor de timbru şi a timbrului judiciar. Creditorul va achita pană la 20% din cheltuielile de executare silită, inclusiv onorariul executorului judecătoresc, urmand ca diferenţa să fie obţinută de executorul judecătoresc direct de la debitor, o dată cu avansul achitat.

TITLUL XIV
Dispoziţii tranzitorii

Articol unic. – Pană la data aprobării actelor normative de modificare a acestora, Normele metodologice emise in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Romania, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinand minorităţilor naţionale din Romania, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare, răman aplicabile, in măsura in care nu contravin prevederilor prezentei legi.

TITLUL XV
Modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii

Art. I. – Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 1. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii este independent şi se supune in activitatea sa numai legii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii răspund in faţa judecătorilor şi procurorilor pentru activitatea desfăşurată in exercitarea mandatului.”
2. Articolul 3 se abrogă.
3. La articolul 4, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“a) 9 judecători şi 5 procurori, aleşi in adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, care compun cele două secţii ale Consiliului, una pentru judecători şi una pentru procurori;
c) Preşedintele Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reprezentant al puterii judecătoreşti, ministrul justiţiei şi Procurorul General al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care sunt membri de drept ai Consiliului.”
4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 5. – Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii este alcătuită din:
a) 2 judecători de la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
b) 3 judecători de la curţile de apel;
c) 2 judecători de la tribunale;
d) 2 judecători de la judecătorii.”
5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 6. – Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii este alcătuită din:
a) 1 procuror de la Parchetul de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de la Parchetul Naţional Anticorupţie;
b) 1 procuror de la parchetele de pe langă curţile de apel;
c) 2 procurori de la parchetele de pe langă tribunale;
d) 1 procuror de la parchetele de pe langă judecătorii.”
6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 7. – (1) Judecătorii şi procurorii, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzuţi la art. 4 lit. a), sunt aleşi in adunările generale ale judecătorilor sau, după caz, ale procurorilor.
(2) Data la care au loc adunările generale ale judecătorilor şi ale procurorilor se stabileşte de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel puţin 90 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor acestuia şi se publică in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.”
7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 8. – (1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din randul judecătorilor şi procurorilor numiţi de Preşedintele Romaniei.
(2) Judecătorii şi procurorii işi pot susţine candidaturile depuse pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii in faţa colectivelor de judecători şi procurori. Candidaturile judecătorilor şi procurorilor pot fi susţinute de colectivele de judecători şi procurori, precum şi de asociaţiile profesionale ale acestora.
(3) Perioada in care pot fi depuse candidaturile se stabileşte de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Candidaturile se depun la colegiul de conducere al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la colegiul de conducere al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la colegiul de conducere al Parchetului Naţional Anticorupţie sau la colegiile de conducere ale curţilor de apel ori ale parchetelor de pe langă acestea, insoţite de:
a) curriculum vitae;
b) un proiect privind principalele obiective pe care le vor urmări judecătorii sau procurorii in cazul alegerii in Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi, după caz, documentele de susţinere a candidaturii;
c) o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii inainte de 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea;
d) o declaraţie autentică, pe proprie răspundere potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii;
e) o declaraţie de interese actualizată.
(5) Nu pot fi aleşi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii şi procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii inainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal, ce influenţează sau ar putea influenţa indeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege.
(6) Colegiile de conducere ale Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului Naţional Anticorupţie, ale curţilor de apel şi ale parchetelor de pe langă acestea verifică indeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(5) de către judecătorii şi procurorii care şi-au depus candidaturile.”
8. La articolul 9, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(2) Procurorii de la Parchetul de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorii de la Parchetul Naţional Anticorupţie aleg, in adunarea generală comună a procurorilor din aceste parchete, prin vot secret, direct şi personal, un membru pentru Consiliul Superior al Magistraturii dintre procurorii care şi-au depus candidatura. In cadrul adunării generale votează şi procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete.
(3) Sunt aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 2 judecători de la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un procuror de la Parchetul de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de la Parchetul Naţional Anticorupţie, care au obţinut majoritate de voturi in adunările generale.
(4) In cazul in care nici unul dintre candidaţi nu obţine majoritate de voturi, se organizează turul doi al alegerilor la care participă judecătorii şi procurorii clasaţi pe primele două locuri. Este ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii, candidatul care a obţinut numărul cel mai mare de voturi in turul doi al alegerilor.”
9. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 10. – (1) Colegiul de conducere al fiecărei curţi de apel şi al fiecărui parchet de pe langă acestea centralizează candidaturile depuse de judecătorii şi procurorii din circumscripţiile lor.
(2) Candidaturile se centralizează pe categorii de instanţe şi parchete şi se transmit instanţelor şi parchetelor din circumscripţia curţii de apel, insoţite de documentele prevăzute la art. 8 alin. (4).”
10. La articolul 11, alineatele (3), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(3) Sunt desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii şi procurorii care au obţinut majoritate de voturi in adunările generale prevăzute la alin. (1) şi (2). Dispoziţiile art. 9 alin. (4) se aplică in mod corespunzător.
(4) Judecătorii militari şi procurorii militari işi depun candidatura la Curtea Militară de Apel Bucureşti sau, după caz, la Parchetul Militar de pe langă Curtea de Apel Bucureşti. Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică in mod corespunzător. Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti şi tribunalele militare, precum şi parchetele de pe langă acestea desemnează cate un candidat care va fi inclus pe listele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) şi e), respectiv d) şi f).
(6) Listele prevăzute la alin. (5) şi documentele prevăzute la art. 8 alin. (4) se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.”
11. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 12. – (1) Listele judecătorilor şi ale procurorilor care au fost desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se transmit instanţelor sau, după caz, parchetelor, de către Consiliul Superior al Magistraturii, cu cel puţin 20 zile inainte de data stabilită pentru adunările generale, după cum urmează:
a) lista cuprinzand cei 16 candidaţi de la curţile de apel se transmite tuturor curţilor de apel;
b) lista cuprinzand cei 16 candidaţi de la parchetele de pe langă curţile de apel se transmite tuturor parchetelor de pe langă curţile de apel;
c) lista cuprinzand cei 16 candidaţi de la tribunale şi tribunalele specializate se transmite tuturor tribunalelor şi tribunalelor specializate;
d) lista cuprinzand cei 16 candidaţi de la parchetele de pe langă tribunale şi tribunale specializate se transmite tuturor parchetelor de pe langă tribunale şi tribunale specializate;
e) lista cuprinzand cei 16 candidaţi de la judecătorii se transmite tuturor judecătoriilor;
f) lista cuprinzand cei 16 candidaţi de la parchetele de pe langă judecătorii se transmite tuturor parchetelor de pe langă judecătorii.
(2) Listele prevăzute la alin. (1) şi documentele prevăzute la art. 8 alin. (4) se afişează la sediile instanţelor şi parchetelor.”
12. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art 13. – (1) Listele prevăzute la art. 12 alin. (1) şi documentele prevăzute la art. 8 alin (4) se transmit de către Consiliul Superior al Magistraturii instanţelor şi parchetelor, insoţite de buletine de vot.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii transmite fiecărei instanţe şi fiecărui parchet un număr de buletine de vot ştampilate egal cu numărul judecătorilor şi procurorilor din cadrul parchetului, cu un plus de 10%.”
13. La articolul 14, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(2) Judecătorii de la curţile de apel şi procurorii de la parchetele de pe langă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in adunările lor generale, prin vot secret, direct şi personal, 3 judecători de la curţile de apel şi un procuror de la parchetele de pe langă acestea.
(3) Judecătorii de la tribunale şi tribunalele specializate şi procurorii de la parchetele de pe langă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in adunările lor generale, prin vot secret, direct şi personal, 2 judecători de la tribunale şi tribunalele specializate şi 2 procurori de la parchetele de pe langă acestea.
(4) Judecătorii de la judecătorii şi procurorii de la parchetele de pe langă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in adunările lor generale, prin vot secret, direct şi personal, 2 judecători de la judecătorii şi un procuror de la parchetele de pe langă acestea.”
14. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) In procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, fiecare judecător şi procuror votează un număr de candidaţi egal cu numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, care reprezintă categoria de instanţe sau parchete la nivelul cărora judecătorul sau, după caz, procurorul işi desfăşoară activitatea.”
15. La articolul 15, se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
“(4) In cazul in care au fost votate mai puţine persoane decat cele prevăzute la alin. (3), votul este nul.
(5) La alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii nu pot participa judecătorii şi procurorii detaşaţi la alte autorităţi decat la instanţe sau parchete.”
16. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 16. – (1) Judecătorul sau procurorul care a prezidat adunarea generală, impreună cu doi judecători sau procurori desemnaţi inaintea votului de adunările generale:
a) asigură numărarea voturilor;
b) intocmeşte procesul-verbal cu privire la desfăşurarea alegerilor şi rezultatele votului şi il transmite Consiliului Superior al Magistraturii;
c) comunică numele judecătorilor sau al procurorilor desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii potrivit art. 11 alin. (5) ori, după caz, alcătuieşte şi transmite Consiliului Superior al Magistraturii lista cuprinzand candidaţii inscrişi in ordinea descrescătoare a voturilor obţinute in adunările generale prevăzute la art. 9 alin. (3) şi la art. 14 alin. (2)-(4).
(2) Pentru indeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), judecătorul sau procurorul care a prezidat adunarea generală este ajutat de 2 judecători sau, după caz, de 2 procurori, desemnaţi de adunările generale, dintre judecătorii sau procurorii care nu şi-au depus candidaturile.”
17. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Sunt aleşi ca membri al Consiliului Superior al Magistraturii:
a) 3 judecători de la curţile de apel, care au obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
b) 2 judecători de la tribunale şi tribunalele specializate, care au obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
c) 2 judecători de la judecătorii, care au obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
d) 1 procuror de la parchetele de pe langă curţile de apel, care a obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
e) 2 procurori de la parchetele de pe langă tribunale şi tribunalele specializate care au obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
f) 1 procuror de la parchetele de pe langă judecătorii, care au obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional.”
18. La articolul 18, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 18. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii verifică legalitatea procedurilor de alegere, din oficiu sau la sesizarea oricărui judecător sau procuror.
(2) Contestaţiile referitoare la legalitatea procedurilor de alegere pot fi depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, in termen de 15 zile de la data alegerilor.
(3) Contestaţiile se soluţionează de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 5 zile de la data sesizării. Soluţia motivată a contestaţiei se comunică persoanelor care au făcut sesizarea.”
19. La articolul 18, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) In vederea formulării sesizării, judecătorii şi procurorii au dreptul să verifice procesele-verbale cu privire la desfăşurarea alegerilor şi rezultatul acestora, precum şi buletinele de vot.”
20. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) Inainte de transmiterea listei către biroul permanent, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică şi comunică, in termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, dacă judecătorii şi procurorii aleşi au făcut parte din serviciile de informaţii inainte de 1990 sau au colaborat cu acestea.”
21. La articolul 20, alineatele (1)-(3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 20. – (1) In vederea alegerii celor doi reprezentanţi ai societăţii civile in Consiliul Superior al Magistraturii, organizaţiile profesionale ale juriştilor, consiliile profesionale ale facultăţilor de drept acreditate, asociaţiile şi fundaţiile care au ca obiectiv apărarea drepturilor omului, pot propune Biroului Permanent al Senatului cate un candidat.
(2) Pot fi aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanţi ai societăţii civile, care indeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt specialişti in domeniul dreptului, cu o vechime de cel puţin 7 ani in activitatea juridică;
b) se bucură de inaltă reputaţie profesională şi morală;
c) nu au făcut parte din serviciile de informaţii inainte de 1990, nu au colaborat cu acestea şi nu au un interes personal, care influenţează sau ar putea influenţa indeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege;
d) nu au calitatea de membru al unui partid politic şi nu au indeplinit in ultimii 5 ani funcţii de demnitate publică.
(3) Propunerile de candidaturi se depun la Biroul Permanent al Senatului, intre a 90-a zi şi a 60-a zi inainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, insoţite de hotărarea judecătorească sau, după caz, actul normativ de infiinţare, de actul constitutiv şi statutul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1), precum şi de cazierul fiscal al acestora.
(5) Candidaţii propuşi vor prezenta Senatului documentele prevăzute la art. 8 alin. (4), precum şi cazierul judiciar.
(6) Lista candidaţilor şi documentele prevăzute la art. 8 alin. (4) se afişează pe paginile de internet ale Senatului şi Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 5 zile de la expirarea perioadei de depunere a acestora.”
22. La articolul 21 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:
“(2) Dispoziţiile art. 19 alin. (11) se aplică in mod corespunzător.”
23. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) In şedinţa de constituire, prezidată de preşedintele Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sunt aleşi preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.”
24. La articolul 23 se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) In termen de 15 zile de la şedinţa de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru permanent, pe domenii de activitate.”
25. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii desfăşoară activitate permanentă.”
26. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu exercită activitatea de judecător sau procuror. Judecătorii şi procurorii aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii işi suspendă activitatea de judecător, respectiv de procuror referitoare la prezenţa judecătorilor in complete de judecată, respectiv efectuarea actelor de urmărite penală de către procurori. La incetarea mandatului, cei care au optat pentru suspendarea activităţii işi reiau activitatea de judecător sau procuror.”
27. La articolul 24 se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:
“(3) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii aflaţi in funcţie la data intrării in vigoare a prezentei legi pot opta pentru suspendarea activităţii de judecător sau procuror pentru perioada rămasă pană la terminarea mandatului. Opţiunea se exprimă in scris, la preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi.
(4) Funcţiile de conducere deţinute de judecătorii sau procurorii aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se suspendă de drept la data publicării hotărarii Senatului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii ce deţin o funcţie de conducere la instanţe ori parchete, la data intrării in vigoare a prezentei legi, pot opta pentru suspendarea din funcţia de conducere respectivă in condiţiile alin. (2).
(5) Perioada in care judecătorul sau procurorul este membru al Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime in aceste funcţii.”
28. La articolul 25, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 25. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii este condus de preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, aleşi dintre judecătorii şi procurorii prevăzuţi la art. 4 lit. a), care fac parte din secţii diferite, pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reinnoit.
(6) In caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de cel mult o lună de la constatarea vacanţei, va proceda la alegerea noului preşedinte, respectiv vicepreşedinte.”
29. La articolul 25 alineatul (3), litera g) se abrogă.
30. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Judecătorul sau procurorul care prezidează lucrările secţiei semnează hotărarile şi celelalte acte emise de aceasta.”
31. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 28. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii se intruneşte in plen şi in secţii, la convocarea preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a majorităţii membrilor plenului ori, după caz, ai secţiilor.
(2) Lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se desfăşoară in prezenţa a cel puţin 15 membri, iar lucrările secţiilor se desfăşoară in prezenţa majorităţii membrilor acestora.
(3) Hotărarile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi hotărarile secţiilor se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.”
32. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 29. – (1) Preşedintele Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie participă la lucrările secţiei pentru judecători, Procurorul General al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la lucrările secţiei pentru procurori, iar ministrul justiţiei, la lucrările ambelor secţii.
(2) Preşedintele Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu au drept de vot, in situaţiile in care secţiile indeplinesc rolul de instanţă de judecată in domeniul răspunderii disciplinare.”
33. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) Asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor pot participa la lucrările Plenului şi ale secţiilor, exprimand, atunci cand consideră necesar, un punct de vedere asupra problemelor ce se dezbat, la iniţiativa lor sau la solicitarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.”
34. La articolul 30, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Hotărarile Consiliului Superior al Magistraturii, in plen şi in secţii, se iau prin vot direct şi secret şi se motivează.”
35. La articolul 30, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (31)-(35), cu următorul cuprins:
“(31) Hotărarile Plenului privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor se redactează in cel mult 20 de zile şi se comunică de indată.
(32) Hotărarile prevăzute la alin. (31) se publică in Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii in termen de 10 zile de la redactare.
(33) Hotărarile prevăzute la alin. (31) pot fi atacate cu recurs, de orice persoană interesată, in termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(34) Recursul suspendă executarea hotărarii Consiliului Superior al Magistraturii.
(35) Hotărarea prin care se soluţionează recursul prevăzut la alin. (33) este irevocabilă.”
36. La articolul 30, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(4) Ordinea de zi se publică cu 3 zile inainte pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărarile Consiliului Superior al Magistraturii se publică in Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.”
37. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 31. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul şi obligaţia de a se sesiza şi din oficiu pentru a apăra judecătorii şi procurorii impotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apără reputaţia profesională a judecătorilor şi procurorilor.
(2) Judecătorul sau procurorul care consideră că independenţa, imparţialitatea sau reputaţia profesională ii sunt afectate in orice mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii care, după caz, poate dispune verificarea aspectelor semnalate, publicarea rezultatelor acesteia, poate sesiza organul competent să decidă asupra măsurilor care se impun sau poate dispune orice altă măsură corespunzătoare, potrivit legii.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii asigură respectarea legii şi a criteriilor de competenţă şi etică profesională in desfăşurarea carierei profesionale a judecătorilor şi procurorilor.
(4) Atribuţiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi ale secţiilor acestuia, referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor, se exercită cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările ulterioare şi ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare.”
38. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 34. – Consiliul Superior al Magistraturii intocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor.”
39. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 36. – Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor:
a) propune Preşedintelui Romaniei numirea in funcţie şi eliberarea din funcţie a judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor stagiari;
b) numeşte judecătorii stagiari şi procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
c) dispune promovarea judecătorilor şi a procurorilor;
d) eliberează din funcţie judecătorii stagiari şi procurorii stagiari;
e) propune Preşedintelui Romaniei conferirea de distincţii pentru judecători şi procurori, in condiţiile legii;
f) indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.”
40. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 37. – (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la admiterea in magistratură, evaluarea, formarea şi examenele judecătorilor şi procurorilor:
a) la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, stabileşte numărul anual de cursanţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, aprobă anual data şi locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, stabileşte tematica pentru concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi aprobă programul de formare profesională a auditorilor de justiţie, emite avize şi adoptă regulamente, in cazurile şi in condiţiile prevăzute de lege;

  b) numeşte comisia de admitere şi comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea in Institutul Naţional al Magistraturii, in condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare a examenului de admitere in Institutul Naţional al Magistraturii;
c) organizează şi validează, potrivit legii şi regulamentului, examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor şi aprobă programul de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi tematica activităţilor de formare profesională continuă, organizate de curţile de apel şi parchetele de pe langă acestea;
d) organizează şi validează, potrivit legii şi regulamentului, concursurile pentru numirea in funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor;
e) dispune organizarea concursurilor de promovare a judecătorilor şi procurorilor;
f) numeşte comisiile pentru evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, in condiţiile legii;
g) numeşte şi revocă directorul şi directorii adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, şi desemnează judecătorii şi procurorii care vor face parte din Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii;
h) la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, aprobă structura organizatorică, statele de funcţii şi statele de personal ale Institutului Naţional al Magistraturii;
i) numeşte directorul şi directorii adjuncţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri şi desemnează judecătorii şi procurorii membri in Consiliul de conducere al şcolii.
j) indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.
(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii soluţionează contestaţiile formulate de judecători şi procurori impotriva hotărarilor pronunţate de secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor date in materie disciplinară.”
41. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 38. – Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor şi a parchetelor:
a) convoacă adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, in condiţiile legii;
b) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanţe şi parchete;
c) elaborează propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice, şi emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instanţelor şi parchetelor;
d) indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.”
42. La articolul 39, alineatele (1), (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art 39. – (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, precum şi alte regulamente şi hotărari prevăzute in Legea nr. 303/2004 şi in Legea nr. 304/2004.
(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii asigură publicarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi a regulamentelor prevăzute la alin. (1) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
(6) Consiliul Superior al Magistraturii elaborează anual, un raport privind starea justiţiei şi un raport privind activitatea proprie, pe care le prezintă Camerelor reunite ale Parlamentului Romaniei pană la data de 15 februarie a anului următor şi le publică, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.”
43. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 41. – Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii au următoarele atribuţii referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor:
a) dispun delegarea judecătorilor şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, in condiţiile legii;
b) numesc in funcţii de conducere judecătorii şi procurorii, in condiţiile legii şi ale regulamentului;
c) examinează recomandările primite de la Colegiul de conducere al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind numirea in funcţie a judecătorilor in cadrul Curţii;
d) analizează indeplinirea condiţiilor legale de către judecătorii stagiari şi procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de către alţi jurişti care au fost admişi la concursul de intrare in magistratură, de către judecătorii şi procurorii inscrişi la concursul de promovare şi de către judecătorii şi procurorii propuşi pentru numirea in funcţii de conducere;
e) soluţionează contestaţiile impotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuală a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, constituite in condiţiile legii;
f) iau măsuri pentru soluţionarea sesizărilor primite de la justiţiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor;
g) propun Preşedintelui Romaniei numirea in funcţie şi revocarea din funcţie a preşedintelui, vicepreşedintelui şi preşedinţilor de secţii ai Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
h) avizează propunerea ministrului justiţiei de numire şi revocare a Procurorului General al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, a adjuncţilor acestora, a procurorilor şefi secţie din aceste parchete, precum şi a procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a adjunctului acestuia;
i) aprobă transferul judecătorilor şi procurorilor;
j) dispun suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor;
k) indeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.”
44. După articolul 41, se introduce un nou articol, articolul 411, cu următorul cuprins:
“Art. 411. – Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii au următoarele atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor:
a) aprobă infiinţarea şi desfiinţarea secţiilor curţilor de apel, ale instanţelor din circumscripţiile acestora, precum şi infiinţarea sediilor secundare ale instanţelor judecătoreşti şi circumscripţiilor acestora, in condiţiile legii;
b) aprobă propunerea Procurorului General al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie de infiinţare şi desfiinţare a secţiilor in cadrul parchetelor;
c) avizează proiectul de hotărare a Guvernului privind lista localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor;
d) stabilesc categoriile de procese sau de cereri care se soluţionează in municipiul Bucureşti numai de anumite instanţe, cu respectarea competenţei materiale prevăzute de lege;
e) la propunerea preşedinţilor curţilor de apel, stabilesc numărul vicepreşedinţilor curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate, precum şi judecătoriile la care funcţionează un vicepreşedinte;
f) la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, după caz, aprobă numărul adjuncţilor procurorilor generali ai parchetelor de pe langă curţile de apel şi ai prim-procurorilor parchetelor de pe langă tribunale, precum şi parchetele de pe langă judecătorii, unde prim-procurorii sunt ajutaţi de adjuncţi;
g) indeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.”
45. La articolul 42, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) privind percheziţia şi reţinerea nu se aplică in caz de infracţiune flagrantă.”
46. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 44. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii indeplineşte, prin secţiile sale, rolul de instanţă de judecată in domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor, pentru faptele prevăzute in Legea nr. 303/2004.”
47. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 45. – (1) Acţiunea disciplinară se exercită de comisiile de disciplină ale Consiliului Superior al Magistraturii, formate din un membru al secţiei pentru judecători şi 2 inspectori ai serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători şi, respectiv un membru al secţiei pentru procurori şi 2 inspectori ai serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori.
(2) Secţia pentru judecători şi secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii numesc, in fiecare an, membrii comisiilor prevăzute la alin. (1). In comisiile de disciplină nu pot fi numiţi doi ani consecutiv aceiaşi membri.
(3) Membrii de drept, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu pot fi numiţi in comisiile de disciplină.
(4) Comisiile de disciplină pot fi sesizate in legătură cu abaterile disciplinare ale judecătorilor şi procurorilor, de orice persoană interesată sau se pot sesiza din oficiu.
(5) Orice sesizare privind activitatea necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor greşit indreptată la instanţe sau parchete va fi inaintată comisiilor de disciplină in termen de 5 zile de la inregistrare.”
48. La articolul 46, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(2) Cercetarea prealabilă se efectuează de inspectorii din cadrul serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători, respectiv din cadrul serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori.
(3) In cadrul cercetării prealabile se stabilesc faptele şi urmările acestora, imprejurările in care au fost săvarşite, precum şi orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenţei sau inexistenţei vinovăţiei. Ascultarea celui in cauză şi verificarea apărărilor judecătorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecătorului sau procurorului cercetat de a face declaraţii sau de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal şi nu impiedică incheierea cercetării. Judecătorul sau procurorul cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să solicite probe in apărare.”
49. La articolul 46, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31), (32) şi (33), cu următorul cuprins:
“(31) Rezultatul cercetării prealabile se inaintează comisiei de disciplină in termen de 60 de zile de la inregistrarea sesizării la Consiliul Superior al Magistraturii, iar in următoarele 20 de zile comisia de disciplină sesizează secţia corespunzătoare in vederea soluţionării acţiunii disciplinare.
(32) In cazul in care, inainte de sesizarea secţiei, comisia de disciplină constată că sunt necesare verificări suplimentare, desemnează un inspector din cadrul serviciului corespunzător al Inspecţiei judiciare, in vederea completării cercetării prealabile. Rezultatul verificărilor suplimentare este inaintat in cel mult 30 de zile comisiei de disciplină. In acest caz, termenul de 20 de zile prevăzut la alin. (1) curge de la primirea rezultatului verificărilor suplimentare.
(33) In cazul in care comisia de disciplină consideră că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică, dispune clasarea.”
50. La articolul 46, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(5) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată in termen de cel mult un an de la data săvarşirii abaterii.”
51. Articolul 47 se abrogă.
52. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art 48. – (1) In procedura disciplinară in faţa secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecătorului sau procurorului impotriva căruia se exercită acţiunea disciplinară este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător sau procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat.
(2) Judecătorul sau procurorul şi, după caz, reprezentantul sau avocatul său au dreptul să ia cunoştinţă de toate actele dosarului şi pot solicita administrarea de probe in apărare.
(3) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul in care constată că sesizarea este intemeiată, aplică una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de lege, in raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvarşite de judecător sau procuror şi cu circumstanţele personale ale acestuia.”
53. La articolul 49, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“c) motivele pentru care au fost inlăturate apărările formulate de judecător sau procuror;”
54. La articolul 50, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 50. – (1) Hotărarile secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară se redactează, obligatoriu, in termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare şi se comunică de indată, in scris, judecătorului sau procurorului. Comunicarea hotărarilor este asigurată de Secretariatul General al Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Impotriva hotărarilor prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Competenţa soluţionării recursului aparţine Completului de 9 judecători al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Din Completul de 9 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii şi judecătorul sancţionat disciplinar.”
55. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 52. – (1) Durata mandatului membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani, fără posibilitatea reinvestirii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au calitatea de demnitar.
(2) Calitatea de reprezentant al societăţii civile ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii este incompatibilă cu calitatea de parlamentar, ales local, funcţionar public, judecător sau procuror in activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecătoresc in exerciţiu.
(3) Dispoziţiile art. 61 şi 62 din Legea nr. 303/2004 se aplică şi membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii incetează, după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcţie, nerezolvarea stării de incompatibilitate in termen de 15 zile de la data alegerii ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, nerespectarea dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 303/2004, imposibilitatea exercitării atribuţiilor pe o perioadă mai mare de trei luni, precum şi prin deces.
(5) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se suspendă de drept, pentru motivele prevăzute de art. 60 din Legea nr. 303/2004.”
56. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 53. – (1) Revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se propune de preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului, ori de o treime din membri, in situaţia in care persoana in cauză nu mai indeplineşte condiţiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau in cazul aplicării oricărei sancţiuni disciplinare.
(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la sesizarea formulată potrivit alin. (1), poate dispune revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Revocarea din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte se propune de o treime din numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Dispoziţiile alin. (2) se aplică in mod corespunzător.
(4) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt revocaţi şi la cererea majorităţii adunărilor generale de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor incredinţate prin alegerea ca membru al Consiliului. In cadrul adunărilor generale, decizia se ia cu votul a 2/3 din numărul judecătorilor sau procurorilor.
(5) In cazul adunării generale comune a Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Parchetului Naţional Anticorupţie decizia de revocare a reprezentantului acestor parchete se ia cu votul majorităţii procurorilor. In cadrul adunării generale votează şi procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete.
(6) Decizia de revocare a reprezentantului Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se ia cu votul majorităţii judecătorilor din adunarea generală.
(7) Procedura de revocare poate fi declanşată de orice adunare generală de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cărui revocare se cere, precum şi de organizaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor.
(8) Centralizarea rezultatelor votului se realizează de adunarea generală care a iniţiat procedura sau de prima adunare generală sesizată de organizaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor.
(9) In termen de 15 zile de la inregistrarea sesizării semnate şi motivate de reprezentanţii adunărilor generale prevăzute la alin. (4), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dispune revocarea din funcţie a membrului ales. Dispoziţiile art. 54 alin. (2) se aplică in mod corespunzător.”
57. După articolul 53, se introduc două articole noi, articolele 531 şi 532, cu următorul cuprins:
“Art. 531. – (1) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii răspund civil, disciplinar şi penal, in condiţiile legii.
(2) Orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instanţelor ori ai parchetelor, in legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a unui membru ales al acestuia, incălcarea obligaţiilor profesionale ori săvarşirea de către acesta a unor abateri disciplinare.
(3) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii indeplinesc rolul de instanţe de judecată in domeniul răspunderii disciplinare a membrilor aleşi ai Consiliului pentru faptele prevăzute de art. 97 din Legea nr. 303/2004.
Art. 532. – (1) In vederea exercitării acţiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării prealabile, care se dispune de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Cercetarea prealabilă se efectuează de inspectorii din cadrul inspecţiei judiciare care funcţionează pe langă Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) In cadrul cercetării prealabile se stabilesc faptele şi urmările acestora, imprejurările in care au fost săvarşite, precum şi orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenţei sau inexistenţei vinovăţiei. Ascultarea celui in cauză şi verificarea apărărilor acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a face declaraţii sau de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal şi nu impiedică incheierea cercetării. Membrul Consiliului Superior al Magistraturii care este cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să solicite probe in apărare.
(4) Inspectorul desemnat inaintează, in cel mult 60 de zile, comisiei de disciplină constituite potrivit art. 45 rezultatul cercetării prealabile. Comisia de disciplină sesizează secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii in vederea soluţionării acţiunii disciplinare.
(5) In cazul in care, inainte de sesizarea secţiei, comisia de disciplină constată că sunt necesare verificări suplimentare, desemnează un inspector din cadrul serviciului corespunzător al Inspecţiei judiciare, in vederea completării cercetării prealabile.
(6) In cazul in care comisia de disciplină consideră că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică, dispune clasarea.
(7) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii faţă de care se exercită acţiunea disciplinară nu participă in calitate de membru ales la lucrările Plenului in care se judecă acţiunea disciplinară.
(8) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată in termen de cel mult un an de la data săvarşirii abaterii.
(9) Dispoziţiile art. 48-50 se aplică in mod corespunzător.”
58. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 54. – (1) In cazul incetării calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii inainte de expirarea mandatului, pentru locul rămas vacant se organizează noi alegeri, potrivit procedurii prevăzută de lege.
(2) Pană la alegerea unui nou membru, interimatul va fi asigurat de judecătorul sau procurorul care a obţinut numărul următor de voturi in cadrul alegerilor desfăşurate potrivit art. 9 alin. (3) sau art. 14 ori, după caz, art. 20.”
59. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 55. – (1) Pe perioada mandatului, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizaţie lunară egală cu cea a preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care desfăşoară activitate permanentă, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (1), primesc lunar, pentru activitatea desfăşurată, o indemnizaţie lunară egală cu cea a unui preşedinte de secţie al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(3) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (1) şi (2), primesc lunar, pentru activitatea desfăşurată, indemnizaţia prevăzută in anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare.”
60. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 56. – Din Consiliul Superior al Magistraturii nu pot face parte, in timpul aceluiaşi mandat, soţi sau rude ori afini pană la gradul IV inclusiv.”
61. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 59. – (1) Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este condus de un secretar general.
(2) Secretarul general este numit şi revocat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecătorii şi procurorii care au cel puţin 8 ani vechime in magistratură.
(3) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii poate fi ajutat de un secretar general adjunct, specialist in management, resurse umane sau in domeniul financiar.
(4) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii primeşte o indemnizaţie lunară egală cu cea a secretarului general din Ministerul Justiţiei prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare, iar adjunctul acestuia, o indemnizaţie lunară egală cu cea a unui secretar general adjunct din Ministerul Justiţiei, prevăzută de acelaşi act normativ.”
62. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 60. – (1) Pe langă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii funcţionează Inspecţia judiciară, condusă de un inspector şef.
(2) In cadrul Inspecţiei judiciare funcţionează un serviciu de inspecţie judiciară pentru judecători şi un serviciu de inspecţie judiciară pentru procurori.
(3) Inspectorii din cadrul Inspecţiei judiciare sunt numiţi de Plen, prin concurs sau examen, dintre persoanele care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (2) şi au avut calificativul foarte bine la ultima evaluare. Funcţia de inspector poate fi ocupată şi de judecători sau procurori detaşaţi.
(4) Inspectorii pot solicita preşedinţilor instanţelor judecătoreşti şi conducătorilor parchetelor din circumscripţia altei curţi de apel decat cea in care se află instanţa sau parchetul unde se efectuează o verificare, să desemneze judecători sau procurori, prin rotaţie, care să efectueze anumite acte dintre cele date in competenţa Inspecţiei judiciare.
(5) Atribuţiile Inspecţiei judiciare, structura, numărul şi salarizarea inspectorilor se stabilesc de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in limitele bugetului.”
63. Articolele 65-67 abrogă.
Art. II. – (1) In cazul incetării mandatului unuia dintre judecătorii aleşi in actualul Consiliu Superior al Magistraturii ca reprezentant al curţilor de apel, se organizează alegeri pentru desemnarea celui de-al doilea reprezentant al judecătoriilor, potrivit prezentei legi.
(2) In cazul incetării mandatului reprezentantului Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau reprezentantului Parchetului Naţional Anticorupţie in actualul Consiliul Superior al Magistraturii, se organizează alegeri pentru desemnarea celui de-al doilea reprezentant al parchetelor de pe langă tribunale, potrivit prezentei legi.
(3) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi Consiliul Superior al Magistraturii numeşte secretarul general adjunct, in condiţiile prevăzute de articolul 59.
Art. III. – In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii işi va modifica Regulamentul de organizare şi funcţionare şi va actualiza Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, care se publică in Monitorul Oficial.
Art. IV. – Comisiile de disciplină vor fi numite in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. V. – La data intrării in vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art. VI. – Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o nouă numerotare.TITLUL XVI
Modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004
privind organizarea judiciară

Art. I. – Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 2. – (1) Justiţia se infăptuieşte in numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi.”
2. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:
“d1) instanţe militare;”
3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 8. – Asistenţa judiciară internaţională se solicită sau se acordă in condiţiile prevăzute de lege, de tratatele internaţionale la care Romania este parte sau, după caz, pe bază de reciprocitate.”
4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 9. – Plenul Consiliului Superior al Magistraturii funcţionează ca instanţă de judecată pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de judecători şi procurori impotriva hotărarilor pronunţate de secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor date in materie disciplinară.”
5. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:
“Art. 101. – Activitatea de judecată se desfăşoară cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor şi continuităţii, cu excepţia situaţiilor in care judecătorul nu poate participa la judecată din motive obiective.”
6. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:
“Art. 111. – (1) Şedinţele de judecată se inregistrează prin mijloace tehnice video sau audio, ori se consemnează prin stenografiere. Inregistrările sau stenogramele se transcriu de indată.
(2) Grefierul sau specialistul in stenografie consemnează toate afirmaţiile, intrebările şi susţinerile celor prezenţi, inclusiv ale preşedintelui completului de judecată.
(3) La cerere, părţile pot primi o copie a transcrierii inregistrărilor, stenogramelor sau notelor grefierului.”
7. La articolul 12, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(6) Dezbaterile purtate de părţi in limba maternă se inregistrează, consemnandu-se in limba romană. Obiecţiunile formulate de cei interesaţi cu privire la traduceri şi consemnarea acestora se rezolvă de instanţa de judecată pană la incheierea dezbaterilor din acel dosar consemnandu-se in incheierea de şedinţă.”
8. La articolului 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Preşedintele, vicepreşedintele şi 9 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani in adunarea generală a judecătorilor, cu reprezentarea fiecărei secţii, constituie colegiul de conducere al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cand se dezbat probleme economico-financiare şi administrative, la şedinţele colegiului de conducere participă managerul economic al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care are vot consultativ. La şedinţele colegiilor de conducere pot participa şi preşedinţii de secţii.”
9. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“b) analizează candidaturile depuse pentru funcţia de judecător la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţiei şi prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul consultativ asupra promovării in funcţia de judecător la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie;”
10. La articolul 27 alineatul (1), litera e) se abrogă.
11. La articolul 30 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:
“(2) Completul de 9 judecători se constituie, de regulă, din judecători specializaţi, in funcţie de natura cauzei.”
12. La articolul 33, alineatul (2) se abrogă.
13. La articolul 33, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) In cadrul curţilor de apel funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi, in raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii.”
14. La articolul 34, alineatul (2) se abrogă.
15. La articolul 34, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(4) In cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi, in raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii.”
16. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 35. – (1) In domeniile prevăzute de art. 34 alin. (4) se pot infiinţa tribunale specializate.
(2) Tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate juridică, care pot funcţiona la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti şi au, de regulă, sediul in municipiul reşedinţă de judeţ.
(3) Tribunalele specializate preiau cauzele de competenţa tribunalului in domeniile in care se infiinţează.”
17. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 37. – (1) In raport cu natura şi numărul cauzelor, in cadrul judecătoriilor se pot infiinţa secţii sau complete specializate.
(2) In cadrul judecătoriilor se vor organiza secţii sau complete specializate pentru minori şi familie.”
18. După articolul 37, se introduce un articol nou, articolul 371, cu următorul cuprins:
“Art. 371. – (1) Completele şi secţiile specializate pentru minori şi familie, precum şi tribunalele specializate pentru minori şi familie judecă atat infracţiunile săvarşite de minori, cat şi infracţiunile săvarşite asupra minorilor.
(2) Cand in aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi, unii minori şi alţii majori şi nu este posibilă disjungerea, competenţa aparţine tribunalului specializat pentru minori şi familie.
(3) Dispoziţiile Codului de procedură penală se aplică in mod corespunzător.”
19. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 38. – (1) Secţiile şi completele specializate ale curţilor de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acestora se infiinţează la propunerea colegiilor de conducere ale fiecărei instanţe, prin hotărare a Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Componenţa secţiilor şi completelor specializate se stabileşte de colegiul de conducere al instanţei, in raport cu volumul de activitate, ţinandu-se seama de specializarea judecătorului.
(3) In mod excepţional, in situaţia in care in cadrul unei secţii nu se poate constitui un complet de judecată, colegiul de conducere al instanţei poate dispune participarea unor judecători de la alte secţii.”
20. Secţiunea a 2-a – “Competenţa instanţelor judecătoreşti” a Capitolului II din Titlul II se abrogă.
21. La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 46. – (1) Fiecare instanţă judecătorească este condusă de un preşedinte care exercită atribuţiile manageriale in scopul organizării eficiente a activităţii acesteia.”
22. La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Verificările efectuate personal de preşedinţi sau vicepreşedinţi sau prin judecători anume desemnaţi trebuie să respecte principiile independenţei judecătorilor şi supunerii lor numai legii, precum şi autoritatea de lucru judecat.”
23. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 52. – (1) In cadrul fiecărei instanţe judecătoreşti funcţionează un colegiu de conducere, care hotărăşte cu privire la problemele generale de conducere ale instanţei şi indeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 38.
(2) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un număr impar de membri şi au următoarea componenţă;
a) la curţile de apel şi tribunale: preşedintele şi 6 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani in adunarea generală a judecătorilor;
b) la tribunale specializate şi judecătorii: preşedintele şi 2 sau 4 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani in adunarea generală a judecătorilor.
(3) Hotărarile colegiului de conducere se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi.
(4) La şedinţele colegiilor de conducere pot participa şi preşedinţii de secţii.
(5) La curţile de apel şi tribunale, cand colegiul de conducere dezbate probleme economico-financiare sau administrative, la şedinţele acestuia participă şi managerul economic al instanţei, cu vot consultativ.
(6) In funcţie de problemele supuse dezbaterii, la şedinţele colegiilor de conducere ale curţilor de apel, ale tribunalelor şi tribunalelor specializate pot fi invitaţi şi judecători de la alte instanţe, care nu au drept de vot.
(7) Membrii aleşi ai colegiilor de conducere pot fi revocaţi de adunările generale in cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor prevăzute de lege.”
24. La articolul 53, se introduc două alineate noi, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
“(3) Adunările generale ale judecătorilor se convoacă şi la solicitarea unei treimi din numărul judecătorilor care fac parte din aceasta.
(4) Adunările generale ale judecătorilor se pot convoca şi de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau colegiul de conducere al instanţei.”
25. La articolul 54, după litera e) se introduc două litere noi, literele e1) şi e2), cu următorul cuprins:
“e1) aleg şi revocă membrii colegiilor de conducere;
e2) iniţiază procedura de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, in condiţiile prevăzute de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;”
26. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 55. – (1) Colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de judecată la inceputul anului, urmărind asigurarea continuităţii completului. Schimbarea membrilor completelor se face in mod excepţional, pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.
(2) Completul de judecată este prezidat, prin rotaţie, de unul dintre membrii acestuia.”
27. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 57. – (1) Cauzele date, potrivit legii, in competenţa de primă instanţă a judecătoriei, tribunalului şi curţii de apel se judecă in complet format dintr-un judecător, cu excepţia cauzelor privind conflictele de muncă şi de asigurări sociale.
(2) Apelurile se judecă in complet format din 2 judecători, iar recursurile, in complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor in care legea prevede altfel.
(3) In cazul completului format din 2 judecători, dacă aceştia nu ajung la un acord asupra hotărarii ce urmează a se pronunţa, procesul se judecă din nou in complet de divergenţă, in condiţiile legii.
(4) Completul de divergenţă se constituie prin includerea, in completul de judecată, a preşedintelui sau a vicepreşedintelui instanţei, a preşedintelui de secţie ori a judecătorului din planificarea de permanenţă.”
28. După Capitolul II al Titlului II se introduce un capitol nou, Capitolul III – “Instanţele militare”, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL III
Instanţele militare

Art. 581. – (1) Instanţele militare sunt:
a) Tribunalele militare;
b) Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti;
c) Curtea Militară de Apel Bucureşti.
(2) Circumscripţiile instanţelor militare sunt prevăzute in anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege.
(3) Instanţele militare au, fiecare, statut de unitate militară, cu indicativ propriu.
Art. 582. – (1) Instanţele militare judecă la sediul acestora. Pentru motive temeinice, instanţa poate dispune ca judecata să se desfăşoare in alt loc.
(2) Instanţele militare pot judeca şi pe teritoriul altor state, militari romani, membri ai unei forţe multinaţionale, in condiţiile in care, potrivit unei convenţii internaţionale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitată jurisdicţia romană.
Art. 583. – (1) La şedinţele de judecată, judecătorii şi procurorii militari sunt obligaţi să poarte uniforma militară.
(2) Cand inculpatul este militar activ, preşedintele completului de judecată, precum şi procurorul care participă la judecarea cauzei trebuie să facă parte cel puţin din aceeaşi categorie de grade.
(3) Cand gradul procurorului nu face parte din aceeaşi categorie cu gradul invinuitului sau inculpatului, acesta va fi asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunzătoare, numit de conducătorul parchetului la care este inregistrată cauza.
Art. 584. – (1) In municipiile Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara funcţionează tribunale militare.
(2) Tribunalele militare judecă procesele şi cererile date prin lege in competenţa lor.
(3) Tribunalul militar este condus de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte. Dispoziţiile art. 52-54 se aplică in mod corespunzător, colegiile de conducere fiind formate din preşedinte şi doi judecători.
Art. 585. – (1) In municipiul Bucureşti funcţionează Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti.
(2) Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti este condus de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte. Dispoziţiile art. 52-54 se aplică in mod corespunzător, colegiul de conducere fiind format din preşedinte şi doi judecători.
(3) Preşedintele Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti este ordonator terţiar de credite.
Art. 586. – (1) Curtea Militară de Apel funcţionează in municipiul Bucureşti, ca instanţă unică, cu personalitate juridică, fiind condusă de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte. Dispoziţiile art. 52-54 se aplică in mod corespunzător, colegiul de conducere fiind format din preşedinte şi doi judecători.
(2) Preşedintele Curţii Militare de Apel Bucureşti este ordonator secundar de credite.”
29. La articolul 59, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 59. – (1) Ministerul Public işi exercită atribuţiile in temeiul legii şi este condus de procurorul general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.”
30. La articolul 60, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:
“i1) verifică respectarea legii la locurile de deţinere preventivă;”
31. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) In soluţiile dispuse, procurorul este independent, in condiţiile prevăzute de lege. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, in cadrul procedurii de verificare a conduitei judecătorilor şi procurorilor, intervenţia procurorului ierarhic superior, in orice formă, in efectuarea urmăririi penale sau in adoptarea soluţiei.”
32. La articolul 61, după alineatul (2) se introduc două alineate noi, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
“(3) Soluţiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către procurorul ierarhic superior, cand sunt apreciate ca fiind nelegale. Măsura infirmării este supusă controlului instanţei competente să judece cauza in fond, la cererea procurorului care a adoptat soluţia.
(4) Lucrările repartizate pot fi trecute altui procuror numai in cazul suspendării sau al incetării calităţii acestuia, potrivit legii, ori, in absenţa sa, dacă există cauze obiective care justifică urgenţa şi care impiedică rechemarea sa. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, in cadrul procedurii de verificare a conduitei judecătorilor şi procurorilor măsura dispusă de procurorul ierarhic superior.”
33. La articolul 62, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Controlul exercitat de procurorul general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie sau de procurorul general al parchetului de pe langă curtea de apel asupra procurorilor din subordine se poate realiza direct sau prin procurori anume desemnaţi.”
34. La articolul 63, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Serviciile şi organele specializate in culegerea, prelucrarea şi arhivarea informaţiilor au obligaţia de a pune, de indată, la dispoziţia parchetului competent, la sediul acestuia, toate datele şi toate informaţiile, neprelucrate, deţinute in legătură cu săvarşirea infracţiunilor.”
35. La articolul 64, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Procurorul este liber să prezinte in instanţă concluziile pe care le consideră intemeiate, potrivit legii, ţinand seama de probele administrate in cauză. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii intervenţia procurorului ierarhic superior, pentru influenţarea in orice formă a concluziilor.”
36. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 66. – (1) Ministrul justiţiei, cand consideră necesar, din proprie iniţiativă sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercită controlul asupra procurorilor, prin procurori anume desemnaţi de procurorul general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, de procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie, ori de ministrul justiţiei.
(2) Controlul constă in verificarea eficienţei manageriale, a modului in care procurorii işi indeplinesc atribuţiile de serviciu şi in care se desfăşoară raporturile de serviciu cu justiţiabilii şi cu celelalte persoane implicate in lucrările de competenţa parchetelor. Controlul nu poate viza măsurile dispuse de procuror in cursul urmăririi penale şi soluţiile adoptate.
(3) Ministrul justiţiei poate să ceară procurorului general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie informări asupra activităţii parchetelor şi să dea indrumări scrise cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea şi combaterea eficientă a criminalităţii.”
37. La articolul 67, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Parchetul de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie este condus de procurorul general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ajutat de un prim-adjunct şi un adjunct.”
38. La articolul 67, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu următorul cuprins:
“(21) In activitatea sa, procurorul general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie este ajutat de 3 consilieri.”
39. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 69. – Procurorul general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie exercită, direct sau prin procurori anume desemnaţi, controlul asupra tuturor parchetelor.”
40. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 72. – (1) Parchetul de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie are in structură secţii conduse de procurori şefi, care pot fi ajutaţi de adjuncţi. in cadrul secţiilor pot funcţiona servicii şi birouri conduse de procurori şefi.
(2) In cadrul Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, ca structură specializată in combaterea criminalităţii organizate şi terorismului.
(3) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se incadrează cu procurori numiţi prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, in limita posturilor prevăzute in statul de funcţii, aprobat potrivit legii.
(4) Pentru a fi numiţi in cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism procurorii trebuie să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, o vechime de cel puţin 6 ani in funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi admişi in urma interviului organizat de comisia constituită in acest scop.
(5) La interviu poate participa orice procuror care indeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4).
(6) Interviul constă in verificarea pregătirii profesionale, a capacităţii de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, rezistenţei la stres, precum şi altor calităţi specifice.
(7) La evaluarea candidaţilor, vor fi avute in vedere şi activitatea desfăşurată de procurori, cunoaşterea unei limbi străine şi cunoştinţele de operare pe calculator.
(8) Comisia prevăzută la alin. (4) este numită prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi este formată din 3 procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Din comisie pot face parte şi specialişti in psihologie, resurse umane şi alte domenii.
(9) Procurorul general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie evaluează, anual, rezultatele obţinute de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
(10) Procurorii numiţi in cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pot fi revocaţi prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei sau in cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare.
(11) La data incetării activităţii in cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul să funcţioneze potrivit legii.
(12) Atribuţiile, competenţa, structura, organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt stabilite prin lege specială.
(13) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 303/2004 se aplică in mod corespunzător.”
41. La articolul 74, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(2) Colegiul de conducere al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie este constituit din procurorul general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul, şi 5 procurori aleşi in adunarea generală a procurorilor.
(3) Dispoziţiile art. 52 alin. (3)-(7) se aplică in mod corespunzător.”
42. După articolul 75, se introduce un articol nou, articolul 751, cu următorul cuprins:
“Art. 751. – Parchetul de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie elaborează anual un raport privind activitatea desfăşurată, pe care il prezintă Consiliului Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai tarziu de luna februarie a anului următor. Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.”
43. La articolul 76, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 76. – (1) Parchetul Naţional Anticorupţie este specializat in combaterea infracţiunilor de corupţie, potrivit legii, işi exercită atribuţiile pe intreg teritoriul Romaniei, şi funcţionează pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.”
44. La articolul 77, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 77. – (1) Parchetul Naţional Anticorupţie işi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic.”
45. La articolul 78, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 78. – (1) Parchetul Naţional Anticorupţie este condus de un procuror general, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ajutat de 2 adjuncţi, asimilaţi adjunctului procurorului general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(2) In activitatea sa, procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie este ajutat de 2 consilieri, asimilaţi consilierilor procurorului general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.”
46. La articolul 79, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(2) Colegiul de conducere al Parchetului Naţional Anticorupţie este constituit din procurorul general, unul dintre adjuncţii acestuia şi 5 procurori aleşi in adunarea generală a procurorilor.
(3) Dispoziţiile art. 52 alin. (3)-(7) se aplică in mod corespunzător.”
47. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 83. – (1) Parchetul Naţional Anticorupţie se incadrează cu procurori numiţi prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu avizul Consiliul Superior al Magistraturii, in limita posturilor prevăzute in statul de funcţii, aprobat potrivit legii.
(2) Pentru a fi numiţi in cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, procurorii trebuie să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, o vechime de cel puţin 6 ani in funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi admişi in urma unui interviu organizat de comisia constituită in acest scop.
(3) La interviu poate participa orice procuror care indeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2).
(4) Interviul constă in verificarea pregătirii profesionale, a capacităţii de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, rezistenţei la stres, precum şi altor calităţi specifice.
(5) La evaluarea candidaţilor, vor fi avute in vedere şi activitatea desfăşurată de procurori, cunoaşterea unei limbi străine şi cunoştinţele de operare pe calculator.
(6) Comisia prevăzută la alin. (2) este numită prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie şi este formată din 3 procurori de la Parchetul Naţional Anticorupţie. Din comisie pot face parte şi specialişti in psihologie, resurse umane şi alte domenii.
(7) Procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie evaluează, anual, rezultatele obţinute de procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie.
(8) Procurorii numiţi in cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie pot fi revocaţi prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei sau in cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare.
(9) La data incetării activităţii in cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul să funcţioneze potrivit legii.
(10) Atribuţiile, competenţa, structura, organizarea şi funcţionarea Parchetului Naţional Anticorupţie sunt stabilite prin lege specială.
(11) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică in mod corespunzător.”
48. După articolul 83, se introduce un articol nou, articolul 831, cu următorul cuprins:
“Art. 831. – Parchetul Naţional Anticorupţie elaborează anual un raport privind activitatea desfăşurată, pe care il prezintă Consiliului Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai tarziu de luna februarie a anului următor. Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului Naţional Anticorupţie.”
49. La articolul 90, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Conducătorul fiecărui parchet repartizează procurorii pe secţii, servicii şi birouri, in funcţie de pregătirea, specializarea şi aptitudinile acestora.”
50. La articolul 90, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) Conducătorul fiecărui parchet repartizează dosarele procurorilor, ţinand cont de specializarea acestora.”
51. La articolul 91, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Dispoziţiile art. 52 alin. (2)-(7) se aplică in mod corespunzător.”
52. După articolul 92 se introduce o secţiune nouă, Secţiunea a 4-a “Organizarea parchetelor militare”, cu următorul cuprins:

“Secţiunea a 4-a
Organizarea parchetelor militare

Art. 921. – (1) Pe langă fiecare instanţă militară funcţionează un parchet militar. Pe langă Curtea Militară de Apel Bucureşti funcţionează Parchetul Militar de pe langă Curtea de Apel Bucureşti, pe langă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti funcţionează Parchetul Militar de pe langă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, iar pe langă tribunalele militare funcţionează parchetele de pe langă tribunalele militare.
(2) Circumscripţiile parchetelor militare sunt prevăzute in anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege.
(3) Parchetele militare prevăzute la alin. (1) au, fiecare, statut de unitate militară, cu indicativ propriu.
Art. 922. – (1) Parchetele militare sunt conduse de un prim-procuror militar ajutat de un prim-procuror militar adjunct.
(2) Parchetul Militar de pe langă Curtea de Apel Bucureşti este condus de un procuror general militar, ajutat de un procuror general militar adjunct.
Art. 923. – (1) Parchetele militare exercită prin procurorii militari atribuţiile prevăzute la art. 60, care se aplică in mod corespunzător.
(2) Parchetele militare efectuează urmărirea penală in cauzele privind fapte penale comise de militari romani dislocaţi pe teritoriul altor state, in cadrul unor forţe multinaţionale, in condiţiile in care, potrivit unei convenţii internaţionale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitată jurisdicţia romană. Procurorii militari participă la şedinţele de judecată ce se desfăşoară potrivit art. 582.
(3) Parchetele militare dispun de organe de cercetare specială puse in serviciul lor şi faţă de care exercită atribuţiile prevăzute la art. 60 lit. b).
(4) Dispoziţiile art. 91 şi 92 se aplică in mod corespunzător.
Art. 924. – (1) Cand inculpatul este militar activ, procurorul militar care efectuează urmărirea penală trebuie să facă parte cel puţin din aceeaşi categorie de grade.
(2) Cand gradul procurorului nu face parte din aceeaşi categorie cu gradul invinuitului sau inculpatului, acesta va fi asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunzătoare, numit de conducătorul parchetului la care este inregistrată cauza.
Art. 925. – (1) In cadrul Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetului Naţional Anticorupţie funcţionează secţii sau servicii de combatere a infracţiunilor săvarşite de militari care au, fiecare, statut de unitate militară, cu indicativ propriu.
(2) Pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, precum şi pentru stabilirea cauzelor care generează sau favorizează criminalitatea in randul militarilor, secţiile sau serviciile din cadrul Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetului Naţional Anticorupţie organizează şi desfăşoară activităţi comune ale procurorilor militari cu organele de control din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din cadrul altor structuri militare, pe bază de protocoale.”
53. La articolul 93, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 93. – (1) Institutul Naţional al Magistraturii este instituţia publică cu personalitate juridică, aflată in coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizează formarea iniţială a judecătorilor şi procurorilor, formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor in funcţie, precum şi formarea formatorilor, in condiţiile legii.”
54. La articolul 94, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 94. – (1) Institutul Naţional al Magistraturii este condus de un consiliu ştiinţific format din 13 membri: un judecător al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, un procuror de la Parchetul de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un judecător al Curţii de Apel Bucureşti, un procuror de la Parchetul de pe langă Curtea de Apel Bucureşti, desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, 3 profesori universitari, recomandaţi de Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Drept a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Facultatea de Drept a Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 3 reprezentanţi aleşi ai personalului de instruire din cadrul Institutului, un reprezentant al auditorilor de justiţie, un reprezentant al asociaţiilor profesionale legal constituite ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi directorul Institutului Naţional al Magistraturii, care face parte de drept din consiliu şi il prezidează.
(2) Directorul Institutului Naţional al Magistraturii şi cei doi adjuncţi ai acestuia sunt numiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, din randul personalului de instruire de specialitate juridică al Institutului, al judecătorilor şi procurorilor sau al cadrelor didactice din invăţămantul superior juridic acreditat potrivit legii.”
55. La articolul 94, alineatul (4) se abrogă.
56. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 98. – (1) Personalul de instruire al Institutului Naţional al Magistraturii este asigurat, de regulă, din randul judecătorilor şi procurorilor in funcţie, care pot fi detaşaţi in condiţiile prezentei legi, cu acordul lor, in cadrul Institutului, cu avizul consiliului ştiinţific al Institutului.
(2) Institutul Naţional al Magistraturii poate folosi, in condiţiile legii, şi cadre didactice din invăţămantul juridic superior acreditat potrivit legii, alţi specialişti romani şi străini, precum şi personal de specialitate juridică prevăzut la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru desfăşurarea procesului de formare profesională.
(3) Salarizarea personalului de instruire al Institutului Naţional al Magistraturii la plata cu ora se face in funcţie de numărul de ore de seminar sau curs susţinute, de indemnizaţia brută lunară a funcţiei de judecător la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de norma didactică stabilită conform art. 80 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.”
57. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 99. – Prin hotărare a Guvernului se pot infiinţa, in subordinea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Public, centre regionale de formare profesională continuă a grefierilor şi a altor categorii de personal de specialitate.”
58. La articolul 100, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“e) sunt apte, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei.”
59. La articolul 101, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(2) Dispoziţiile legale privind obligaţiile, interdicţiile şi incompatibilităţile judecătorilor şi procurorilor se aplică şi asistenţilor judiciari.
(3) Dispoziţiile referitoare la concediul de odihnă, asistenţă medicală gratuită şi gratuitatea transportului, prevăzute de lege pentru judecători şi procurori, se aplică şi asistenţilor judiciari.
(4) Asistenţii judiciari depun jurămantul in condiţiile prevăzute de lege pentru judecători şi procurori.”
60. La articolul 103, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 103. – (1) Asistenţilor judiciari li se aplică dispoziţiile legale privind abaterile şi sancţiunile disciplinare, precum şi motivele de eliberare din funcţie prevăzute de lege pentru judecători şi procurori.”
61. La articolul 106, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:
“(4) Instanţele şi parchetele militare au in structură şi un compartiment de documente clasificate.”
62. La articolul 107, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Conducătorul biroului, care indeplineşte şi rolul de purtător de cuvant, poate fi un judecător sau procuror desemnat de preşedintele instanţei sau, după caz, de conducătorul parchetului ori un absolvent al unei facultăţi de jurnalistică sau specialist in comunicare, numit prin concurs sau examen.”
63. La articolul 108, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:
“(5) Personalul auxiliar de la instanţele şi parchetele militare, de la secţiile sau serviciile din cadrul Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetului Naţional Anticorupţie poate proveni şi din randul militarilor activi.”
64. La articolul 109, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) La şedinţele de judecată, grefierii militari sunt obligaţi să poarte uniforma militară.”
65. Articolul 110 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 110. – (1) In vederea informatizării activităţii instanţelor şi parchetelor, preşedintele Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ministrul justiţiei, procurorul general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie iau măsuri pentru dotarea tehnică corespunzătoare a acestora.
(2) Numărul informaticienilor se stabileşte de către preşedintele instanţei sau, după caz, de către conducătorul parchetului, cu avizul conform al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, respectiv al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(3) In cazul Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului Naţional Anticorupţie, avizul prevăzut la alin. (2) nu este necesar.
(4) In vederea creării unui sistem informatic unitar şi funcţional, instituţiile sistemului judiciar au obligaţia de a duce la indeplinire măsurile prevăzute in strategia de informatizare a sistemului judiciar, care se aprobă prin hotărare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei.
(5) Dotarea tehnică necesară informatizării instanţelor militare, a secţiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori, după caz, din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, precum şi a parchetelor militare se asigură de Ministerul Apărării Naţionale.”
66. La articolul 111, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Numărul personalului Jandarmeriei Romane necesar pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabileşte prin hotărare a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei şi ministrului administraţiei şi internelor, precum şi a preşedintelui Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.”
67. După articolul 111, se introduc două articole noi, articolul 1111 şi articolul 1112, cu următorul cuprins:
“Art. 1111. – (1) Instanţele şi parchetele militare dispun de poliţia militară pusă in serviciul lor de Ministerul Apărării Naţionale, in mod gratuit. Necesarul de personal de poliţie militară va fi stabilit prin hotărare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Apărării Naţionale.
(2) Poliţia militară pusă in serviciul instanţelor şi parchetelor militare este subordonată preşedinţilor sau prim-procurorilor acestora.
(3) Paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare, a celorlalte spaţii folosite de acestea, a bunurilor şi valorilor ce le aparţin, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii, se asigură, in mod gratuit, de către Poliţia Militară.
(4) Numărul personalului necesar pentru fiecare instanţă sau parchet va fi stabilit de ministrul justiţiei, la propunerea preşedintelui Curţii Militare de Apel şi a secţiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Art. 1112. – Poliţia Romană şi Jandarmeria Romană au obligaţia de a acorda sprijinul necesar, potrivit atribuţiilor legale, instanţelor şi parchetelor militare, secţiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, pentru buna desfăşurare a procesului penal, la solicitarea acestora.”
68. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 112. – Modul de utilizare a personalului de poliţie pentru asigurarea protecţiei judecătorilor şi procurorilor, precum şi modul de utilizare a personalului Jandarmeriei Romane pentru asigurarea pazei sediilor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, a bunurilor şi valorilor aparţinand acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare se stabilesc prin protocol incheiat intre Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie sau, după caz, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.”
69. La articolul 113, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:
“(4) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi Curţii Militare de Apel Bucureşti şi Parchetului Militar de pe langă Curtea Militară de Apel Bucureşti.”
70. La articolul 114, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) La concursul prevăzut la alin. (1) se pot inscrie persoanele care au studii economice superioare şi o vechime in specialitate de minimum 5 ani.”
71. La articolul 115, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“d) organizează elaborarea, fundamentarea şi prezentarea la organele abilitate a proiectelor de buget anuale, la termenele şi in condiţiile prevăzute de Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;”
72. La articolul 115, după litera g) se introduc trei litere noi, literele h), i) şi j), cu următorul cuprins:
“h) urmăreşte şi răspunde de utilizarea cu eficienţă a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum şi a celor constituite din veniturile proprii, potrivit legii;
i) organizează ţinerea la zi a contabilităţii instanţei şi parchetului din circumscripţia in cadrul căreia funcţionează şi controlează efectuarea corectă a tuturor operaţiunilor financiar-contabile in documentele specifice, precum şi intocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat in administrare, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
j) coordonează activitatea de administrare a sediilor instanţelor şi parchetelor din circumscripţiile in cadrul cărora funcţionează, stabilind măsuri pentru asigurarea condiţiilor materiale in vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii acestora. De asemenea, asigură ordinea, curăţenia şi paza bunurilor in sediile instanţelor, inclusiv măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.”
73. După articolul 117, se introduce un articol nou, articolul 1171, cu următorul cuprins:
“Art 1171. – (1) Instanţele militare care nu au sediul in municipiul Bucureşti şi parchetele de pe langă acestea au in structură un compartiment economico-administrativ.
(2) Personalul auxiliar din compartimentul economico-administrativ are următoarele atribuţii principale:
a) intocmeşte documentaţia pentru achiziţiile publice, serviciile şi lucrările necesare desfăşurării activităţii instanţelor;
b) asigură aprovizionarea cu materiale de intreţinere şi uz gospodăresc, mijloace fixe şi obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfăşurării optime a activităţii instanţelor;
c) asigură intreţinerea şi funcţionarea clădirilor, instalaţiilor tehnico-sanitare de incălzire, a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotare;
d) asigură ordinea, curăţenia şi paza bunurilor in sediile instanţelor;
e) intreprinde măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru inlăturarea consecinţelor unor calamităţi.”
74. La articolul 118, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:
“(4) Bugetul instanţelor şi parchetelor militare este gestionat de Ministerul Apărării Naţionale, ministrul apărării naţionale avand calitatea de ordonator principal de credite.”
75. La articolul 119, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
“(6) Proiectele de buget anual se elaborează de Curtea Militară de Apel Bucureşti, respectiv de secţia sau serviciul din cadrul Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după consultarea celorlalte instanţe şi parchete militare, se supun avizului conform al Consiliului Superior al Magistraturii şi se transmit Ministerului Apărării Naţionale.
(7) Anual, Guvernul Romaniei va include in bugetul Ministerului Apărării Naţionale fondurile necesare potrivit art. 118 alin. (4).”
76. La articolul 121, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) Pentru instanţele şi parchetele militare, numărul maxim de posturi se aprobă, potrivit alin. (1), cu avizul consultativ al ministrului apărării naţionale.”
77. La articolul 122 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:
“(2) Statele de funcţii şi de personal pentru fiecare instanţă militară şi parchet de pe langă aceasta se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii şi al ministrului apărării naţionale.”
78. După articolul 122 se introduce un articol nou, articolul 1221, cu următorul cuprins:
“Art. 1221. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, atribuţiile Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor vor fi preluate de Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.”
79. Articolul 123 se abrogă.
80. La articolul 125, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) Drepturile materiale şi băneşti ale personalului instanţelor şi parchetelor militare şi mijloacele materiale, inclusiv cele auto, necesare funcţionării instanţelor şi parchetelor militare, secţiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi secţiei sau serviciului din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie se asigură de Ministerul Apărării Naţionale.”
81. La articolul 126 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“b) modul şi criteriile de repartizare a cauzelor pe complete de judecată, in vederea asigurării respectării principiilor distribuţiei aleatorii şi continuităţii;”
82. La articolul 127, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Regulamentul de ordine interioară prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, a procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.”
83. Articolul 128 se abrogă.
84. Articolul 130 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 130. – (1) Datele la care vor incepe să funcţioneze tribunalele specializate şi localităţile in care işi vor desfăşura activitatea se stabilesc, in mod eşalonat, prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Dispoziţiile prezentei legi privind managerii economici ai instanţelor şi ai parchetelor se aplică incepand cu 1 iulie 2005.
(3) Funcţia de manager economic se echivalează cu funcţia de director executiv.
(4) Pană la inceperea funcţionării Tribunalului Ilfov şi a parchetului de pe langă această instanţă, cauzele de competenţa acestora se soluţionează de Tribunalul Bucureşti şi, respectiv, de Parchetul de pe langă Tribunalul Bucureşti.”
85. Articolul 132 se abrogă.
86. La articolul 133, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Dispoziţiile art. 135 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la directorii economici se abrogă de la data de 1 iulie 2005.”
Art. II. – (1) La data intrării in vigoare a prezentei legi, funcţiile de judecător inspector şi procuror inspector se desfiinţează, iar posturile se transformă in posturi de judecător, respectiv procuror.
(2) Activităţile aflate in curs de desfăşurare ale judecătorilor inspectori şi procurorilor inspectori vor fi continuate de judecători sau procurori desemnaţi de conducătorii instanţelor judecătoreşti sau parchetelor.
Art. III. – Dispoziţiile prezentei legi privind inregistrarea şedinţelor de judecată, precum şi cele privind numirea la birourile de informare şi relaţii publice a absolvenţilor unei facultăţi de jurnalistică sau a specialiştilor in comunicare, se aplică de la 1 iulie 2006.
Art. IV. – (1) Circumscripţiile teritoriale ale parchetelor militare din municipiile Bacău, Braşov, Constanţa, Craiova, Oradea, Ploieşti şi Targu-Mureş, care se desfiinţează prin intrarea in vigoare a prezentei legi, se redistribuie in concordanţă cu circumscripţiile teritoriale ale instanţelor militare in aceste localităţi, potrivit anexei nr. 2 la prezenta lege.
(2) Funcţiile reduse ca urmare a reorganizării instanţelor şi parchetelor militare, potrivit prezentei legi, trec in statele de funcţii ale Ministerului Justiţiei şi ale Ministerului Public, cu luarea măsurilor de finanţare prin transferul la aceste instituţii a fondurilor corespunzătoare din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.
(3) Spaţiile şi dotările materiale ale parchetelor militare desfiinţate, vor fi preluate de parchetele militare cărora, prin redistribuire, le revin circumscripţiile teritoriale ale unităţilor desfiinţate.
(4) Personalul auxiliar civil şi militar din cadrul instanţelor şi parchetelor militare care optează pentru transfer la instanţele şi parchetele civile sau ale căror funcţii au fost reduse, va fi transferat, ţinandu-se seama de opţiunea exprimată, la instanţele şi parchetele civile din raza de domiciliu sau din alte localităţi.
(5) La transferul personalului auxiliar civil şi militar de la instanţele şi parchetele militare, la instanţele sau parchetele civile, se ţine seama, potrivit legii, de vechimea in muncă şi de activitatea profesională. In acest caz, trecerea in rezervă sau direct in retragere a personalului auxiliar militar este obligatorie.
Art. V. – La data intrării in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 13 mai 1999, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
Art. VI. – In cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi in orice alte acte normative, denumirea “procuror consilier” se inlocuieşte cu cea de “consilier”.
Art. VII. – Regulamentele prevăzute de prezenta lege se actualizează şi se adoptă in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi şi se publică in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. VIII. – (1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, vor fi organizate alegeri pentru colegiile de conducere ale instanţelor şi parchetelor.
(2) Atribuţiile membrilor actualelor colegii de conducere incetează la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).
Art. IX. – Legea nr. 508/2004 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea in cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Constatarea tehnico-ştiinţifică efectuată din dispoziţia scrisă a procurorului de către specialiştii prevăzuţi la alin. (1) poate constitui mijloc de probă, in condiţiile legii.”
2. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
“(4) Constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele pot fi efectuate şi de alţi specialişti sau experţi din instituţii publice sau private romane sau străine, organizate potrivit legii, precum şi de specialişti sau experţi individuali autorizaţi sau recunoscuţi, potrivit legii.”
Art. X. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Constatarea tehnico-ştiinţifică efectuată din dispoziţia scrisă a procurorului de specialiştii prevăzuţi la alin. (1) constituie mijloc de probă, in condiţiile legii.”
2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
“(4) Constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele pot fi efectuate şi de alţi specialişti sau experţi din instituţii publice sau private romane sau străine, organizate potrivit legii, precum şi de specialişti sau experţi individuali autorizaţi sau recunoscuţi, potrivit legii.”
Art. XI. – La litera C din Anexa la Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară sintagma “tribunalele şi tribunalele specializate cuprinse in circumscripţia curţii de apel” se inlocuieşte cu “tribunalele cuprinse in circumscripţia curţii de apel”.
Art. XII. – După Anexa la Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, care devine Anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 2, cu următorul cuprins:”ANEXA Nr. 2

Circumscripţiile instanţelor militare, ale parchetelor de pe langă
acestea şi localităţile de reşedinţă
Art. XIII. – La data intrării in vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art. XIV. – Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se republică in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o nouă numerotare.

TITLUL XVII
Modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004
privind statutul magistraţilor

Art. I. – Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins: “Lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor”
2. La Titlul I, titlul Capitolului I se modifică şi va avea următorul cuprins: “Capitolul I – Noţiuni şi principii”
3. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 1. – Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători in scopul infăptuirii justiţiei şi de procurori in scopul apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.”
4. Articolul 2 se abrogă.
5. La articolul 3, după alineatul (2), se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
“(3) Judecătorii sunt independenţi, se supun numai legii şi trebuie să fie imparţiali.
(4) Orice persoană, organizaţie, autoritate sau instituţie este datoare să respecte independenţa judecătorilor.”
6. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 4. – (1) Procurorii numiţi de Preşedintele Romaniei se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, in condiţiile legii.”
7. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 5. – (1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca, prin intreaga lor activitate, să asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor in faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi să participe la formarea profesională continuă.”
8. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art 6. – (1) Funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent şi asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din invăţămantul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, in condiţiile legii.
(2) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să se abţină de la orice activitate legată de actul de justiţie in cazuri care presupun existenţa unui conflict intre interesele lor şi interesul public de infăptuire a justiţiei sau de apărare a intereselor generale ale societăţii, cu excepţia cazurilor in care conflictul de interese a fost adus la cunoştinţă, in scris, colegiului de conducere al instanţei sau conducătorului parchetului şi s-a considerat că existenţa conflictului de interese nu afectează indeplinirea imparţială a atribuţiilor de serviciu.
(3) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi să dea, anual, o declaraţie pe proprie răspundere in care să menţioneze dacă soţul, rudele sau afinii pană la gradul al IV-lea, inclusiv, exercită o funcţie sau desfăşoară o activitate juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală, precum şi locul de muncă al acestora. Declaraţiile se inregistrează şi se depun la dosarul profesional.”
9. După articolul 6, se introduc două noi articole, articolele 61 şi 62, cu următorul cuprins:
“Art. 61. – (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi să facă o declaraţie autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, privind apartenenţa sau neapartenenţa ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca poliţie politică.
(2) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică declaraţiile prevăzute la alin. (1). Rezultatele verificărilor se ataşează la dosarul profesional.
(3) Dispoziţiile Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică se aplică in mod corespunzător.
Art. 62. – (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat acestora şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) completează, anual, o declaraţie autentică, pe proprie răspundere potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.
(3) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării verifică, din oficiu sau la sesizarea Consiliul Superior al Magistraturii ori a ministrului justiţiei, realitatea declaraţiilor prevăzute la alin. (2).
(4) Incălcarea dispoziţiilor alin. (1) conduce la eliberarea din funcţia deţinută, inclusiv cea de judecător sau procuror.”
10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 7. – (1) Judecătorilor şi procurorilor le este interzis:
a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
b) să desfăşoare activităţi de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de altă natură;
c) să aibă calitatea de asociat sau de membru in organele de conducere, administrare sau control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome;
d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), judecătorii şi procurorii pot fi acţionari sau asociaţi ca urmare a legii privind privatizarea in masă.”
11. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 8. – (1) Judecătorii şi procurorii nu pot să facă parte din partide sau formaţiuni politice şi nici să desfăşoare sau să participe la activităţi cu caracter politic.
(2) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca in exercitarea atribuţiilor să se abţină de la exprimarea sau manifestarea, in orice mod, a convingerilor lor politice.”
12. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 9. – (1) Judecătorii şi procurorii nu işi pot exprima public opinia cu privire la procese aflate in curs de desfăşurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.
(2) Judecătorii şi procurorii nu pot să dea consultaţii scrise sau verbale in probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanţe sau parchete decat acelea in cadrul cărora işi exercită funcţia şi nu pot indeplini orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat.
(3) Judecătorilor şi procurorilor le este permis să pledeze, in condiţiile prevăzute de lege, numai in cauzele lor personale, ale ascendenţilor şi descendenţilor, ale soţilor, precum şi ale persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Chiar şi in asemenea situaţii insă judecătorilor şi procurorilor nu le este ingăduit să se folosească de calitatea pe care o au pentru a influenţa soluţia instanţei de judecată sau a parchetului şi trebuie să evite a se crea aparenţa că ar putea influenţa in orice fel soluţia.”
13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 10. – (1) Judecătorii şi procurorii pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora articole, studii de specialitate, lucrări literare ori ştiinţifice şi pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic.
(2) Judecătorii şi procurorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de intocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau internaţionale.
(3) Judecătorii şi procurorii pot fi membri ai societăţilor ştiinţifice sau academice, precum şi ai oricăror persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.”
14. Denumirea Titlului II se modifică şi va avea următorul cuprins: “Titlul II Cariera judecătorilor şi procurorilor”
15. La Titlul II, titlul Capitolului I se modifică şi va avea următorul cuprins: “Capitolul I Admiterea in magistratură şi formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor”
16. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 11. – Admiterea in magistratură a judecătorilor şi procurorilor se face prin concurs, pe baza competenţei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputaţii.”
17. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 12. – Admiterea in magistratură şi formarea profesională iniţială in vederea ocupării funcţiei de judecător şi procuror se realizează prin Institutul Naţional al Magistraturii.”
18. La articolul 13 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;”
19. La articolul 13 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“e) este aptă, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei. Comisia medicală se numeşte prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii.”
20. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 14. – (1) Concursul de admitere se organizează anual la data şi locul stabilite de Institutul Naţional al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Data, locul, modul de desfăşurare a concursului de admitere şi numărul de locuri scoase la concurs se publică in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile inainte de data stabilită pentru concurs.”
21. La articolul 14, după alineatul (1), se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
“(11) Datele prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoştinţă şi printr-un comunicat care se publică in trei cotidiene centrale.
(12) Pentru inscrierea la concursul prevăzut la alin. (1), candidatul plăteşte o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărare a Consiliului Superior al Magistraturii, in funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului.”
22. La articolul 14, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(3) Comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt numite prin hotărare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Verificarea dosarelor candidaţilor şi indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) se realizează de comisia de admitere.
(4) Rezultatele concursului se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii.”
23. La articolul 15, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(4) In perioada cursurilor, auditorii de justiţie efectuează stagii de practică in cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, asistă la şedinţele de judecată şi la activitatea de urmărire penală, pentru a cunoaşte in mod direct activităţile pe care le desfăşoară judecătorii, procurorii şi personalul auxiliar de specialitate.”
24. La articolul 16, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 16. – (1) Auditorii de justiţie beneficiază de o bursă avand caracterul unei indemnizaţii lunare corespunzătoare funcţiei de judecător stagiar şi procuror stagiar, in raport cu vechimea pe care o au ca auditori.
(2) Bursa auditorilor de justiţie prevăzută la alin. (1) are natura şi regimul juridic al unui drept salarial şi se stabileşte pe baza indemnizaţiei brute prevăzute de lege pentru judecătorii şi procurorii stagiari, la care se vor calcula reţinerile pentru obţinerea indemnizaţiei nete, urmand a se vira obligaţia angajatorului şi a asiguraţilor la asigurările sociale de stat, precum şi obligaţia angajatorului şi a asiguraţilor privind contribuţia la asigurările sociale de sănătate. Auditorii de justiţie beneficiază de indemnizaţie şi in perioada vacanţelor.
(4) Perioada in care o persoană a avut calitatea de auditor de justiţie, dacă a promovat examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, constituie vechime in funcţia de judecător sau procuror.”
25. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
“(31) Auditorii de justiţie beneficiază de drepturile prevăzute de art. 78 alin. (4) şi (5), care se aplică in mod corespunzător.”
26. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) Constituie abateri disciplinare:
a) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice in exercitarea atribuţiilor ce le revin;
b) atitudinile ireverenţioase faţă de colegi, personalul de instruire şi de conducere al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi faţă de persoanele cu care intră in contact in perioada efectuării stagiului;
c) absenţele nemotivate de la cursuri, dacă acestea depăşesc 8 ore intr-o lună.”
27. La articolul 17 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“b) diminuarea bursei cu pană la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni;”
28. La articolul 17 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
“b1) diminuarea bursei proporţional cu numărul absenţelor nemotivate, dacă acestea depăşesc 8 ore intr-o lună;”
29. La articolul 17, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(4) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. b), b1) şi c) se aplică de consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii.
(5) Hotărarile consiliului ştiinţific prevăzute la alin. (4) pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ şi fiscal competentă.”
30. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Auditorii de justiţie care nu promovează examenul de absolvire se pot prezenta incă o dată pentru susţinerea acestuia la următoarea sesiune organizată de Institutul Naţional al Magistraturii. In cazul in care auditorul de justiţie nu se prezintă, in mod nejustificat, la examen sau nu promovează examenul in a doua sesiune, el nu poate fi numit ca judecător sau procuror şi este obligat să restituie bursa şi cheltuielile de şcolarizare.”
31. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) In cazul in care un absolvent al Institutului Naţional al Magistraturii este eliberat din funcţie inainte de expirarea perioadei de 6 ani, din iniţiativa sa ori din motive care ii sunt imputabile, el este obligat să restituie bursa de auditor de justiţie şi cheltuielile de şcolarizare efectuate cu formarea sa, proporţional cu timpul rămas pană la implinirea termenului prevăzut la alin. (1).”
32. La Titlul II, titlul Capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins: “Capitolul II Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari”
33. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 20. – (1) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari sunt numiţi in funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza mediei generale, obţinută prin insumarea celor trei medii de la sfarşitul fiecărui an de studiu şi de la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii.
(2) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari pot fi numiţi in funcţie numai la judecătorii sau, după caz, la parchetele de pe langă acestea.
(3) Judecătorii stagiari se bucură de stabilitate.”
34. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 21. – (1) Durata stagiului este de 1 an.”
35. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 22. – (1) Judecătorii stagiari judecă:
a) cererile privind pensiile de intreţinere, cererile privind inregistrările şi rectificările in registrele de stare civilă, cererile privind popririle, incuviinţarea executării silite, investirea cu formulă executorie şi luarea unor măsuri asigurătorii;
b) litigiile patrimoniale avand ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, in cazul in care valoarea obiectului litigiului nu depăşeşte 100 milioane lei;
c) plangerile impotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale;
d) somaţia de plată;
e) reabilitarea;
f) constatarea intervenţiei amnistiei ori graţierii;
g) infracţiunile prevăzute la art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală.”
36. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) Soluţiile procurorilor stagiari sunt contrasemnate de procurorii care ii coordonează.”
37. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 23. – (1) Judecătorul sau procurorul care răspunde de coordonarea judecătorilor stagiari sau, după caz, a procurorilor stagiari intocmeşte trimestrial un referat de evaluare individuală privind insuşirea cunoştinţelor practice specifice activităţii de judecător sau de procuror.
(2) In vederea prezentării la examenul de capacitate, ultimul referat de evaluare individuală cuprinde avizul consultativ al preşedintelui curţii de apel sau al procurorului general al parchetului de pe langă aceasta.”
38. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 24. – (1) După incheierea perioadei de stagiu, judecătorii şi procurorii stagiari sunt obligaţi să se prezinte la examenul de capacitate. In cazul in care judecătorul stagiar sau procurorul stagiar este respins la examenul de capacitate, el este obligat să se prezinte la sesiunea următoare.
(2) Lipsa nejustificată de la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la două sesiuni atrage pierderea calităţii de judecător stagiar sau de procuror stagiar. In această situaţie, judecătorul sau procurorul stagiar este obligat să restituie bursa de auditor de justiţie şi cheltuielile de şcolarizare efectuate pentru formarea sa profesională.”
39. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 25. – (1) Examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari se organizează anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii.
(2) Data, locul şi modul de desfăşurare a examenului de capacitate se publică in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii şi se comunică instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe langă acestea, cu cel puţin 90 de zile inainte de data stabilită pentru examenul de capacitate.
(3) Cererile de inscriere la examenul de capacitate, insoţite de referatele de evaluare şi de celelalte acte necesare potrivit Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, se depun la Consiliul Superior al Magistraturii in termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului.”
40. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 26. – (1) Comisia pentru examenul de capacitate al judecătorilor şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor sunt alcătuite din judecători de la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, judecători de la curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
(2) Comisia pentru examenul de capacitate al procurorilor şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor sunt alcătuite din procurori de la Parchetul de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori de la parchetele de pe langă curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.”
41. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constituţionale ale statului de drept, instituţiile de bază ale dreptului, organizarea judiciară şi Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor. La susţinerea probelor orale participă cel puţin 3 membri ai comisiilor prevăzute la art. 26.”
42. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 28. – (1) Rezultatele examenului de capacitate se inscriu in tabelul de clasificare a candidaţilor, care se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii.”
43. La articolul 28, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
“(11) Contestaţiile pentru examenul de capacitate cu privire la probele scrise se trimit la Institutul Naţional al Magistraturii, in termen de 72 de ore de la afişarea rezultatelor, de către candidaţi, curţile de apel sau parchetele de pe langă acestea. Contestaţiile se soluţionează in termen de 3 zile. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este irevocabilă, dispoziţiile alin. (1) fiind aplicabile in mod corespunzător.
(12) Notarea la probele orale este definitivă.”
44. La articolul 29, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 29. – (1) După validarea examenului de capacitate, lista tuturor posturilor vacante de la judecătorii şi parchetele de pe langă aceste instanţe se publică de indată, separat pentru judecători şi procurori, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, şi se afişează la sediile instanţelor şi parchetelor, prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Candidaţii declaraţi admişi la examenul de capacitate au dreptul, in ordinea mediilor, să-şi aleagă posturile, in termen de 15 zile libere de la publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
(4) La medii egale are prioritate la alegerea postului, in următoarea ordine, candidatul care funcţionează la instanţa sau parchetul pentru care a optat ori cel care are o vechime mai mare in magistratură.”
45. La articolul 29, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
“(6) In circumscripţiile instanţelor şi parchetelor unde o minoritate naţională are o pondere de cel puţin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale, au prioritate candidaţii cunoscători ai limbii acelei minorităţi.”
46. La Titlul II, titlul Capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins: “Capitolul III Numirea judecătorilor şi procurorilor”
47. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art 30. – (1) Judecătorii şi procurorii care au promovat examenul de capacitate sunt numiţi de Preşedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Propunerile de numire se fac in cel mult 30 de zile de la data validării examenului de capacitate.
(3) Preşedintele Romaniei poate refuza o singură dată numirea judecătorilor şi procurorilor prevăzuţi la alin. (1). Refuzul motivat se comunică de indată Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) In situaţia in care Consiliul Superior al Magistraturii susţine propunerea iniţială, are obligaţia să motiveze opţiunea şi să o comunice de indată Preşedintelui Romaniei.
(5) In perioada dintre data validării examenului de capacitate şi data intrării in vigoare a actului de numire de către Preşedintele Romaniei, judecătorii şi procurorii care au promovat examenul de capacitate primesc salariul corespunzător funcţiei imediat superioare celei de judecător sau procuror stagiar.”
48. După articolul 30, se introduce un nou articol, articolul 301, cu următorul cuprins:
“Art. 301. – Poate fi numită judecător sau procuror militar persoana care indeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru intrarea in magistratură, după dobandirea calităţii de ofiţer activ in cadrul Ministerului Apărării Naţionale.”
49. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 31. – (1) Pot fi numiţi in magistratură, pe bază de concurs, dacă indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (2), persoanele care au indeplinit funcţia de judecător, procuror şi care şi-au incetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 86 alin. (1), avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au indeplinit funcţii de specialitate juridică in aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadrele didactice din invăţămantul juridic superior acreditat, cu o vechime in specialitate de cel puţin 5 ani, precum şi magistraţii-asistenţi la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu o vechime de cel puţin 5 ani şi care şi-au incetat activitatea din motive neimputabile.
(2) Concursul prevăzut la alin. (1) se organizează anual sau ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecătorii şi parchetele de pe langă acestea.
(3) In termen de cel mult 30 de zile de la data validării concursului prevăzut la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui Romaniei numirea in funcţia de judecător sau, după caz, de procuror a candidaţilor admişi.
(4) Dispoziţiile art. 29 alin. (6) se aplică in mod corespunzător.
(5) Persoanele care au indeplinit funcţia de judecător sau procuror cel puţin 10 ani şi care şi-au incetat activitatea din motive neimputabile pot fi numite, fără concurs, in funcţia de judecător sau procuror.
(6) Persoanele prevăzute la alin. (5) pot fi numite la instanţe sau parchete de acelaşi grad cu cele unde au funcţionat, cu excepţia Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(7) Persoanele care au indeplinit funcţia de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie cel puţin 10 ani şi care şi-au incetat activitatea din motive neimputabile, precum şi avocaţii cu o vechime in profesie de cel puţin 10 ani, pot fi numite, fără concurs, la judecătorii sau parchetele care funcţionează pe langă acestea.
(8) Persoanele care indeplinesc condiţia de la alin. (5) şi (7) prin cumularea vechimii in funcţia de judecător, procuror sau in profesia de avocat, pot fi numite judecător sau procuror, fără concurs, la instanţe sau parchete de acelaşi grad cu cele unde au funcţionat, cu excepţia Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(9) In vederea numirii in funcţia de judecător sau procuror, persoanele prevăzute la alin. (5), (7) şi (8) vor susţine un interviu in faţa secţiei corespunzătoare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
(10) Pentru a fi numite in funcţia de judecător sau procuror, persoanele prevăzute la alin. (5), (7) şi (8) trebuie să indeplinească şi condiţiile prevăzute de art. 13 alin. (2).
(11) Preşedintele Romaniei poate refuza o singură dată numirea judecătorilor şi procurorilor prevăzuţi la alin. (1). Refuzul motivat se comunică de indată Consiliului Superior al Magistraturii.
(12) In situaţia in care Consiliul Superior al Magistraturii susţine propunerea iniţială, are obligaţia să motiveze opţiunea şi să o comunice de indată Preşedintelui Romaniei.
(13) După numirea in funcţia de judecător sau procuror, persoanele prevăzute la alin. (1), (5), (7) şi (8) sunt obligate să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională in cadrul Institutului Naţional al Magistraturii care va cuprinde in mod obligatoriu elemente de drept comunitar.
(14) Persoanele prevăzute la alin. (5), (7) şi (8) vor susţine, la finalizarea cursului prevăzut la alin. (13), un examen pentru verificarea cunoştinţelor. Nepromovarea examenului atrage eliberarea din funcţie, cu obligaţia restituirii indemnizaţiilor primite in perioada in care au urmat cursurile.
(15) Judecătorii Curţii Constituţionale care, la data numirii, aveau funcţia de judecător sau de procuror au dreptul, la incetarea mandatului, să revină la postul deţinut anterior.”
50. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 32. – (1) Inainte de a incepe să-şi exercite funcţia, judecătorii şi procurorii depun următorul jurămant: “Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi indeplinesc atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” Referirea la divinitate din formula jurămantului se schimbă potrivit credinţei religioase a judecătorilor şi procurorilor şi este facultativă.”
51. La articolul 32, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(3) Jurămantul se depune in şedinţă solemnă, in faţa judecătorilor instanţei sau, după caz, a procurorilor parchetului la care a fost numit judecătorul sau procurorul, după citirea actului de numire.
(4) Depunerea jurămantului se consemnează intr-un proces-verbal, care se semnează de conducătorul instanţei sau, după caz, al parchetului şi de doi dintre judecătorii sau procurorii prezenţi, precum şi de cel care a depus jurămantul.
(5) Depunerea jurămantului nu este necesară in cazul transferului sau al promovării judecătorului ori procurorului in altă funcţie.”
52. La articolul 32, alineatul (6) se abrogă.
53. La Titlul II, titlul Capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins: “Capitolul IV Formarea profesională continuă şi evaluarea periodică a judecătorilor şi procurorilor”
54. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 33. – (1) Formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor constituie garanţia independenţei şi imparţialităţii in exercitarea funcţiei.
(2) Formarea profesională continuă trebuie să ţină seama de dinamica procesului legislativ şi constă, in principal, in cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei interne, a documentelor europene şi internaţionale la care Romania este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, in abordarea multidisciplinară a instituţiilor cu caracter de noutate, precum şi in cunoaşterea şi aprofundarea unor limbi străine şi operarea pe calculator.”
55. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 34. – Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor revine Institutului Naţional al Magistraturii, conducătorilor instanţelor sau parchetelor la care aceştia işi desfăşoară activitatea, precum şi fiecărui judecător şi procuror, prin pregătire individuală.”
56. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 35. – (1) Judecătorii şi procurorii participă, cel puţin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continuă organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, de instituţii de invăţămant superior din ţară sau din străinătate ori la alte forme de perfecţionare profesională.
(2) Judecătorii şi procurorii au obligaţia de a urma in cadrul programelor de formare profesională continuă un curs intensiv pentru invăţarea sau aprofundarea unei limbi străine şi un curs intensiv pentru iniţierea sau aprofundarea cunoştinţelor de operare pe calculator organizate de Institutul Naţional al Magistraturii sau de instanţele judecătoreşti sau parchete, de instituţii de invăţămant superior din ţară sau din străinătate, precum şi de alte instituţii de specialitate.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii aprobă anual, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, programul de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor.
(4) Formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor se realizează ţinand seama de necesitatea specializării lor.”
57. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 36. – (1) In cadrul fiecărei curţi de apel şi in cadrul fiecărui parchet de pe langă curtea de apel se organizează periodic activităţi de formare profesională continuă, constand in consultări, dezbateri, seminarii, sesiuni sau mese rotunde, cu participarea Institutului Naţional al Magistraturii. Tematica acestora se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Preşedintele curţii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe langă curtea de apel desemnează judecătorii, respectiv procurorii care răspund de organizarea activităţii de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor de la curtea de apel şi instanţele din circumscripţia acesteia, respectiv de la parchetul de pe langă curtea de apel şi parchetele subordonate.”
58. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 37. – (1) Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă judecătorii şi procurorii sunt supuşi la fiecare 3 ani unei evaluări privind eficienţa, calitatea activităţii şi integritatea, obligaţia de formare profesională continuă şi absolvirea unor cursuri de specializare, iar in cazul judecătorilor şi procurorilor numiţi in funcţii de conducere, şi modul de indeplinire a atribuţiilor manageriale.
(2) Prima evaluare a judecătorilor şi procurorilor se face la 2 ani de la numirea in funcţie.
(3) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se face de comisii constituite prin hotărare a Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru judecători şi procurori, formate din preşedintele instanţei sau, după caz, conducătorul parchetului, secţiei sau direcţiei din cadrul Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţiei sau Parchetului Naţional Anticorupţie, precum şi din 2 judecători sau procurori desemnaţi de colegiul de conducere.
(4) Din comisiile pentru evaluarea procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Parchetului Naţional Anticorupţie fac parte şi Procurorul General al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, respectiv, Procurorul General al Parchetului Naţional Anticorupţie care răspund direct de performanţele acestor structuri.
(5) Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor sunt prevăzute in anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
(6) Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor se aprobă prin hotărare a Consiliului Superior al Magistraturii.”
59. La articolul 38, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 38. – (1) Prin raportul de evaluare a activităţii profesionale a judecătorului sau procurorului intocmit de comisiile prevăzute la art. 37 alin. (3) sau (4), se poate acorda unul dintre calificativele: foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător.
(3) In soluţionarea contestaţiei, secţiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere conducătorului instanţei sau parchetului ori comisiilor sau persoanelor prevăzute la art. 37 alin. (3) sau (4) orice informaţii pe care le consideră necesare, iar citarea judecătorului sau procurorului pentru a fi audiat este obligatorie.”
60. La articolul 39, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 39. – (1) Judecătorii şi procurorii care primesc calificativul nesatisfăcător sunt obligaţi să urmeze pentru o perioadă cuprinsă intre 3 şi 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul Naţional al Magistraturii.
(2) Judecătorii şi procurorii care primesc calificativul satisfăcător in urma a două evaluări consecutive sunt obligaţi să urmeze pentru o perioadă cuprinsă intre 3 şi 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul Naţional al Magistraturii.
(4) Judecătorul sau procurorul care primeşte in urma a două evaluări consecutive calificativul nesatisfăcător sau care nu a promovat examenul prevăzut la alin. (3) este eliberat din funcţie pentru incapacitate profesională de către Preşedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.”
61. La articolul 40, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 40. – (1) Evoluţia carierei de judecător sau procuror se consemnează in fişa din dosarul profesional, care se intocmeşte şi se păstrează de Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) Judecătorii şi procurorii au acces la propriul dosar profesional şi pot obţine copii ale actelor existente in dosar.”
62. Articolul 41 se abrogă.
63. La Titlul II, titlul Capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins: “Capitolul V Promovarea judecătorilor şi procurorilor şi numirea in funcţiile de conducere”
64. La Capitolul V al Titlului II, titlul Secţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Secţiunea 1 Promovarea la tribunale, curţi de apel şi la parchete”.
65. Articolul 42 se abrogă.
66. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 43. – (1) Promovarea judecătorilor şi procurorilor se face numai prin concurs organizat la nivel naţional, in limita posturilor vacante existente la tribunale şi curţi de apel sau, după caz, la parchete.
(2) Concursul pentru promovarea judecătorilor şi procurorilor se organizează, anual sau ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.
(3) Comisia pentru promovarea judecătorilor este alcătuită din judecători de la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, judecători de la curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
(4) Comisia pentru promovarea procurorilor este alcătuită din procurori de la Parchetul de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori de la parchetele de pe langă curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
(5) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului şi posturile vacante pentru care se organizează concurs se comunică tuturor judecătorilor şi procurorilor, prin curţile de apel şi parchete, şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi in trei cotidiene centrale, cu cel puţin 60 de zile inainte de data stabilită pentru concurs.”
67. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 44. – (1) Pot participa la concursul de promovare la instanţele sau parchetele imediat superioare, judecătorii şi procurorii care au avut calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar in ultimii 3 ani şi indeplinesc următoarele condiţii minime de vechime:
a) 5 ani vechime in funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea in funcţiile de judecător de tribunal sau tribunal specializat şi procuror la parchetul de pe langă tribunal sau la parchetul de pe langă tribunalul specializat;
b) 6 ani vechime in funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea in funcţiile de judecător de curte de apel şi procuror la parchetul de pe langă aceasta;
c) 8 ani vechime in funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea in funcţia de procuror la Parchetul de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.”
68. La articolul 44, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) La calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) se ia in considerare şi perioada in care judecătorul sau procurorul a fost avocat.”
69. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 45. – Judecătorii şi procurorii care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 44 pot participa la concurs, in vederea promovării pe loc, in limita numărului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii.”
70. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 46. – (1) Concursul de promovare constă in probe scrise, cu caracter teoretic şi practic.
(2) Probele constau in:
a) in funcţie de specializare, una dintre următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat;
b) jurisprudenţa Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale;
c) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;
d) procedura civilă sau procedura penală, in funcţie de specializarea judecătorului sau procurorului.
(3) Procedura de desfăşurare a concursului, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor este prevăzută in Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor.
(4) Dispoziţiile art. 29 alin. (6) se aplică in mod corespunzător.”
71. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 47. – in termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotărare, promovarea judecătorilor şi procurorilor declaraţi admişi.”
72. La Capitolul V al Titlului II, titlul Secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins: “Secţiunea a 2-a Numirea in funcţiile de conducere din cadrul judecătoriilor, tribunalelor, curţilor de apel şi parchetelor corespunzătoare”.
73. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 48. – (1) Numirea in funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte la judecătorii, tribunale, tribunale specializate şi curţi de apel se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.
(2) Pot participa la concurs sau examen judecătorii care au calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar in ultimii 3 ani şi indeplinesc condiţiile de vechime prevăzute de lege.
(3) Judecătorii işi depun candidaturile insoţite de orice alte acte considerate relevante, in termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul Naţional al Magistraturii.
(4) Concursul sau examenul constă in prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere şi in probe scrise privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, rezistenţa la stres şi un test psihologic.
(5) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii şi este formată din 2 judecători de la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 judecători de la curţile de apel şi 3 specialişti in management şi organizare instituţională. La constituirea comisiilor vor fi avuţi in vedere, in principal, judecătorii care au urmat cursuri de management.
(6) Data, locul, precum şi Regulamentul de organizare a concursului sau examenului elaborat de Institutul Naţional al Magistraturii se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii şi se afişează pe pagina de internet a Institutului Naţional al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii şi la sediile instanţelor judecătoreşti, cu cel puţin 30 de zile inainte de data desfăşurării acestuia.
(7) Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau examenului şi numeşte judecătorii in funcţiile de conducere in termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor finale. Dispoziţiile art. 29 alin. (6) se aplică in mod corespunzător.
(8) Numirea judecătorilor care au obţinut rezultatul cel mai bun la concurs, sau, după caz, au fost declaraţi admişi la examen in funcţiile pentru care au candidat, se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singură dată, in condiţiile prevăzute la alin. (1).
(9) Numirea judecătorilor in celelalte funcţii de conducere se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea preşedintelui instanţei.
(10) Nu pot fi numiţi in funcţii de conducere judecătorii care au făcut parte din serviciile de informaţii inainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori judecătorii care au un interes personal, ce influenţează sau ar putea influenţa indeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege.
(11) Judecătorii care participă la concurs sau examen, precum şi cei propuşi pentru o funcţie de conducere sunt obligaţi să dea o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii inainte de 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea, precum şi o declaraţie de interese care se actualizează anual sau in termen de 15 zile de la apariţia unei schimbări sau de la data la care judecătorul a luat cunoştinţă despre aceasta.
(12) Inainte de numirea in funcţiile de conducere, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică şi comunică, in termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, dacă judecătorul a făcut parte din serviciile de informaţii inainte de 1990 sau a colaborat cu acestea.
(13) Evidenţa posturilor vacante de conducere de la instanţele judecătoreşti este publică şi disponibilă permanent pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei, precum şi prin afişare la sediile instanţelor judecătoreşti.
(14) Numirea in funcţii de conducere potrivit prezentului articol se face in termen de cel mult 6 luni de la data la care acestea devin vacante.”
74. După articolul 48, se introduce un nou articol, articolul 481, cu următorul cuprins:
“Art. 481. – (1) Numirea in funcţiile de procuror general al parchetului de pe langă curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe langă tribunal, prim-procuror al parchetului de pe langă tribunalul pentru minori şi familie sau prim-procuror al parchetului de pe langă judecătorie şi de adjuncţi ai acestora, se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.
(2) Pot participa la concurs sau examen procurorii care au calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar in ultimii 3 ani şi indeplinesc condiţiile de vechime prevăzute de lege.
(3) Procurorii işi depun candidaturile insoţite de orice alte acte considerate relevante, in termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul Naţional al Magistraturii.
(4) Dispoziţiile art. 48 alin. (4) se aplică in mod corespunzător.
(5) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii şi este formată din 2 procurori de la Parchetul de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 procurori de la parchetele de pe langă curţile de apel şi 3 specialişti in management şi organizare instituţională. La constituirea comisiilor vor fi avuţi in vedere, in principal, procurorii care au urmat cursuri de management.
(6) Data, locul, precum şi Regulamentul de organizare a concursului sau examenului elaborat de Institutul Naţional al Magistraturii se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii şi se afişează pe pagina de internet a Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Consiliului Superior al Magistraturii, a Ministerului Justiţiei şi la sediile parchetelor, cu cel puţin 30 de zile inainte de data desfăşurării acestuia.
(7) Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau examenului şi numeşte procurorii in funcţiile de conducere in termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor finale. Dispoziţiile art. 29 alin. (6) se aplică in mod corespunzător.
(8) Numirea procurorilor care au obţinut rezultatul cel mai bun la concurs, sau, după caz, au fost declaraţi admişi la examen in funcţiile pentru care au candidat, se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singură dată, in condiţiile prevăzute la alin. (1).
(9) Numirea in celelalte funcţii de conducere la parchete se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(10) Pentru numirea in funcţiile de conducere prevăzute la alin. (9) este necesară recomandarea conducătorului parchetului unde urmează să fie numit procurorul.
(11) Dispoziţiile art. 48 alin. (10)-(12) şi (14) se aplică in mod corespunzător şi in cazul numirii procurorilor in funcţiile de conducere.
(12) Evidenţa posturilor vacante de conducere de la parchete este publică şi disponibilă permanent pe paginile de internet ale Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei, precum şi prin afişare la sediile parchetelor.”
75. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 49. – (1) Pentru numirea in funcţii de conducere, sunt necesare următoarele condiţii minime de vechime:
a) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte de judecătorie, prim-procuror al parchetului de pe langă judecătorie şi adjunct al acestuia, o vechime de 5 ani in funcţia de judecător sau procuror;
b) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte de tribunal sau tribunal specializat, precum şi preşedinte de secţie la tribunal, prim-procuror al parchetului de pe langă tribunal sau al parchetului de pe langă tribunalul pentru minori şi familie, adjunct al acestuia şi procuror şef secţie al parchetului de pe langă tribunal sau al parchetului de pe langă tribunalul pentru minori şi familie, o vechime de 6 ani in funcţia de judecător sau procuror;
c) pentru funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, preşedinte de secţie la curtea de apel, procuror general al parchetului de pe langă curtea de apel şi adjunct al acestuia, procuror şef secţie al parchetului de pe langă curtea de apel, o vechime de 8 ani in funcţia de judecător sau procuror.
(2) La calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) se ia in considerare şi perioada in care judecătorul sau procurorul a fost avocat.
(3) Pentru numirea in funcţii de conducere, judecătorul şi procurorul trebuie să aibă dreptul să funcţioneze la instanţa sau, după caz, parchetul la care urmează să fie numit in funcţia de conducere.”
76. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 50. – (1) La incetarea mandatului funcţiei de conducere judecătorii sau procurorii pot ocupa, in condiţiile prevăzute de art. 48, art. 481 şi art. 49, o funcţie de conducere la aceeaşi instanţă sau la acelaşi parchet ori la altă instanţă sau parchet ori revin la instanţele sau parchetele de unde provin sau la o instanţă sau parchet unde au dreptul să funcţioneze potrivit legii.
(2) Revocarea din funcţia de conducere a judecătorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunării generale ori a preşedintelui instanţei, pentru următoarele motive:
a) in cazul in care nu mai indeplinesc una dintre condiţiile necesare pentru numirea in funcţia de conducere;
b) in cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale;
c) in cazul aplicării uneia dintre sancţiunile disciplinare.
(3) La verificarea organizării eficiente a activităţii vor fi avute in vedere, in principal, următoarele criterii: folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, raportul resurse investite – rezultate obţinute, gestionarea informaţiilor, organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale şi repartizarea sarcinilor in cadrul instanţelor sau parchetelor.
(4) La verificarea comportamentului şi comunicării vor fi avute in vedere, in principal, comportamentul şi comunicarea cu judecătorii, procurorii, personalul auxiliar, justiţiabilii, persoanele implicare in actul de justiţie, alte instituţii, mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public din cadrul instanţei sau parchetului şi transparenţa actului de conducere.
(5) La verificarea asumării responsabilităţii vor fi avute in vedere, in principal, indeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente, implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale in domeniul justiţiei şi respectarea principiului distribuirii aleatorii sau, după caz, al repartizării pe criterii obiective a cauzelor.
(6) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute in vedere, in principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativa şi capacitatea de adaptare rapidă.
(7) Revocarea din funcţia de conducere a procurorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunării generale ori a conducătorului parchetului, pentru motivele prevăzute la alin. (2) care se aplică in mod corespunzător.”
77. La Capitolul V al Titlului II, titlul Secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins: “Secţiunea a 3-a Promovarea in funcţia de judecător la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi numirea in funcţiile de conducere din cadrul Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetului Naţional Anticorupţie”
78. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 51. – (1) Promovarea in funcţia de judecător la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face de către Consiliul Superior al Magistraturii, dintre persoanele care au indeplinit funcţia de judecător in ultimii 2 ani la tribunale sau curţi de apel, au obţinut calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar, s-au remarcat in activitatea profesională şi au o vechime in funcţia de judecător sau procuror de cel puţin 12 ani.
(2) Dispoziţiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplică in mod corespunzător.
(3) Evidenţa posturilor vacante de judecător la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie este publică şi disponibilă permanent pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(4) Judecătorii care indeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) işi pot depune candidaturile pentru funcţia de judecător la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, insoţite de orice inscrisuri considerate relevante, in termen de 30 de zile de la publicarea postului vacant, la colegiul de conducere al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care le analizează şi le inaintează Consiliului Superior al Magistraturii, insoţite de un raport consultativ asupra promovării, in termen de 10 zile de la primire.”
79. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 52. – (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi preşedinţii de secţii ai Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de către Preşedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecătorii Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani.
(2) Preşedintele Romaniei nu poate refuza numirea in funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) decat motivat, aducand la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului.
(3) Numirea in funcţiile prevăzute la alin. (1) se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singură dată.
(4) Dispoziţiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplică in mod corespunzător.
(5) Judecătorii Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care indeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) işi pot depune candidaturile pentru funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ori preşedinte de secţie, la Consiliul Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la data la care funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau preşedinte de secţie a devenit vacantă.
(6) Revocarea din funcţie a preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a preşedinţilor de secţii ai Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de către Preşedintele Romaniei la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, care se poate sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numărul membrilor sau la cererea adunării generale a instanţei, pentru motivele prevăzute la art. 50 alin. (2) care se aplică in mod corespunzător.”
80. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 53. – (1) Procurorul general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie, adjuncţii acestuia, procurorii şefi de secţie ai acestor parchete, precum şi procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi adjuncţii acestora, sunt numiţi de Preşedintele Romaniei, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani in funcţia de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singură dată.
(2) Dispoziţiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplică in mod corespunzător.
(3) Preşedintele Romaniei poate refuza motivat numirea in funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1), aducand la cunoştinţa publicului motivele refuzului.
(4) Revocarea procurorilor din funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) se face de către Preşedintele Romaniei, la propunerea ministrului justiţiei care se poate sesiza din oficiu, la cererea adunării generale sau, după caz a procurorului general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motivele prevăzute la art. 50 alin. (2) care se aplică in mod corespunzător.”
81. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 531, cu următorul cuprins:
“Art. 531. – (1) Numirea in celelalte funcţii de conducere in cadrul Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului Naţional Anticorupţie se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, după caz.
(2) Pentru numirea in funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) este necesară recomandarea conducătorului secţiei ori, după caz, al direcţiei din cadrul Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Parchetului Naţional Anticorupţie, unde urmează să fie numit procurorul.
(3) Dispoziţiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplică in mod corespunzător.
(4) Revocarea din funcţiile de conducere a procurorilor numiţi potrivit alin. (1) se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori, după caz, a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, pentru motivele prevăzute la art. 50 alin. (2) care se aplică in mod corespunzător.
(5) Propunerea prevăzută la alin. (4) poate fi formulată din oficiu sau la sesizarea adunărilor generale ori a conducătorilor secţiilor ori, după caz, al direcţiei din cadrul Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Parchetului Naţional Anticorupţie.”
82. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 54. – La incetarea mandatului pentru funcţiile de conducere prevăzute la art. 52, 53 şi 531, judecătorii sau procurorii revin la instanţele sau parchetele de unde provin sau la o instanţă sau parchet unde au dreptul să funcţioneze potrivit legii.”
83. La Titlul II, Capitolul VI se modifică şi va avea următorul cuprins: “Capitolul VI Delegarea, detaşarea şi transferul
Art. 55. – (1) In cazul in care o judecătorie, un tribunal sau un tribunal specializat nu poate funcţiona normal din cauza absenţei temporare a unor judecători, existenţei unor posturi vacante sau altor asemenea cauze, preşedintele curţii de apel, la propunerea preşedintelui respectivei instanţe din circumscripţia acelei curţi de apel, poate delega, judecători de la alte instanţe din circumscripţia menţionată, cu acordul scris al acestora.
(2) Delegarea judecătorilor de la judecătorii, tribunale şi tribunale specializate in circumscripţia altei curţi de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea preşedintelui curţii de apel in circumscripţia căreia se cere delegarea şi cu avizul preşedintelui curţii de apel unde aceştia funcţionează.
(3) Delegarea judecătorilor curţilor de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea preşedintelui curţii de apel.
(4) Delegarea in funcţii de conducere a judecătorilor de la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, pană la ocuparea funcţiei prin numire in condiţiile prezentei legi.
(5) Delegarea in funcţiile de conducere de la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a judecătorilor de la această instanţă, se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la propunerea preşedintelui Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(6) Delegarea judecătorilor se poate face pe o perioadă de cel mult 90 de zile intr-un an şi poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel mult incă 90 de zile.
(7) In interesul serviciului, procurorii pot fi delegaţi, cu acordul scris al acestora, inclusiv in funcţii de conducere, de către Procurorul General al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la parchetele din cadrul Ministerului Public pe o perioadă de cel mult 90 de zile intr-un an.
(8) Delegarea procurorilor poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel mult incă 90 de zile.
(9) Pe perioada delegării judecătorii şi procurorii beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţia in care sunt delegaţi. Cand salariul şi celelalte drepturi băneşti prevăzute pentru funcţia in care este delegat judecătorul sau procurorul sunt inferioare, acesta işi păstrează indemnizaţia de incadrare lunară şi celelalte drepturi băneşti.
Art. 56. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii dispune detaşarea judecătorilor şi procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instanţe sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Ministerul Justiţiei sau la unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice, in orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite, la solicitarea acestor instituţii.
(2) Durata detaşării este cuprinsă intre 6 luni şi 3 ani. Detaşarea se prelungeşte o singură dată, pentru o durată de pană la 3 ani, in condiţiile prevăzute la alin. (1).
(3) In perioada detaşării, judecătorii şi procurorii işi păstrează calitatea de judecător sau procuror şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul detaşat. Cand salariul şi celelalte drepturi băneşti prevăzute pentru funcţia in care este detaşat judecătorul sau procurorul sunt inferioare, acesta işi păstrează indemnizaţia de incadrare lunară şi celelalte drepturi băneşti.
(4) Perioada detaşării constituie vechime in funcţia de judecător sau procuror.
(5) După incetarea detaşării, judecătorul sau procurorul revine in funcţia deţinută anterior.
Art. 57. – Detaşarea nu se poate face la instanţe sau parchete de nivel superior celor la care judecătorul sau procurorul are dreptul să funcţioneze potrivit legii.
Art. 58. – Transferul judecătorilor şi procurorilor de la o instanţă la altă instanţă sau de la un parchet la alt parchet ori la o instituţie publică se aprobă, la cererea celor in cauză, de Consiliul Superior al Magistraturii.
Art. 59. – (1) La cererea motivată, judecătorii pot fi numiţi in funcţia de procuror, iar procurorii in funcţia de judecător, prin decret al Preşedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea condiţiilor prevăzute in prezenta lege.
(2) Pentru numirea in funcţiile prevăzute la alin. (1), candidaţii vor susţine un interviu in faţa secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii in cazul procurorilor care solicită numirea ca judecători şi, respectiv, a secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii in cazul judecătorilor care solicită numirea ca procuror.
(3) Preşedintele Romaniei nu poate refuza numirea in funcţiile prevăzute la alin. (1) decat motivat, aducand la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului.”
84. La Titlul II, titlul Capitolului VII se modifică şi va avea următorul cuprins: “Capitolul VII Suspendarea din funcţie şi incetarea funcţiei de judecător şi procuror”
85. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 60. – (1) Judecătorul sau procurorul este suspendat din funcţie in următoarele cazuri:
a) cand a fost pusă in mişcare acţiunea penală impotriva sa prin ordonanţă sau rechizitoriu;
b) cand suferă de o boală psihică, care il impiedică să-şi exercite funcţia in mod corespunzător.
(2) Suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) In perioada suspendării din funcţie, judecătorului şi procurorului nu i se plătesc drepturile salariale. Această perioadă nu constituie vechime in magistratură.
(4) In perioada suspendării din funcţie, judecătorului sau procurorului nu ii sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art. 6 şi 7.”
86. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 61. – (1) In cazul prevăzut la art. 60 alin. (1) lit. a), Consiliul Superior al Magistraturii comunică de indată judecătorului sau procurorului şi conducerii instanţei sau parchetului unde acesta funcţionează hotărarea prin care s-a dispus suspendarea din funcţie.
(2) Dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penală, incetarea urmăririi penale, achitarea sau incetarea procesului penal faţă de judecător sau procuror, suspendarea din funcţie incetează, iar acesta este repus in situaţia anterioară, i se plătesc drepturile băneşti de care a fost lipsit pe perioada suspendării din funcţie şi i se recunoaşte vechimea in magistratură pentru această perioadă.”
87. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 62. – (1) In cazul prevăzut la art. 60 alin. (1) lit. b), boala psihică se constată printr-o expertiză de specialitate, la sesizarea preşedintelui instanţei sau a conducătorului parchetului ori a colegiilor de conducere, iar suspendarea din funcţie se dispune pe perioada recomandată de comisia medicală de specialitate, numită in condiţiile art. 13 alin. (2) lit. e).
(2) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza unei noi expertize poate hotări incetarea suspendării şi repunerea in funcţie a judecătorului sau procurorului, prelungirea acesteia sau, dacă boala este ireversibilă, propune eliberarea din funcţie potrivit legii.
(3) In perioada suspendării, judecătorului sau procurorului i se plătesc drepturile de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.”
88. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art 63. – (1) Judecătorii şi procurorii sunt eliberaţi din funcţie in următoarele cazuri:
a) demisie;
b) pensionare, potrivit legii;
c) transfer intr-o altă funcţie, in condiţiile legii;
d) incapacitate profesională;
e) ca sancţiune disciplinară;
f) condamnarea definitivă a judecătorului sau procurorului pentru o infracţiune;
g) incălcarea dispoziţiilor art. 62;
h) nepromovarea examenului prevăzut la art. 31 alin. (14);
i) neindeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a), c) şi e).
(2) Eliberarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor se dispune prin decret al Preşedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Trecerea in rezervă sau in retragere a judecătorilor şi procurorilor militari se face in condiţiile legii, după eliberarea din funcţie de către Preşedintele Romaniei. In caz de pensionare sau de transfer, eliberarea din funcţie se face după trecerea in rezervă sau, după caz, in retragere.
(4) Eliberarea din funcţie a judecătorilor stagiari şi a procurorilor stagiari se face de Consiliul Superior al Magistraturii.
(5) In cazul in care judecătorul sau procurorul cere eliberarea din funcţie prin demisie, Consiliul Superior al Magistraturii poate stabili un termen de cel mult 30 de zile de la care demisia să devină efectivă, dacă prezenţa judecătorului sau procurorului este necesară.
(6) Judecătorul sau procurorul eliberat din funcţie din motive neimputabile işi păstrează gradul profesional dobandit in ierarhia instanţelor sau a parchetelor.”
89. Articolul 64 se abrogă.
90. La articolul 65, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art 65. – (1) Prim-magistratul-asistent, magistraţii-asistenţi şefi şi magistraţii-asistenţi ai Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se bucură de stabilitate.
(3) Condiţiile generale de numire a magistraţilor-asistenţi sunt cele prevăzute pentru funcţia de judecător şi procuror.”
91. La articolul 65, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
“(4) Dispoziţiile prezentei legi privind incompatibilităţile şi interdicţiile, formarea profesională continuă şi evaluarea periodică, drepturile şi indatoririle, precum şi răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor se aplică in mod corespunzător şi magistraţilor-asistenţi.”
92. La articolul 66, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(4) Magistraţii-asistenţi gradul III pot fi numiţi, prin concurs, şi dintre avocaţi, notari, precum şi grefieri cu studii superioare juridice de la curţile de apel şi Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o vechime de cel puţin 5 ani.”
93. Titlul III se modifică şi va avea următorul cuprins: “Titlul III Drepturile şi indatoririle judecătorilor şi procurorilor
Art. 72. – Stabilirea drepturilor judecătorilor şi procurorilor se face ţinandu-se seama de locul şi rolul justiţiei in statul de drept, de răspunderea şi complexitatea funcţiei de judecător şi procuror, de interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute de lege pentru aceste funcţii şi urmăreşte garantarea independenţei şi imparţialităţii acestora.
Art. 73. – (1) Pentru activitatea desfăşurată, judecătorii şi procurorii au dreptul la o remuneraţie stabilită in raport cu nivelul instanţei sau al parchetului, cu funcţia deţinută, cu vechimea in magistratură şi cu alte criterii prevăzute de lege.
(2) Drepturile salariale ale judecătorilor şi procurorilor nu pot fi diminuate sau suspendate decat in cazurile prevăzute de prezenta lege. Salarizarea judecătorilor şi procurorilor se stabileşte prin lege specială.
(3) Salarizarea judecătorilor Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se stabileşte prin legea privind indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică.
(4) Judecătorii şi procurorii militari sunt militari activi şi au toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate.
(5) Salarizarea şi celelalte drepturi cuvenite judecătorilor şi procurorilor militari se asigură de Ministerul Apărării Naţionale, in concordanţă cu prevederile legislaţiei privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti şi cu reglementările referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ şi, respectiv, de salariat civil al acestui minister.
(6) Acordarea gradelor militare şi inaintarea in grad a judecătorilor şi procurorilor militari se fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente din Ministerul Apărării Naţionale.
Art. 74. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul şi obligaţia de a apăra judecătorii şi procurorii impotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea.
(2) Judecătorii sau procurorii care consideră că independenţa şi imparţialitatea le sunt afectate in orice mod prin acte de imixtiune in activitatea profesională se pot adresa Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a dispune măsurile necesare, conform legii.
Art. 75. – Judecătorii şi procurorii sunt liberi să organizeze sau să adere la organizaţii profesionale locale, naţionale sau internaţionale, in scopul apărării intereselor lor profesionale, precum şi la cele prevăzute de art. 10 alin. (3).
Art. 76. – (1) Judecătorii şi procurorii in funcţie sau pensionari au dreptul de a li se asigura măsuri speciale de protecţie impotriva ameninţărilor, violenţelor sau a oricăror fapte care ii pun in pericol pe ei, familiile sau bunurile lor.
(2) Măsurile speciale de protecţie, condiţiile şi modul de realizare a acestora se stabilesc prin hotărare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Art. 77. – (1) Judecătorii şi procurorii beneficiază de asigurare pentru risc profesional, realizată din fondurile bugetare ale Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Ministerului Justiţiei, Ministerului Public sau, in cazul judecătorilor şi procurorilor militari, din fondurile Ministerului Apărării Naţionale, pentru viaţă, sănătate şi bunuri, dacă sunt afectate in exercitarea atribuţiilor de serviciu sau in legătură cu acestea, in limita veniturilor pentru anii lucraţi in aceste funcţii, dar nu in mai mult de 15 ani de activitate.
(2) La eliberarea din funcţie, asigurarea prevăzută la alin. (1) incetează.
(3) Asigurarea prevăzută la alin. (1) se realizează in condiţiile stabilite prin hotărare a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Judecătorii şi procurorii se pot asigura pentru risc profesional peste limita prevăzută la alin. (1).
(5) Prin hotărare a Guvernului, se poate infiinţa Casa de asigurări a judecătorilor şi procurorilor.
Art. 78. – (1) Judecătorii şi procurorii beneficiază anual de un concediu de odihnă plătit de 35 de zile lucrătoare.
(2) Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite pentru participarea la cursuri sau alte forme de specializare organizate in ţară sau in străinătate, pentru pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate şi de doctorat, precum şi la concedii fără plată, potrivit Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor.
(3) Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii medicale şi la alte concedii, in conformitate cu legislaţia in vigoare.
(4) In perioada concediului de creştere a copilului in varstă de pană la 2 ani, judecătorii sau procurorii au dreptul la o indemnizaţie in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate in ultimele 6 luni anterioare datei de la care se acordă acest concediu.
(5) Judecătorii şi procurorii in activitate sau pensionari, precum şi soţul sau soţia şi copiii aflaţi in intreţinerea acestora beneficiază in mod gratuit de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, in condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale.
(6) Judecătorii şi procurorii au dreptul la inchirierea locuinţelor de serviciu. Locuinţele de serviciu aflate in proprietatea sau administrarea Ministerului Justiţiei şi unităţilor subordonate, precum şi cele aflate in proprietatea sau in administrarea Ministerului Public nu pot fi cumpărate de judecători, procurori sau orice alţi salariaţi ai acestor instituţii.
(7) In cazul pensionării pentru limită de varstă, titularul contractului de inchiriere prevăzut la alin. (6) şi după caz, soţul, ori soţia acestuia, işi păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieţii.
Art. 79. – Judecătorii şi procurorii beneficiază anual de 6 călătorii in ţară dus-intors, gratuite, la transportul pe calea ferată clasa I, auto, naval şi aerian sau de decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de kilometri pentru 6 călătorii in ţară dus-intors, in cazul in care deplasarea se efectuează cu autoturismul.
Art. 80. – (1) Judecătorii şi procurorii cu vechime continuă in magistratură de 20 de ani beneficiază, la data pensionării sau a eliberării din funcţie pentru alte motive neimputabile de o indemnizaţie egală cu 7 indemnizaţii de incadrare lunare brute, care se impozitează potrivit legii.
(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată in decursul carierei de judecător sau procuror şi se inregistrează, potrivit legii.
(3) Modul de calcul al vechimii continue in magistratură se stabileşte prin hotărare a Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Prevederile alin. (1) se aplică şi in cazul decesului judecătorului sau procurorului aflat in activitate. In acest caz, de indemnizaţie beneficiază soţul/soţia şi copiii care se află in intreţinerea acestuia la data decesului.
Art. 81. – (1) Judecătorii şi procurorii cu o vechime de cel puţin 25 de ani in magistratură beneficiază, la implinirea varstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, in cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni de activitate inainte de data pensionării.
(2) Judecătorii şi procurorii sunt pensionaţi la cerere, inainte de implinirea varstei prevăzute de lege şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai in aceste funcţii. La calcularea acestei vechimi se iau in considerare şi perioadele in care judecătorul sau procurorul a exercitat profesia de avocat, fără ca ponderea acestora să poată fi mai mare de 10 ani.
(3) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea de 25 de ani in funcţia de judecător sau procuror, la cuantumul pensiei se adaugă cate 1%, fără a se putea depăşi venitul brut avut la data pensionării.
(4) De pensia de serviciu beneficiază şi judecătorii şi procurorii cu o vechime in magistratură intre 20 şi 25 de ani, in acest caz cuantumul pensiei prevăzut la alin. (1) fiind micşorat cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală.
(5) Persoanele care indeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la alin. (1) şi (3) numai in funcţia de judecător sau procuror beneficiază de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupaţie. In acest caz, pensia se stabileşte pe baza drepturilor salariate pe care le are un judecător sau procuror in funcţie in condiţii identice de vechime şi nivel al instanţei sau parchetului.
(6) De prevederile alin. (5) pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcţia de judecător sau procuror din motive neimputabile.
(7) Judecătorii şi procurorii militari pot opta intre pensia de serviciu sau pensia militară de serviciu.
(8) Judecătorii şi procurorii care beneficiază de pensie de serviciu potrivit alin. (1), (2) şi (4) pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective.
Art. 82. – Judecătorii şi procurorii de la toate instanţele, precum şi magistraţii-asistenţi de la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 86 alin. (1) nu pot fi menţinuţi in funcţie după implinirea varstei de pensionare prevăzută de lege.
Art. 83. – Soţul supravieţuitor şi copiii judecătorilor şi procurorilor care au dreptul la pensie de serviciu potrivit art. 81 beneficiază de pensie de urmaş dacă indeplinesc condiţiile prevăzute pentru aceasta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 84. – (1) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public al asigurărilor sociale se suportă din bugetul de stat.
(2) Pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi pensiile de urmaş prevăzute la art. 83 se actualizează anual in raport cu media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni a judecătorilor şi procurorilor in activitate.
(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi judecătorilor sau procurorilor pensionari, precum şi persoanelor care beneficiază de pensia de urmaş prevăzută la art. 83.
Art. 85. – Constituie vechime in magistratură perioada in care judecătorul, procurorul, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 86 alin. (1) sau magistratul-asistent a indeplinit funcţiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică in fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justiţie, judecător financiar, judecător financiar inspector, procuror financiar şi consilier in secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridică prevăzut la art. 86 alin. (1), precum şi perioada in care a fost avocat, notar, asistent judiciar, jurisconsult, consilier juridic sau a indeplinit funcţii de specialitate juridică in aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ.
Art. 86. – (1) Pe durata indeplinirii funcţiei, personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei, din Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, din Institutul Naţional de Criminologie şi din Institutul Naţional al Magistraturii este asimilat judecătorilor şi procurorilor in ceea ce priveşte drepturile şi indatoririle, inclusiv susţinerea examenului de admitere, evaluarea activităţii profesionale, susţinerea examenului de capacitate şi de promovare, dispoziţiile prezentei legi aplicandu-se in mod corespunzător, cu excepţia dreptului prevăzut de art. 81 alin. (2).
(2) Stabilirea faptelor care constituie abateri disciplinare, precum şi a procedurii de cercetare şi aplicare a sancţiunilor disciplinare se fac prin ordin al conducătorilor autorităţilor prevăzute la alin. (1).
Art. 87. – (1) Pentru merite deosebite in activitate, judecătorii şi procurorii pot fi distinşi cu Diploma Meritul Judiciar.
(2) Diploma Meritul Judiciar se acordă de Preşedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru judecători şi la propunerea ministrului justiţiei, pentru procurori.
Art. 88. – Modelul diplomei şi modul de confecţionare a acesteia se stabilesc, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, de către ministrul justiţiei.
Art. 89. – (1) Judecătorii şi procurorii sunt datori să se abţină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor in profesie şi in societate.
(2) Relaţiile judecătorilor şi procurorilor la locul de muncă şi in societate se bazează pe respect şi bună-credinţă.
Art. 90. – (1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să rezolve lucrările in termenele stabilite şi să soluţioneze cauzele in termen rezonabil, in funcţie de complexitatea acestora şi să respecte secretul profesional.
(2) Judecătorul este obligat să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor la care a participat, inclusiv după incetarea exercitării funcţiei.
Art. 91. – (1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să aibă, in timpul şedinţelor de judecată, ţinuta vestimentară corespunzătoare instanţei la care funcţionează.
(2) Ţinuta vestimentară se stabileşte prin hotărare a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii şi se asigură in mod gratuit.
Art. 92. – Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să prezinte, in condiţiile şi la termenele prevăzute de lege, declaraţia de avere şi declaraţia de interese.”
94. Denumirea Titlului IV se modifică şi va avea următorul cuprins: “Titlul IV Răspunderea judecătorilor şi procurorilor”
95. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 93. – Judecătorii şi procurorii răspund civil, disciplinar şi penal, in condiţiile legii.”
96. După articolul 93, se introduce un nou articol, articolul 931, cu următorul cuprins:
“Art 931. – (1) Judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi preventiv numai cu incuviinţarea secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) In caz de infracţiune flagrantă, judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de indată de organul care a dispus reţinerea sau percheziţia.”
97. La articolul 94, alineatele (2), (4), (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(2) Răspunderea statului este stabilită in condiţiile legii şi nu inlătură răspunderea judecătorilor şi procurorilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.
(4) Dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare săvarşite in alte procese decat cele penale nu se va putea exercita decat in cazul in care s-a stabilit, in prealabil, printr-o hotărare definitivă, răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a judecătorului sau procurorului pentru o faptă săvarşită in cursul judecăţii procesului şi dacă această faptă este de natură să determine o eroare judiciară.
(5) Nu este indreptăţită la repararea pagubei persoana care, in cursul procesului, a contribuit in orice mod la săvarşirea erorii judiciare de către judecător sau procuror.
(7) După ce prejudiciul a fost acoperit de stat in temeiul hotărarii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. (6), statul se poate indrepta cu o acţiune in despăgubiri impotriva judecătorului sau procurorului care, cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, a săvarşit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii.”
98. La articolului 95, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 95. – (1) Orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instanţelor ori ai parchetelor, in legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, incălcarea obligaţiilor profesionale in raporturile cu justiţiabilii ori săvarşirea de către aceştia a unor abateri disciplinare.”
99. La Titlul IV, titlul Capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins: “Capitolul II Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor”
100. Articolul 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 96. – (1) Judecătorii şi procurorii răspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum şi pentru faptele care afectează prestigiul justiţiei.
(2) Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor militari poate fi angajată numai potrivit dispoziţiilor prezentei legi.”
101. La articolul 97, literele a), c), f), g), i), j), k), l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“a) incălcarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere, declaraţiile de interese, incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii;
c) intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decat in limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii, precum şi imixtiunea in activitatea altui judecător sau procuror;
f) nerespectarea in mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor;
g) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părţile din proces;
i) refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu;
j) exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă dacă fapta nu constituie infracţiune;
k) efectuarea cu intarziere a lucrărilor, din motive imputabile;
l) absenţele nemotivate de la serviciu, in mod repetat;
m) atitudinea nedemnă in timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori sau justiţiabili;”
102. Literele b) şi h) ale articolului 97 se abrogă.
103. La articolul 97, după litera m) se introduc literele n), o) şi p), cu următorul cuprins:
“n) neindeplinirea obligaţiei privind transferarea normei de bază la instanţa sau parchetul la care funcţionează;
o) nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor;
p) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiţii pentru care nu este asigurată transparenţa fondurilor in condiţiile legii.”
104. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 98. – Sancţiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor şi procurorilor, proporţional cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) avertismentul;
b) diminuarea indemnizaţiei de incadrare lunare brute cu pană la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni;
c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de la o lună la 3 luni la o instanţă sau la un parchet, situate in circumscripţia aceleiaşi curţi de apel ori in circumscripţia aceluiaşi parchet de pe langă acestea;
d) excluderea din magistratură.”
105. Articolul 100 se abrogă.
106. Articolul 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 102. – Judecătorii şi procurorii care au, la data intrării in vigoare a prezentei legi, norma de bază la instituţii de invăţămant superior juridic, au obligaţia ca, incepand cu anul universitar următor, să-şi transfere norma de bază la instanţa sau parchetul la care funcţionează ori să renunţe la calitatea de judecător sau procuror.”
107. La articolul 103, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 103. – (1) Judecătorii şi procurorii in funcţie, precum şi personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 86 alin. (1) care au beneficiat de vechime in magistratură potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, işi păstrează această vechime.”
108. Articolul 104 se abrogă.
109. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 105. – (1) Judecătorii şi procurorii militari care işi continuă activitatea la instanţele şi parchetele militare, redistribuiţi pe funcţii inferioare, işi păstrează drepturile salariale de care beneficiază la data redistribuirii. Celelalte dispoziţii ale prezentei legi se aplică in mod corespunzător şi judecătorilor şi procurorilor militari.
(2) Transferul judecătorilor şi procurorilor militari, la cerere sau ca urmare a reducerii posturilor, se face la instanţe şi parchete civile de grad egal, potrivit opţiunii exprimate, in limita posturilor disponibile.”
110. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 106. – Consiliul Superior al Magistraturii aprobă, prin hotărare care se publică in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I:
a) Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfăşurare a concursului de admitere şi a examenului de absolvire, precum şi media minimă de admitere şi de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
b) Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii;
c) Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfăşurare şi media minimă de promovare a examenului de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari;
d) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere in magistratură;
e) Regulamentul privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute;
f) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor;
g) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea in funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor;
h) Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor;
i) Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor,”
Art. II. – (1) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi şi intră in vigoare la data publicării sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Celelalte regulamente prevăzute la art. 106 se actualizează şi se aprobă in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(3) In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, se va adopta hotărarea Guvernului prevăzută la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 303/2004.
Art. III. – La implinirea termenului prevăzut la art. II alin. (2), anexa la Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art. IV. – (1) Comisiile pentru primul concurs sau examen privind funcţiile de conducere de la instanţe şi parchete vor fi numite de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea in funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor va fi elaborat de Institutul Naţional al Magistraturii, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii şi afişat pe paginile de internet ale Institutului Naţional al Magistraturii, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerului Justiţiei, precum şi la sediile instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, in termen de 10 zile de la numirea comisiilor.
(3) In 30 de zile de la publicarea Regulamentului prevăzut la alin. (3) se organizează concurs sau examen pentru numirea in funcţiile de conducere de la curţile de apel, tribunale şi parchetele de pe langă acestea, iar in termen de 60 de zile de la aceeaşi dată se organizează concurs sau examen pentru ocuparea funcţiilor de conducere de la judecătorii şi parchetele de pe langă acestea. Dispoziţiile art. 48 alin. (7) şi ale art. 481 alin. (7) se aplică in mod corespunzător.
(4) Numirea in funcţiile de conducere de la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii, precum şi de la parchetele de pe langă acestea, pentru care se aplică procedura prevăzută la art. 48 alin. (9) şi art. 481 alin. (9) se face in termen de 30 de zile de la numirea in funcţiile de conducere a judecătorilor şi procurorilor care au obţinut rezultatul cel mai bun la concursurile sau examenele prevăzute la alin. (4).
(5) Nerespectarea termenelor şi a procedurii pentru organizarea concursurilor sau examenelor prevăzute de prezentul articol constituie abatere disciplinară.
Art. V. – (1) Judecătorii şi procurorii care, la data intrării in vigoare a prezentei legi, indeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de varstă, vor fi eliberaţi din funcţie la implinirea unui termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii va lua măsurile necesare pentru ocuparea in termen de 4 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi a posturilor care devin vacante prin pensionarea persoanelor prevăzute la alin. (1).
Art. VI. – Judecătorii şi procurorii care nu au renunţat la norma de bază la instituţii de invăţămant superior juridic, potrivit art. 102 din Legea nr. 303/2004, sunt obligaţi să-şi transfere norma de bază la instanţa sau parchetul la care funcţionează, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. VII. – (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor şi personalul auxiliar de specialitate depun declaraţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) sau, după caz, art. 61 şi art. 62 din Legea nr. 303/2004, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică declaraţiile prevăzute la art. 61 din Legea nr. 303/2004, iar Consiliul Suprem de Apărare a Ţării verifică declaraţiile prevăzute la art. 62 din Legea nr. 303/2004 in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. VIII. – Dispoziţiile art. 82 din Legea nr. 303/2004 se aplică şi magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale şi personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor prevăzut la art. 73 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. IX. – Litera a) a articolului 28 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază in sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins;
“a) personalului de specialitate juridică prevăzut in Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică numite, altele decat cele ocupate de judecători şi procurori detaşaţi;”
Art. X. – La data intrării in vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) articolele 8 şi 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 503/2002, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b) articolul 8 din Legea nr. 508/2004 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea in cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1089 din 23 noiembrie 2004.
Art. XI. – La data intrării in vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art. XII. – Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia Romaniei, republicată, in urma angajării răspunderii Guvernului in faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi in condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia Romaniei, republicată, in şedinţa comună din 13 iulie 2005.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                          PREŞEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE                                                                  NICOLAE VĂCĂROIU