Se incarca

Hotararea de guvern Nr. 834/1991 – Terenuri aflate in patrimoniul statului

HOTARIRE NUMAR: 834 DIN 14/12/91 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat

EMITENT: GUVERN

APARUT IN MONITORUL OFICIAL nr. 259 DIN 20/12/91
In aplicarea prevederilor art. 19 si art. 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Terenurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat la data infiintarii acestora, necesare desfasurarii activitatii conform obiectului lor de activitate, se determina, pentru societatile comerciale infiintate prin hotarire a Guvernului, de catre organele care, potrivit legii, indeplinesc atributiile ministerului de resort, iar pentru societatile comerciale infiintate prin decizia organului administratiei locale de stat, de catre autoritatea publica judeteana.

ART. 2
Criteriile de stabilire si de evaluare a terenurilor care fac parte din patrimoniul societatilor comerciale se aproba de Ministerul Economiei si Finantelor impreuna cu Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu consultarea ministerelor interesate.

ART. 3
Prevederile art. 1 nu se aplica terenurilor care, in conditiile legii, fac parte din domeniul public, precum si terenurilor carora le sint aplicabile prevederile Hotaririi Guvernului nr. 746/1991.

ART. 4
Terenurile disponibilizate ca urmare a aplicarii prevederilor art. 1 apartin domeniului privat al statului sau, dupa caz, autoritatilor administrative publice locale si se constituie intr-un fond special destinat actiunilor de privatizare, care se utilizeaza pe baza acordului Agentiei Nationale pentru Privatizare.

ART. 5
Organele care, potrivit legii, indeplinesc atributiile ministerului de resort, precum si autoritatile administrative publice judetene vor elibera societatilor comerciale certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, potrivit modelului stabilit de organele prevazute la art.

2. Aceste certificate sint supuse regimului de publicitate imobiliara.

ART. 6
Terenurile stabilite potrivit art. 1 se evalueaza de consiliile de administratie ale societatilor comerciale, cu respecatrea criteriilor prevazute la art. 2, iar valoarea acestora se include in patrimoniul societatilor comerciale, fara modificarea capitalului social al acestora.

ART. 7
In vederea vinzarii de active sau actiuni conform Legii nr. 58/1991 a privatizarii societatilor comerciale, patrimoniul societatilor comerciale se reevalueaza in conditiile prevazute de lege.

ART. 8
Pentru terenurile stabilite in conditiile prezentei hotariri, societatile comerciale vor achita, in continuare, taxele legale, pina la eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate. Dupa aceasta data, obligatiile fiscale vor fi cele stabilite in conditiile legii.
PRIM-MINISTRU THEODOR STOLOJAN

 

Documentaţiile Intocmite conform hotărarii de guvern nr. 834/1991

Pentru a stabili si evalua terenurile aflate in patrimoniul statului se stabileşte o comisie formata din 5-7 membri. Comisiile constituite conform au următoarele atribuţii:

a) verifica regimul juridic al terenurilor aflate in patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat:

– titlul asupra terenurilor – legi, decrete, ordine, decizii, contracte, acorduri etc.;

– planurile si schiţele anexe la titlu;

b) participa la delimitarea prin bornare a suprafeţei de teren aferente fiecărei societăţi comerciale cu capital de stat;

c) coordonează efectuarea măsurătorilor topografice pentru stabilirea terenurilor din patrimoniul societăţii comerciale cu capital de stat;

d) supune spre aprobare consiliului imputerniciţilor statului sau, după caz, adunării generale a acţionarilor documentaţiei pe baza căreia urmează sa se elaboreze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

  • Stabilirea suprafeţelor
  • Măsurătorile topografice se executa la comanda societăţilor comerciale cu capital de stat de către unităţi specializate sau, după caz, de agenţi economici care executa lucrări geo-topografice si vor determina, următoarele:

– suprafaţa incintei (ST);

– suprafaţa construita (Sc);

– suprafaţa aferenta reţelelor (Sr);

– suprafaţa aferenta cailor de transport (St);

– suprafaţa libera (Sl).

Suprafaţa incintei (ST) reprezintă suma suprafeţelor terenurilor ce se afla in patrimoniul unei societăţi comerciale cu capital de stat. Se vor lua in calcul si alte suprafeţe de terenuri ale societăţii comerciale cu capital de stat (care deţin obiective construite sau prevăzute pentru eventuale dezvoltări in exteriorul incintei).

Suprafaţa construita (Sc) reprezintă suma suprafeţelor ocupate definitiv de clădiri, construcţii inginereşti si speciale, utilaje si construcţii tehnologice de depozitare, de instalaţii si de transport realizate suprateran cu unu sau mai multe niveluri inchise, total sau parţial, sau complet deschise.

Suprafaţa aferenta reţelelor (Sr), din incinta societăţilor comerciale cu capital de stat, reprezintă suma suprafeţelor ocupate de reţele exterioare avand funcţiuni tehnologice si de instalaţii, amplasate in subteran (liber sau in canale), suprateran (pe suporţi), ca de exemplu: conducte de apa industriala, menajera (potabila); conducte de canalizare (ape industriale, menajere, pluviale); conducte pentru diferiţi agenţi termici (apa, abur), agenţi tehnologici sau de incălzire a construcţiilor; conducte de gaze; conducte pentru transportul pneumatic sau mecanic al materialelor pulverulente; cabluri si conductoare electrice etc.

Suprafaţa aferenta cailor de transport (St), din incinta societarilor comerciale cu capital de stat, reprezintă suma cailor de transport – drumuri, cai ferate, navale, aeriene si pietonale (supraterane si subterane), inclusiv lucrările inginereşti specifice, aferente acestora (lucrări de arta, talazuri, ramblee, deblee, diguri, indiguiri, tunele, peroane etc.), precum si suprafeţele ocupate de amenajările funcţionale specifice (traversări, parcări, transbordări, acces la rampe, spatii de manevra), conductele ce deservesc rampele de descărcare – incărcare de vagoane-cisterna la liniile de garaj etc.

Suprafaţa libera (Sl), din incinta societarilor comerciale cu capital de stat, reprezintă suma suprafeţelor de teren, altele decat cele menţionate mai sus, sau determinate de distantele obligatorii intre clădiri, reţele, instalaţii etc., ca urmare a soluţiilor de plan general si a prescripţiilor legale in vigoare, destinate unor eventuale dezvoltări.

Comisiile constituite, pe baza datelor cuprinse in planul topografic al societăţii comerciale cu capital de stat, vor determina următoarele:

a) procentul de ocupare a terenului (POT) exprima raportul dintre suma suprafeţei construite (Sc), a reţelelor (Sr), a cailor de transport (St) si a suprafeţei incintei (ST):

 

coeficientul de utilizare a terenului (CUT) exprima raportul dintre suma suprafeţelor desfăşurate ale tuturor clădirilor (SD) si suprafaţa incintei (ST):

 

Valorile indicilor POT si CUT reprezintă indicatori cantitativi si calitativi de ocupare si, respectiv, de utilizare a terenului pe baza cărora se stabileşte necesarul de teren pentru realizarea obiectului de activitate prevăzut in statutul aprobat prin actul de infiinţare al societăţii comerciale cu capital de stat;

b) diferenţa dintre suprafaţa incintei existente si cea prevăzuta in titlul pe baza căruia poseda terenul;

c) categoria de folosinţa a terenului liber, clasa de calitate si producţie, precum si modul de utilizare a acestuia;

d) cota-parte indiviza din teren funcţie de cota-parte indiviza din proprietatea asupra mijlocului fix, stabilita pe baza de proces-verbal incheiat intre partile interesate;

e) delimitarea, pe planul topografic intocmit, a suprafeţelor ce se disponibilizează potrivit indicilor cantitativi, calitativi si diferenţelor dintre suprafaţa existenta si cea prevăzuta in titlu.

  • Intocmirea si verificarea documentaţiilor
  • Documentaţiile pe baza cărora urmează sa se elibereze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat trebuie sa cuprindă următoarele:

a) planul de incadrare in zona a societăţii comerciale cu capital de stat, scara 1: 10.000 pană la 1: 100.000, intocmit de societatea comerciala solicitatoare, pe care se vor evidenţia:

– căile principale de comunicaţii;

– principalele reţele edilitare;

– societăţile comerciale sau regiile autonome importante in zona, vecinii etc.;

b) foile de plan intocmite de societatea comerciala solicitatoare, cuprinzand suprafaţa incintei existente rezultata din insumarea suprafeţelor pe baza de măsurători topografice;

c) situaţia privind stabilirea terenurilor aflate in patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat;

d) situaţia privind evaluarea calitativa a terenurilor disponibilizate.

Documentaţia intocmita se inaintează la Compartimentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judeţene sau al municipiului Bucureşti, unde reprezentantul acestuia, impreuna cu reprezentantul Oficiului de Cadastru si Organizarea Teritoriului, in prezenta comisiilor, vor verifica si aviza datele inscrise in anexe si planuri.

In urma analizării documentaţiei privind suprafeţele de teren aflate in patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, care sunt determinate ca necesare obiectului de activitate prevăzut in actul de infiinţare, documentaţiile respective se vor inainta pentru eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, astfel:

a) pentru societăţile comerciale cu capital de stat infinitate prin hotărarea Guvernului, la ministerul de resort;

b) pentru societăţile comerciale cu capital de stat infinitate prin decizii ale organelor administraţiei publice locale, la consiliile judeţene sau al Primăriei municipiului Bucureşti.